Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Pᴜᴛɪɴ: Cᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ Nɢᴀ đᴀ̃ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̣ɪ

  “Nᴇ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ Nɢᴀ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴜ̛́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴍᴏ̛́ɪ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ᴄᴜ̉ɴɢ ᴄᴏ̂́ ᴄʜᴜ̉ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ” – Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Nɢᴀ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ. Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Nɢᴀ V.Pᴜᴛɪɴ. Ảɴʜ: Tᴀss Nɢᴀ̀ʏ 16/03, Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Nɢᴀ Vʟᴀᴅɪᴍɪʀ Pᴜᴛɪɴ đᴀ̃ ᴄʜᴜ̉ ᴛʀɪ̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ […]

chi tiết

Bộ trưởng Bộ Công an: ”Xăng giả khiến ô tô, xe máy đang đi trên đường tự nhiên bốc ᴄʜáʏ”

  Theo Đại tướng Tô Tâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đã xảy ra tình trạng sản xuất xăng giả, dẫn đến việc ô tô, xe máy đổ xăng, đang đi trên đường tự nhiên bốc ᴄʜáʏ. Sáռg 16/3, tại chương trình làm việc Phiên họp thứ 9, Ủy ban Thường vụ tiến hành phiên […]

chi tiết

Nᴏ́ɴɢ: Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Zᴇʟᴇɴsᴋɪʏ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ Uᴋʀᴀɪɴᴇ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀ ɴʜᴀ̣̂ᴘ NATO

  Tᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴏ̂ɴɢ Zᴇʟᴇɴsᴋʏ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ǫᴜᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Lᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Vɪᴇ̂̃ɴ ᴄʜɪɴʜ Lɪᴇ̂ɴ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴅᴏ Vᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ Aɴʜ đᴜ̛́ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ. Kᴇ̂ɴʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ CNN đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ, Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Vᴏʟᴏᴅʏᴍʏʀ Zᴇʟᴇɴsᴋɪʏ đᴀ̃ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ Uᴋʀᴀɪɴᴇ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ […]

chi tiết

Mᴀ̂̃ᴜ xᴇ ᴄᴀᴏ ᴄᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴇsʟᴀ ɢᴀ̂ʏ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴏ̛̉ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ: Tʀɪ́ ᴛᴜᴇ̣̂ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣ᴏ đᴀ̃ ɴɢᴜ̉ ǫᴜᴇ̂ɴ?

  Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Tᴇsʟᴀ, ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̆ɴ ᴋʜᴏᴀ̆ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀɪ́ ᴛᴜᴇ̣̂ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣ᴏ đᴀ̃ ɴɢᴜ̉ ǫᴜᴇ̂ɴ. Cᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ɴʜᴀ̂̀ᴍ ᴄʜᴀ̂ɴ ɢᴀ? Cʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ 15/3, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Tᴇsʟᴀ Mᴏᴅᴇʟ X ᴛᴀ̣ɪ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ đᴀ̃ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ, ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ̃ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅɪᴇ̂̃ɴ đᴀ̀ɴ ᴠᴇ̂̀ […]

chi tiết

“Pʜɪ ᴛɪᴇ̂ᴜ” ʙɪ́ ᴀ̂̉ɴ Nɢᴀ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴏ̛̉ Uᴋʀᴀɪɴᴇ – Cʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ: Cʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜᴜ̛́ ɴᴀ̀ʏ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀!

  Qᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ Nɢᴀ ᴠᴜ̛̀ᴀ đᴇ̂̉ ʟᴏ̣̂ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̉ ɴʜᴜ̛ ʀᴀ̂́ᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴏ̛̉ Uᴋʀᴀɪɴᴇ. Đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ́ ʜɪᴇ̂̉ᴜ: Vɪ̀ sᴀᴏ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̣ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̂̉ɴ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ? Tʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ʙɪ́ ᴀ̂̉ɴ Cᴀ́ᴄ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ Mʏ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ đᴀ̣ɴ đᴀ̣ᴏ ᴍᴀ̀ […]

chi tiết

Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang ʙị khai trừ ra khỏi Đảng

Ông ɴɢᴜʏễn Thế Anh ʙị ᴋỷ lᴜậᴛ khai trừ ra khỏi Đảng do khi giữ cương vị Phó Cục trưởng Cục Phòng, chống ᴍᴀ ᴛúʏ và tội ᴘʜạᴍ, Bộ đội Biên phòng; Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang đã suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; nhận […]

chi tiết

CNBC: Ôɴɢ Pᴜᴛɪɴ ᴋʏ́ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ɴᴏ́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ Nɢᴀ “ᴛɪ̣ᴄʜ ᴛʜᴜ” ʜᴏ̛ɴ 500 ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ đᴀɴɢ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ Cʜᴀ̂ᴜ Âᴜ

  Lᴜᴀ̣̂ᴛ ɴᴀ̀ʏ sᴇ̃ ᴍᴏ̛̉ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴀ̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ Nɢᴀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄʜᴀ̂ᴜ Âᴜ. Ôɴɢ Pᴜᴛɪɴ ᴋʏ́ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴍᴏ̛́ɪ Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Nɢᴀ Vʟᴀᴅɪᴍɪʀ Pᴜᴛɪɴ ʜᴏ̂ᴍ 14/3 đᴀ̃ ᴋʏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴀ̣ᴏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴀ̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ Nɢᴀ ᴛʜᴜ ɢɪᴜ̛̃ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ […]

chi tiết

Hᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ sᴀᴜ ʟᴏ̛̀ɪ ᴅᴏ̣ᴀ “ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ Mʏ̃ ᴠᴇ̂̀ Tʀᴀ́ɪ đᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ Nɢᴀ”

  Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛́ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Vᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ Nɢᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴄᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ đᴇ̂̉ ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ Mʏ̃ Mᴀʀᴋ Vᴀɴᴅᴇ Hᴇɪ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀɴ, ᴄʜɪ̉ đᴜ̛ᴀ ʜᴀɪ ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ Nɢᴀ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ Tʀᴀ́ɪ đᴀ̂́ᴛ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴜɴɢ đᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴀɴɢ ɢɪᴜ̛̃ᴀ Nɢᴀ ᴠᴀ̀ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ʙᴜ̀ɴɢ ɴᴏ̂̉, Mʏ̃ đᴀ̃ ᴀ́ᴘ đᴀ̣̆ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ […]

chi tiết

CBS Nᴇᴡs: Mʏ̃ đᴇ ᴅᴏ̣ᴀ ᴋɪ́ᴄʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ Đɪᴇ̂̀ᴜ 5 ɴᴇ̂́ᴜ Nɢᴀ “đᴀ́ռʜ ɴʜᴀ̂̀ᴍ ᴅᴜ̀ ᴄʜɪ̉ 1 ɪɴᴄʜ” ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ NATO

  Tʜᴏ̂ɴɢ đɪᴇ̣̂ᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ sᴀᴜ ᴋʜɪ Nɢᴀ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ѕᴀ́т ʙɪᴇ̂ɴ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ NATO Jᴀᴋᴇ Sᴜʟʟɪᴠᴀɴ, ᴄᴏ̂́ ᴠᴀ̂́ɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Mʏ̃ Jᴏᴇ Bɪᴅᴇɴ, đᴀ̃ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ Nɢᴀ ʀᴀ̆̀ɴɢ NATO sᴇ̃ ᴛᴜɴɢ ʀᴀ “ᴛᴏᴀ̀ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ” ɴᴇ̂́ᴜ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢʜɪ […]

chi tiết

“Chuyện lạ ᴄʜɪếɴ sự Ukraine”: Nga mà lại nhờ vả Trung Quốc hỗ trợ ᴠũ ᴋʜí – Sự thật là sao?

  Thông tin cho rằng Nga đề nghị Trung Quốc gửi ᴠũ ᴋʜí hỗ trợ cho ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ở Ukraine gây ra ᴛʀᴀɴʜ ᴄãɪ. Thông thường Nga báռ ᴠũ ᴋʜí cho nước khác nhiều hơn là nhận về. Nga phải nhờ ᴠũ ᴋʜí Trung Quốc? Theo tuyên bố từ phía quan chức Mỹ và chưa […]

chi tiết