ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ Nɢᴀ ‘ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄʜᴜ̉’, ʙᴀ̆́ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ – Pʜɪ ᴄᴏ̛ ᴛᴏ̂́ɪ ᴛᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Mᴏsᴄᴏᴡ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛʜᴀ̉ᴍ ʜᴏ̣ᴀ?

Thời Sự

Tᴏ̂̉ɴɢ Tᴜ̛ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴀɴɢ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ʀᴀ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ.

Tᴏ̛̀ UNN ᴅᴀ̂̃ɴ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴏ̂̉ɴɢ Tᴜ̛ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴀɴɢ Uᴋʀᴀɪɴᴇ Vᴀʟᴇʀʏ Zᴀʟᴜᴢʜɴʏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ Kʜᴀʀᴋɪᴠ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Nɢᴀ đᴀ̃ ʙᴀ̆́ɴ ʜᴀ̣ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ʟᴏᴀɴ ᴛɪɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʜᴏ̣ đᴀ̃ ʙᴀ̆́ɴ ʜᴀ̣ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ́ɪ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ Bᴀʏʀᴀᴋᴛᴀʀ ᴄᴜ̉ᴀ Uᴋʀᴀɪɴᴇ.

Tᴏ̂̉ɴɢ Tᴜ̛ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴀɴɢ Uᴋʀᴀɪɴᴇ Vᴀʟᴇʀʏ Zᴀʟᴜᴢʜɴʏ

“Vᴀ̀ᴏ ʜᴏ̂̀ɪ 9:32 ɴɢᴀ̀ʏ 13/3, ᴛᴀ̣ɪ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Vᴇsᴇʟᴇ, ᴠᴜ̀ɴɢ Kʜᴀʀᴋɪᴠ, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Tᴀ̣̂ᴘ đᴏᴀ̀ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴏ̂́ 6 ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴀɴɢ Nɢᴀ đᴀ̃ ʙᴀ̆́ɴ ʜᴀ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ UAV ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ ᴏ̛̉ đᴏ̣̂ ᴄᴀᴏ 3.200ᴍ. Cʜɪᴇ̂́ᴄ UAV ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ ‘ʙɪᴇ̂́ɴ ᴍᴀ̂́ᴛ’ ᴅᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ, ɴʜᴜ̛ɴɢ Bᴏ̣̂ Tᴜ̛ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴄʜᴇ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴᴀ̀ʏ” – Ôɴɢ Zᴀʟᴜᴢʜɴʏ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ʀᴏ̃ đᴏ́ ʟᴀ̀ ʟᴏᴀ̣ɪ UAV ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, Bᴏ̣̂ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Nɢᴀ đᴀ̃ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴄʜᴏ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ǫᴜᴀʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ UAV ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ᴏ̛̉ Uᴋʀᴀɪɴᴇ.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂ʏ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀ̉ɴʜ ǫᴜᴀʏ ᴠᴇ̂̀ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ UAV đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̉ ʏᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴜ́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đᴇ̂̉ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ đᴀ́ռʜ ɢɪᴀ́ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴀ̣ɪ sᴀᴜ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪ́ᴄʜ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴘʜᴀ́ᴏ ᴋɪ́ᴄʜ.


Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ʟᴏᴀ̣ɪ UAV ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴋɪ́ᴄʜ ZALA KYB đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Qᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ Nɢᴀ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴏ̛̉ Uᴋʀᴀɪɴᴇ

Tʜᴇᴏ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ Wᴀʀ Zᴏɴᴇ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴇ Dʀɪᴠᴇ, ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ́ɪ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ѕᴀ́т ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ ᴏ̛̉ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ʟᴀ̂̀ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ xᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 12/3 ᴋʜɪ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ UAV ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴋɪ́ᴄʜ ZALA KYB ʙɪ̣ ʀᴏ̛ɪ ᴏ̛̉ Kɪᴇᴠ.

Cʜɪᴇ̂́ᴄ UAV ZALA KYB ʀᴏ̛ɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ Kɪᴇᴠ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴᴏ̂̉. ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴅᴏ ʟᴏ̂̃ɪ ᴋʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴏ́ đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ᴠᴏ̂ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʜᴏ́ᴀ.

Cᴀ́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ Tʜᴇ Dʀɪᴠᴇ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴇ̂́ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ UAV ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴋɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ xᴜɴɢ đᴏ̣̂ᴛ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜɪ́ᴀ Nɢᴀ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ʙɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ɴᴀ̀ᴏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Uᴋʀᴀɪɴᴇ. Bᴏ̣̂ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Nɢᴀ ɴɢᴀ̀ʏ 13/3 ʀᴀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ Nɢᴀ đᴀ̃ ʙᴀ̆́ɴ ʜᴀ̣ 1 ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴀ̆ɴɢ Mɪ-24, ᴄᴜ̀ɴɢ 3 ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Uᴋʀᴀɪɴᴇ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Bᴀʏʀᴀᴋᴛᴀʀ TB2.

Tᴀ̆ɴɢ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ɴɢʜɪᴇ̂̀ɴ ɴᴀ́ᴛ ʀᴀ̀ᴏ ᴄʜᴀ̆́ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ Nɢᴀ ᴏ̛̉ Mᴀʀɪᴜᴘᴏʟ- Pʜᴀ̉ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀ́ᴄ ʟɪᴇ̣̂ᴛ: Sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴄʟɪᴘ ɴᴏ́ɴɢ

Đᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ, ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ “xᴇ ᴛᴀ̆ɴɢ” Uᴋʀᴀɪɴᴇ ɴɢʜɪᴇ̂̀ɴ ɴᴀ́ᴛ ʀᴀ̀ᴏ ᴄʜᴀ̆́ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴜ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Nɢᴀ, đᴀ̃ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ xᴇᴍ.


(Ảɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴄʟɪᴘ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ̀ɪ)

Gᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ, ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ ᴏ̛̉ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴀɴɢ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ, ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ – đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ǫᴜᴀʏ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ “xᴇ ᴛᴀ̆ɴɢ” Uᴋʀᴀɪɴᴇ (ᴄʜɪ́ɴʜ xᴀ́ᴄ ʟᴀ̀ xᴇ ʙᴏ̣ᴄ ᴛʜᴇ́ᴘ – PV) ʜᴜ́ᴄ đᴏ̂̉ ᴠᴀ̀ đᴇ̀ ʙᴇ̣ᴘ ʜᴀ̀ɴɢ ʀᴀ̀ᴏ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ɴɢᴀ̣ɪ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴅᴏ ᴘʜɪ́ᴀ Nɢᴀ ʙᴏ̂́ ᴛʀɪ́ ᴏ̛̉ Mᴀʀɪᴜᴘᴏʟ – đᴀ̃ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ xᴇᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴᴇ̂̀ɴ ᴛᴀ̉ɴɢ Tɪᴋ Tᴏᴋ.


Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛̀ đᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ѕᴀɪ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ Tɪᴋ Tᴏᴋ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́, đᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢʜɪ ʜɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 2014, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ Nɢᴀ ᴘʜᴀ́ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ᴏ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ᴛʜᴀ́ռɢ 2/2022.

Tʀᴏɴɢ đᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ Tɪᴋ Tᴏᴋ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ xᴇᴍ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʟᴏɢᴏ ᴄᴜ̉ᴀ RT – ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴀ̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̂́ɴ ʟᴏ̛́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ. Tʜᴇᴏ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Sɴᴏᴘᴇs, RT đɪ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ́ᴛ sᴏ́ɴɢ đᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2014, ᴛᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ɴᴀ̀ᴏ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʜᴏ̣ “đᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂” ᴠɪᴅᴇᴏ ɴᴀ̀ʏ ʟᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴠᴜ̣ ᴍᴏ̛́ɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ.


Đᴏᴀ̣ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ǫᴜᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʀᴀɴʜ ᴏ̛̉ Mᴀʀɪᴜᴘᴏʟ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ռɢ 5/2014, ɴɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ Nɢᴀ sᴀ́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ᴘ Cʀɪᴍᴇᴀ.

Vᴀ̀ᴏ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ đᴏ́, ᴛᴏ̛̀ Nᴇᴡ Yᴏʀᴋ Tɪᴍᴇs đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ: “Tʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ, ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ Qᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ Uᴋʀᴀɪɴᴇ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴏ̛̉ ᴍɪᴇ̂̀ɴ đᴏ̂ɴɢ Uᴋʀᴀɪɴᴇ, ɴᴏ̛ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ʙɪɴʜ ᴛʜᴀ̂ɴ Nɢᴀ đᴀ̃ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̀ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ Cᴏ̣̂ɴɢ ʜᴏ̀ᴀ Nʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂ɴ Dᴏɴᴇᴛsᴋ đᴏ̣̂ᴄ ʟᴀ̣̂ᴘ.

Hᴏ̣ đᴀ̃ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴛʀᴀ̣ᴍ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴅᴏ ǫᴜᴀ̂ɴ ʟʏ ᴋʜᴀɪ ɴᴀ̆́ᴍ ɢɪᴜ̛̃, ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴜ̛́ Sᴀ́ᴜ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴘʜᴀ́ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̛́ ᴛᴏ̀ᴀ ɴʜᴀ̀ ɴᴀ̀ᴏ ᴅᴏ ǫᴜᴀ̂ɴ ʟʏ ᴋʜᴀɪ ɴᴀ̆́ᴍ ɢɪᴜ̛̃”.

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴏ́, ᴛʜᴇᴏ ʜᴀ̃ɴɢ ᴛɪɴ Rᴇᴜᴛᴇʀs:

“Tᴀ̣ɪ ᴍɪᴇ̂̀ɴ đᴏ̂ɴɢ Uᴋʀᴀɪɴᴇ, ɴᴏ̛ɪ ǫᴜᴀ̂ɴ ʟʏ ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴀ̂ɴ Nɢᴀ đᴀɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ᴛʀᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴅᴀ̂ɴ ʏ́ đᴇ̂̉ ‘ᴛʜᴇᴏ ᴄʜᴀ̂ɴ’ Cʀɪᴍᴇᴀ ᴛᴀ́ᴄʜ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ Uᴋʀᴀɪɴᴇ, ɪ́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɢɪᴀᴏ ᴛʀᴀɴʜ ʜᴏ̂̃ɴ ʟᴏᴀ̣ɴ ᴏ̛̉ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄᴀ̉ɴɢ Mᴀʀɪᴜᴘᴏʟ.

Lᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴜ̣ɴɢ đᴏ̣̂ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɴᴏ̂̉ ʀᴀ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴇ ʟʏ ᴋʜᴀɪ, ɴᴏ́ đᴀ̃ đᴀ̂̉ʏ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴏ̣̂ɴɢ ʜᴏ̀ᴀ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Lɪᴇ̂ɴ Xᴏ̂ ᴄᴜ̃ đᴇ̂́ɴ ɢᴀ̂̀ɴ ʜᴏ̛ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɴᴏ̣̂ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛́ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ NATO đᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴀ́ռ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Nɢᴀ Pᴜᴛɪɴ ᴛᴏ̛́ɪ Cʀɪᴍᴇᴀ, ᴋʜɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Mᴏsᴄᴏᴡ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ sᴀ́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ʙᴀ́ռ đᴀ̉ᴏ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛʜᴀ́ռɢ 3 ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tᴀ̂ʏ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ. Ôɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ ʙᴀ̀ʏ ᴛᴏ̉ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴏ̛̀ɪ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Đɪᴇ̣̂ɴ Kʀᴇᴍʟɪɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ Nɢᴀ đᴀ̃ ʀᴜ́ᴛ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙɪᴇ̂ɴ ɢɪᴏ̛́ɪ Uᴋʀᴀɪɴᴇ.

Vᴇ̂̀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴄʜɪ́ɴʜ ᴘʜᴜ̉ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tᴀ̂ʏ ᴏ̛̉ Kɪᴇᴠ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Pᴜᴛɪɴ ᴛᴏ̛́ɪ Cʀɪᴍᴇᴀ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴀɴɢ ᴋʜᴜ̉ɴɢ ʜᴏᴀ̉ɴɢ”.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘs://sᴏʜᴀ.ᴠɴ/ᴛᴇɴ-ʟᴜᴀ-ɴɢᴀ-ᴘʜᴀɴ-ᴄʜᴜ-ʙᴀɴ-ᴄʜɪɴʜ-ǫᴜᴀɴ-ᴍɪɴʜ-ᴘʜɪ-ᴄᴏ-ᴛᴏɪ-ᴛᴀɴ-ᴄᴜᴀ-ᴍᴏsᴄᴏᴡ-ɢᴀᴘ-ᴛʜᴀᴍ-ʜᴏᴀ-20220314064240758.ʜᴛᴍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *