1̼0̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼”̼b̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼c̼”̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼

Thời Sự

C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼”̼b̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼c̼”̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼

N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼8̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼6̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼4̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼1̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ễ̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼ầ̼m̼ ̼ĩ̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼8̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼1̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼,̼ ̼b̼a̼y̼ ̼l̼ắ̼c̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼

̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ấ̼m̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼.

B̼à̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼3̼6̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼u̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼

T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼
N̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼8̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼3̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼7̼/̼8̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼ô̼n̼g̼)̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼a̼l̼ô̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼a̼l̼ô̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼6̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼n̼y̼l̼o̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼1̼2̼1̼ ̼g̼r̼a̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼.̼

̼T̼h̼ư̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼d̼ù̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼G̼ò̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼

Nguồn: https://soha.vn/ba-bau-mang-36-goi-ma-tuy-dinh-vuot-chot-kiem-dich-20210808222931769.htm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *