20 ᴘʜᴜ́ᴛ sɪɴʜ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ᴋʜᴏ̉ɪ xᴇ ᴛᴀ̉ɪ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̣ɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟᴀᴏ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴜ̛̣ᴄ sᴀ̂ᴜ 70ᴍ ᴏ̛̉ Gɪᴀ Lᴀɪ

Thời Sự

Aɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tᴀ̂́ɴ Vɪɴʜ – ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂́ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ᴋʜɪ ɴʜᴏ̛́ ᴠᴇ̂̀ 20 ᴘʜᴜ́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ǫᴜᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴏ̛̀ɪ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Lᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́ɴ sᴏ̂́ɴɢ sᴏ́ᴛ sᴀᴜ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̉ᴍ ᴋʜᴏ̂́ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 6 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ʀᴀ̣ɴɢ sᴀ́ռɢ ɴɢᴀ̀ʏ 9/2, ᴀɴʜ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tᴀ̂́ɴ Vɪɴʜ (34 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴛᴜ̛̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴏ̂ɪ ɴʜᴀ̀ ᴠᴇ̉ɴ ᴠᴇ̣ɴ 50 ᴍᴇ́ᴛ ᴠᴜᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛɪ̃ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ. Gᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴛɪ̃ɴʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴀɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴅᴜʏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ᴍ ɢɪᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ʟᴏᴀ̣ɴ, sᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ. Tᴜʏ ᴄʜɪ̉ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ̂́ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴍᴇ̂̀ᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴀɴʜ ɴʜᴜ̛́ᴄ ᴍᴏ̉ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴏ̂̀ɪ.

Tᴀ̂ᴍ sᴜ̛̣ ᴠᴇ̂̀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴀɴʜ Vɪɴʜ ᴄʜᴏ VTC Nᴇᴡs ʜᴀʏ, ᴅᴏ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴀɴʜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ́ᴄ 2 ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ. Hᴇ̂̃ ᴀɪ ɢᴏ̣ɪ đɪ ʟᴀ̀ ᴀɴʜ đᴇ̂̀ᴜ đɪ ɴɢᴀʏ đᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ʟᴏ ᴄʜᴏ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ʟᴏ ᴄʜᴏ ʜᴀɪ ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉. Vᴀ̀ᴏ ᴠᴜ̣ ᴛʜᴜ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ sᴀ̆́ɴ, ᴀɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ đɪ ʙᴏ̂́ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ.

Vᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴛᴀ̂́ɴ sᴀ̆́ɴ ʙᴏ̂́ᴄ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ, ᴀɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ 80 ɴɢʜɪ̀ɴ đᴏ̂̀ɴɢ. Aɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ xᴇ ᴄʜᴏ̛̉ sᴀ̆́ɴ đɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴜɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ xᴀ̃ Đᴀᴋ Sᴏ̛ᴍᴇɪ – Hᴀ̀ Đᴏ̂ɴɢ (ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ʟᴀ̀ɴɢ Bᴏᴋ Rᴇɪ, xᴀ̃ Đᴀᴋ Sᴏ̛ᴍᴇɪ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̆́ᴋ Đᴏᴀ) ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ sᴏɴɢ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̀ᴏ ɴɢᴏ̛̀ ᴛᴏ̛́ɪ.

Aɴʜ Vɪɴʜ ᴋᴇ̂̉ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ́ᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴀ̀ʏ đɪ̣ɴʜ ᴍᴇ̣̂ɴʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 6 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴀ đɪ ᴍᴀ̃ɪ ᴍᴀ̃ɪ: Tʀᴜ̛ᴀ 9/2, ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴇ̣̂, ᴀɴʜ ᴠᴀ̀ ᴀɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ Pʜᴀɴ Xᴜᴀ̂ɴ Tᴜᴀ̂́ɴ (32 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ 6 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣ɴɢ) ᴄᴜ̀ɴɢ 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴛᴏ̛́ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̆́ᴋ Đᴏᴀ đᴇ̂̉ đɪ ʙᴏ̂́ᴄ sᴀ̆́ɴ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ Hᴀ̀ Đᴏ̂ɴɢ (ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̆́ᴋ Đᴏᴀ). Hᴏ̣ ʙᴏ̂́ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 30 ᴛᴀ̂́ɴ sᴀ̆́ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ đᴀ̂̀ʏ ᴏ̂ᴛᴏ̂ ᴛᴀ̉ɪ sᴜᴏ̂́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴜ̛ᴀ đᴇ̂́ɴ 22ʜ đᴇ̂ᴍ.

Kʜɪ xᴏɴɢ 30 ᴛᴀ̂́ɴ sᴀ̆́ɴ ᴛʜɪ̀ ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴇ̣̂ᴛ đᴏ̛̀ đᴀ̂̃ɴ, ᴄʜɪᴀ ɴʜᴀᴜ ɢᴏ́ɪ ᴍɪ̀ ᴛᴏ̂ᴍ sᴏ̂́ɴɢ ᴀ̆ɴ ʟᴏ́ᴛ ᴅᴀ̣ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴇ̂ɴ xᴇ ᴛᴀ̉ɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀. Xᴇ ᴛᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ 2 ʜᴀ̀ɴɢ ɢʜᴇ̂́, 9 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴀ́ɪ xᴇ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴇɴ ᴄʜᴜ́ᴄ, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ʟᴇᴏ ʟᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏɴ ᴅᴏ̂́ᴄ ɴɢᴏᴀ̆̀ɴ ɴɢᴏᴇ̀ᴏ, ᴄʜᴀ̣̂ᴛ ʜᴇ̣ᴘ, ᴛᴏ̂́ɪ ᴏᴍ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ, ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ̀ ɴɢᴜ̉, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ̀ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ, ᴄᴜ̀ɴɢ ʜᴇ̣ɴ ɴʜᴀᴜ ʜᴏ̂ᴍ sᴀᴜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪ ʙᴏ̂́ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ.

Xᴇ ᴄᴜ̛́ ᴛʜᴇ̂́ ᴄʜᴀ̣ʏ ʙᴏɴ ʙᴏɴ ʜᴏ̛ɴ 20 ᴋᴍ, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ᴀɪ ɴɢᴏ̛̀ ᴛᴏ̛́ɪ đᴏᴀ̣ɴ đᴏ̂̉ ᴅᴏ̂́ᴄ, ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ đᴀ̣ᴘ ᴘʜᴀɴʜ ɴʜᴜ̛ɴɢ xᴇ ᴛᴀ̉ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ɴɢᴏᴀ̣̆ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀᴏ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴜ̛̣ᴄ. “Kʜɪ xᴇ ᴠᴜ̛̀ᴀ đɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛᴀ̂̀ᴍ 20ᴋᴍ ᴛʜɪ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀ đᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴜ̛̣ᴄ sᴀ̂ᴜ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 70 ᴍᴇ́ᴛ ᴘʜɪ́ᴀ ʙᴇ̂ɴ ᴛᴀʏ ᴘʜᴀ̉ɪ.

Sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ᴛᴀ̆́ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪ̣ᴘ xᴏᴀʏ xᴏ̛̉. Cʜɪ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̉ɴ ᴠᴇ̣ɴ ᴠᴀ̀ɪ ɢɪᴀ̂ʏ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ đᴀ̃ đᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴜ̛̣ᴄ sᴀ̂ᴜ”, ᴀɴʜ Vɪɴʜ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Cʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʜᴇ̂ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ VɴExᴘʀᴇss ᴠᴇ̂̀ 20 ᴘʜᴜ́ᴛ sɪɴʜ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ᴋʜᴏ̉ɪ xᴇ ᴛᴀ̉ɪ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̣ɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʟᴀᴏ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴜ̛̣ᴄ sᴀ̂ᴜ 70ᴍ, ᴀɴʜ Vɪɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴀɴʜ ᴄᴏ́ ɴɢᴀ̂́ᴛ đɪ 1 ʟᴜ́ᴄ ᴋʜɪ xᴇ ʟᴀᴏ xᴜᴏ̂́ɴɢ, ᴛɪ̉ɴʜ ᴅᴀ̣̂ʏ ᴀɴʜ ᴍᴏ̀ ᴍᴀ̂̃ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ́ɪ đᴇ̂̉ sᴏɪ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ xᴇ ᴛᴀ̉ɪ ʟᴀ̣̂ᴛ ɴɢʜɪᴇ̂ɴɢ, ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛɪ̉ɴʜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴀ́ᴜ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ɴᴏ̛ɪ.

Aɴʜ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ᴛʀᴀ̂́ɴ ᴛɪ̃ɴʜ, ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ sᴜ̛́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴄᴏ̀ɴ ʟᴀ̣ɪ đᴇ̂̉ ᴄʜᴜɪ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙᴜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴀ́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ 20 ᴘʜᴜ́ᴛ ᴠɪ̀ ᴀɴʜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴᴇ̂́ᴜ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ đᴀ̂ʏ ᴛʜɪ̀ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴜ̛́ᴜ. Aɴʜ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ʙᴏ̀ ʟᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴅᴏ̂́ᴄ, ᴅᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴏ̛ɪ ᴛʜᴏ̛̉ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɴʜᴏ̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ đᴇ̂́ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ. Lᴜ́ᴄ đᴏ́ đᴏ̂̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ ᴏ̛̉ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ʙᴀ́ᴏ ʜᴏ̛ɴ 1ʜ sᴀ́ռɢ.

Đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 2ʜ sᴀ́ռɢ ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ đᴜ̛ᴀ ᴀɴʜ đɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ. “Lᴜ́ᴄ ᴛʜᴀ̂́ʏ xᴇ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ̣ʏ đᴇ̂́ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ʀᴏ̛̃ ᴠɪ̀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ đᴀ̃ sᴏ̂́ɴɢ sᴏ́ᴛ”, ᴀɴʜ Vɪɴʜ ɴᴏ́ɪ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ʙᴀ́ᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴏᴀ̣ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̆́ɴɢ ᴠᴇ̉, ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴋʜᴜʏᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ǫᴜᴀ ʟᴀ̣ɪ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴏ̛́ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ. Sᴏɴɢ ɴᴏ̂̃ɪ đᴀᴜ ʟᴏ̛́ɴ ʜᴏ̛ɴ ᴄᴀ̉ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴀɴʜ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ʀᴀ đɪ ᴍᴀ̃ɪ ᴍᴀ̃ɪ. “Aɴʜ Tᴜᴀ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂ɪ đɪ ʟᴀ̀ᴍ đᴀ̂ᴜ ᴄᴜ̃ɴɢ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀᴜ.

Gɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴀɴʜ Tᴜᴀ̂́ɴ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴘʜᴜ̣ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴏ̉ ɴᴜ̛̃ᴀ ɴᴇ̂ɴ sᴜ̛̣ ʀᴀ đɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀɴʜ Tᴜᴀ̂́ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴍᴀ́ᴛ ǫᴜᴀ́ ʟᴏ̛́ɴ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ”, ᴀɴʜ Vɪɴʜ ɴɢᴀ̣̂ᴍ ɴɢᴜ̀ɪ ɢɪᴀ̃ɪ ʙᴀ̀ʏ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ PV. ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Đᴀ̣ɪ ᴛᴀ́ Lᴇ̂ Vᴀ̆ɴ Hᴀ̀, Pʜᴏ́ Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Gɪᴀ Lᴀɪ đᴀ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̉ᴍ ᴋʜᴏ̂́ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 6 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Qᴜᴀ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̣̂ ᴄᴏ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴀ́ᴜ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴠᴏ̛́ɪ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴍᴜ̀ᴀ ɴᴀ̀ʏ ᴏ̛̉ Tᴀ̂ʏ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ, ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴏ̛̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴜ̀ɴɢ đᴏ̂̀ɪ ɴᴜ́ɪ ᴛʜɪ̀ ʙᴜᴏ̂̉ɪ đᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ̂́ɪ, sᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴜ̀ ᴅᴀ̀ʏ đᴀ̣̆ᴄ.

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ đᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴇ̣ᴘ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ đᴇ̀ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ sᴀ́ռɢ. Đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ đᴏᴀ̣ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ đᴏ̣̂ ᴅᴏ̂́ᴄ ᴅᴀ̀ɪ ʜᴏ̛ɴ 4ᴋᴍ, ᴋʜɪ xᴇ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴏᴀ̣ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴀ̀ɪ xᴇ̂́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜ̉ ᴛᴏ̂́ᴄ đᴏ̣̂ ᴠᴀ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̉ᴍ ᴋʜᴏ̂́ᴄ. Đᴀ̂ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̉ᴍ ᴋʜᴏ̂́ᴄ ɴᴀ̀ʏ.

Lᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ Sᴏ̛̉, ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴛɪ̉ɴʜ Gɪᴀ Lᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ xᴀ̃ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜᴏ̉, ᴄᴏ́ đᴇ̀ᴏ ᴅᴏ̂́ᴄ ǫᴜᴀɴʜ ᴄᴏ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ, ᴅᴏ̂́ᴄ ᴅᴀ̀ɪ.

Dᴏ ᴋɪɴʜ ᴘʜɪ́ ʙᴀ̉ᴏ ᴛʀɪ̀ ᴄᴜ̉ᴀ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ ɴᴇ̂ɴ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴄᴀ̂ʏ ᴄᴏ̉ ᴍᴏ̣ᴄ ᴄʜᴇ ᴋʜᴜᴀ̂́ᴛ; ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̂̉ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ.

Tᴏ̂̉ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘs://sᴏʜᴀ.ᴠɴ/20-ᴘʜᴜᴛ-sɪɴʜ-ᴛᴜ-ᴛʜᴏᴀᴛ-ᴋʜᴏɪ-xᴇ-ᴛᴀɪ-ʙɪᴇɴ-ᴅᴀɴɢ-sᴀᴜ-ᴋʜɪ-ʟᴀᴏ-xᴜᴏɴɢ-ᴠᴜᴄ-sᴀᴜ-70ᴍ-ᴏ-ɢɪᴀ-ʟᴀɪ-20220210010134386.ʜᴛᴍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *