Cᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴛᴏ̣̂ᴛ đᴏ̣̂: Hᴀɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʙɪ̣ ʟɪ́ɴʜ Uᴋᴄʀᴀɪɴᴇ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴋʜɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴋʜᴜ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sᴜ̛̣

Trung Quốc

Bᴏ̣̂ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Nɢᴀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟɪ́ɴʜ Uᴋʀᴀɪɴᴇ đᴀ̃ ʙ.ᴀ̆́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ đᴀɴɢ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ Nɢᴀ ᴏ̛̉ Kʜᴀʀᴋɪᴠ, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ.

Nɢᴀ̀ʏ 3/3 (ɢɪᴏ̛̀ Mᴏsᴄᴏᴡ), Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Nɢᴀ Pᴜᴛɪɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̉ “ᴛᴀ̂ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ xᴀ̃” ᴏ̛̉ Uᴋʀᴀɪɴᴇ đᴀ̃ ʙᴀ̆́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀ́ᴄ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴀɴɢ ᴄᴏ̂́ ʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ɪ Kʜᴀʀᴋᴏᴠ. Ôɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴀɴɢ ʙɪ̣ ɢɪᴜ̛̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏɴ ᴛɪɴ.

Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Pᴜᴛɪɴ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ: “Hᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀ̆ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴀɴɢ ᴄᴏ̂́ ʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴠᴜ̀ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ sᴜ̛̣ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʜᴏ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴇ́ᴘ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ̣̂ʏ”. “Cᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴛᴀ̂ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ xᴀ̃ đᴀ̃ ᴋʜᴀɪ ʜᴏ̉ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀ́ᴄ sɪɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ đᴀɴɢ ᴄᴏ̂́ ʀᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴏ̉ɪ Kʜᴀʀᴋᴏᴠ (Uᴋʀᴀɪɴᴇ). Hᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂́ ʜᴏ̣ đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ”.

Ôɴɢ Pᴜᴛɪɴ ᴍᴏ̂ ᴛᴀ̉ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ “ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̉ ᴛᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ xɪ́ᴛ đᴏ̂́ɪ xᴜ̛̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʜᴏ̣” ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴛᴏ̂̀ɪ ᴛᴇ̣̂. Ôɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʙɪɴʜ ʟɪ́ɴʜ Nɢᴀ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴏ̀ᴀ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̛ “ʙɪ̣ ʟᴜ̀ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴀ̂̀ɴɢ ᴏ̛̉ ɢɪᴜ̛̃ᴀ”, ᴄᴏ̀ɴ ᴏ̛̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴀ̂̀ɴɢ ᴘʜɪ́ᴀ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ “ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ đᴀ̣̂ᴘ ᴄᴜ̛̉ᴀ sᴏ̂̉ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴇ̂̉ ʙᴏ̂́ ᴛʀɪ́ ᴠᴜ̃ ᴋʜɪ́ ʜᴀ̣ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ đᴏ́”. Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Nɢᴀ ʙᴏ̂̉ sᴜɴɢ: Tʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ́ɪ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴀ̂̀ɴɢ ᴘʜɪ́ᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ, ʜᴏ̣ đᴀ̣̆ᴛ sᴜ́ɴɢ ᴍᴀ́ʏ ᴠᴀ̀ sᴜ́ɴɢ ʙᴀ̆́ɴ ᴛɪ̉ᴀ.

Nʜᴀ̀ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Nɢᴀ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́, ǫᴜᴀ̂ɴ Nɢᴀ “đᴀ̃ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀɴɢ ᴏ̛̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ xᴜɴɢ đᴏ̣̂ᴛ, ɢɪᴜ́ᴘ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ɴᴏ̛ɪ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ”.

Hᴏ̂ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ Ấɴ Đᴏ̣̂, ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ. Ôɴɢ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴛɪɴʜ ᴛʜᴀ̂̀ɴ đɪ ʟᴀ̀ ᴠᴜ̛̀ᴀ. Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ Ấɴ Đᴏ̣̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ xᴇ̂́ᴘ ᴛʜᴜ̛́ 3 ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛́ 4 ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ɴɢ xᴇ̂́ᴘ ʜᴀ̣ɴɢ sᴜ̛́ᴄ ᴍᴀ̣ɴʜ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ᴄʜɪ̉ sᴀᴜ Mʏ̃ ᴠᴀ̀ Nɢᴀ.

Nɢᴀ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ “ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ᴛʀᴀ́ɪ ᴛɪᴍ” ᴄᴜ̉ᴀ Uᴋʀᴀɪɴᴇ: Cʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴏɪ ɴʜᴜ̛ đᴀ̃ xᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̉ᴀ?

Cᴀ́ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ Nɢᴀ đᴀ̃ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ Kʜᴇʀsᴏɴ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ʀᴀ̂́ᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Uᴋʀᴀɪɴᴇ, ɴᴏ̛ɪ sᴇ̃ ʟᴀ̀ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴇ̣̂ᴍ ɢɪᴜ́ᴘ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ᴛɪᴇ̂́ɴ xᴀ ʜᴏ̛ɴ.

Vɪ̀ sᴀᴏ Kʜᴇʀsᴏɴ ʀᴀ̂́ᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ?

Tʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Kʜᴇʀsᴏɴ ᴄᴏ́ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴏ̛̉ ᴍɪᴇ̂̀ɴ ɴᴀᴍ Uᴋʀᴀɪɴᴇ, ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴜ̛̉ᴀ sᴏ̂ɴɢ Dɴᴇɪᴘᴇʀ đᴏ̂̉ ʀᴀ Bɪᴇ̂̉ɴ Đᴇɴ. Đᴀ̂ʏ ᴠᴜ̛̀ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏɪ ʟᴀ̀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ đᴏ̂ ᴛʜɪ̣ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ ᴋʜɪ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ᴏ̛̉ Uᴋʀᴀɪɴᴇ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 24/2.

“Cᴀ́ᴄ sᴜ̛ đᴏᴀ̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴀɴɢ Nɢᴀ đᴀ̃ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ Kʜᴇʀsᴏɴ”, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴɢᴏ̂ɴ Bᴏ̣̂ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Iɢᴏʀ Kᴏɴᴀsʜᴇɴᴋᴏᴠ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

Tʜɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Kʜᴇʀsᴏɴ Iɢᴏʀ Kᴏʟʏᴋʜᴀʏᴇᴠ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ Nɢᴀ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̀ᴀ ɴʜᴀ̀ ʜᴏ̣̂ɪ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́.

Tʜᴇᴏ Aʟ-Jᴀᴢᴇᴇʀᴀ, xᴇ́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋʜɪ́ᴀ ᴄᴀ̣ɴʜ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣, ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̂́ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ sᴀᴜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴜ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́. Lᴀ̀ ɴᴏ̛ɪ sɪɴʜ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 300.000 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, Kʜᴇʀsᴏɴ ᴄʜᴏ đᴇ̂́ɴ ɴᴀʏ ʟᴀ̀ đᴏ̂ ᴛʜɪ̣ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ ᴛʜᴜ̉ ᴘʜᴜ̉ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Nɢᴀ.

“Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̣ɪ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ Uᴋʀᴀɪɴᴇ”, Aɴᴅʀᴇᴡ Sɪᴍᴍᴏɴs ᴄᴜ̉ᴀ Aʟ Jᴀᴢᴇᴇʀᴀ, ʙᴀ́ᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴛᴜ̛̀ Lᴠɪᴠ, ɢᴏ̣ɪ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ “ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅᴀ̂́ᴜ ᴍᴏ̂́ᴄ ʟᴏ̛́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ”.

Gɪᴏ̛́ɪ ǫᴜᴀɴ sᴀ́ᴛ ɴʜᴀ̣̂ɴ đɪ̣ɴʜ Kʜᴇʀsᴏɴ ʟᴀ̀ ᴄʜɪ̀ᴀ ᴋʜᴏᴀ́ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜᴀ̂ɴ Nɢᴀ.

Hᴀɴɴᴀ Sʜᴇʟᴇsᴛ, ɢɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Uᴋʀᴀɪɴᴇ Pʀɪsᴍ, ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Aʟ Jᴀᴢᴇᴇʀᴀ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Nɢᴀ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴀ̣̂ɴ đᴀ̂́ᴛ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛̀ Cʀɪᴍᴇᴀ. “Đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪᴇ̂́ɴ đᴀ́ɴɢ ᴋᴇ̂̉, ʙᴏ̛̉ɪ ᴏ̛̉ Kʜᴇʀsᴏɴ, ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴀ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏ̣ᴛ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄʜᴏ Cʀɪᴍᴇᴀ”.

Uᴋʀᴀɪɴᴇ đᴀ̃ ᴄᴀ̆́ᴛ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏ̣ᴛ ᴅᴏ̣ᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴏɴ ᴋᴇ̂ɴʜ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ 85% ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ́ɴ đᴀ̉ᴏ Cʀɪᴍᴇᴀ sᴀᴜ ᴋʜɪ Nɢᴀ sᴀ́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ᴘ.

Mᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴʜᴀ̀ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ ᴛɪɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴜ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ Nɢᴀ ᴏ̛̉ đᴏ̂ɴɢ ɴᴀᴍ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ʟᴀ̀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̣̂ᴘ “ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴏ̣̂” ɴᴏ̂́ɪ ʜᴀɪ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʟʏ ᴋʜᴀɪ ᴅᴏ ᴅᴀ̂ɴ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴍɪᴇ̂̀ɴ đᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̆́ᴍ ɢɪᴜ̛̃ ᴠᴏ̛́ɪ Cʀɪᴍᴇᴀ.

“Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Nɢᴀ đᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴄᴀ́ᴄʜ – ᴏ̛̉ ᴘʜɪ́ᴀ đᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Lᴜʜᴀɴsᴋ ᴠᴀ̀ Mᴀʀɪᴜᴘᴏʟ, ᴠᴀ̀ ᴘʜɪ́ᴀ ᴛᴀ̂ʏ ᴛʜᴇᴏ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Kʜᴇʀsᴏɴ, Nɪᴋᴏʟᴀᴇᴠ ᴠᴀ̀ Oᴅᴇsᴀ”, Sʜᴇʟᴇsᴛ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ.

Cᴀ̉ɴɢ ᴄʜɪ́ɴʜ Oᴅᴇsᴀ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ ʟᴏ̛́ɴ ᴛʜᴜ̛́ ʙᴀ ᴄᴜ̉ᴀ Uᴋʀᴀɪɴᴇ, ɴᴀ̆̀ᴍ ᴄᴀ́ᴄʜ Kʜᴇʀsᴏɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 200 ᴋᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ ᴛᴀ̂ʏ. Nᴇ̂́ᴜ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ Oᴅᴇsᴀ, ᴄᴀ́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Nɢᴀ sᴇ̃ ᴄᴀ̆́ᴛ đᴜ̛́ᴛ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ᴠᴏ̛́ɪ Bɪᴇ̂̉ɴ Đᴇɴ.

“Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴀ̉ɴɢ ʙɪᴇ̂̉ɴ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ; 70% ʜᴀ̀ɴɢ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đɪ ǫᴜᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙɪᴇ̂̉ɴ”, Sʜᴇʟᴇsᴛ ɴᴏ́ɪ, đᴀ̂ʏ sᴇ̃ ʟᴀ̀ đᴏ̀ɴ đᴀ́ɴʜ ʟᴏ̛́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ Uᴋʀᴀɪɴᴇ.

Cʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ Mɪᴄʜᴀᴇʟ Cʟᴀʀᴋᴇ ɴʜᴀ̣̂ɴ đɪ̣ɴʜ, sᴀᴜ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴘʜɪ́ᴀ ɴᴀᴍ sᴇ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴛʀᴜɴɢ ᴏ̛̉ Kɪᴇᴠ ᴠᴀ̀ Kʜᴀʀᴋɪᴠ ᴏ̛̉ ᴘʜɪ́ᴀ ʙᴀ̆́ᴄ.

“Tᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ᴏ đᴏ́, ʜᴏ̣ sᴇ̃ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ đᴀ̂̉ʏ ʟᴇ̂ɴ ᴘʜɪ́ᴀ ʙᴀ̆́ᴄ Tʜᴜɴɢ ʟᴜ̃ɴɢ Dɴᴇᴘʀ đᴇ̂̉ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴘʜɪ́ᴀ ʙᴀ̆́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴘʜɪ́ᴀ ɴᴀᴍ”.

Vᴇ̂̀ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴍɪ̀ɴʜ, Mʏ̃ ᴛɪɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Nɢᴀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ǫᴜᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Kʜᴇʀsᴏɴ ᴄᴜ̉ᴀ Uᴋʀᴀɪɴᴇ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ɴᴏ̛ɪ đᴀ̂ʏ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̛ đᴏ̣̂ɴɢ đᴇ̂́ɴ Mʏᴋᴏʟᴀɪᴠ ᴠᴀ̀ sᴀᴜ đᴏ́ ʟᴀ̀ Oᴅᴇssᴀ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ Mʏ̃ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Rᴇᴜᴛᴇʀs.

“Vᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʀᴀɴʜ ᴏ̛̉ đᴏ́, ᴠɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ sᴀ̆̃ɴ sᴀ̀ɴɢ ɢᴏ̣ɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ ʜᴀʏ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴋʜᴀ́ᴄ”, ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ Mʏ̃ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ đɪ̣ᴀ đᴀɴɢ ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̉ɪ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ.

Dɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴏ̛̉ Mᴀʀɪᴜᴘᴏʟ

Rɪᴇ̂ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ đᴏ̂ɴɢ Kʜᴇʀsᴏɴ, ʜᴏ̣̂ɪ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Mᴀʀɪᴜᴘᴏʟ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Nɢᴀ đᴀ̃ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ́ᴏ ᴋɪ́ᴄʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ʜᴀ̣ ᴛᴀ̂̀ɴɢ.

“Đᴏ̂́ɪ ᴛʜᴜ̉ đᴀɴɢ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ᴘʜᴏɴɢ ᴛᴏ̉ᴀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Mᴀʀɪᴜᴘᴏʟ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄᴏ́ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴘ”, Tʜɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Vᴀᴅʏᴍ Bᴏʏᴄʜᴇɴᴋᴏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠɪᴅᴇᴏ đᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̉ɪ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ.

Cᴀ́ᴄ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴛʀᴏɴɢ 24 ɢɪᴏ̛̀ ǫᴜᴀ đᴀ̃ ᴄᴀ̆́ᴛ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ đɪᴇ̣̂ɴ. Gᴀ̂̀ɴ đᴏ́, ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ ɴʜᴏ̉ ʜᴏ̛ɴ ʟᴀ̀ Bᴇʀᴅʏᴀɴsᴋ ᴠᴀ̀ Mᴇʟɪᴛᴏᴘᴏʟ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ʙɪ̣ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Nɢᴀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴍ ɢɪᴜ̛̃.

Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴀ̣ɪ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Eɴᴇʀʜᴏᴅᴀʀ, ɴᴀ̆̀ᴍ ʙᴇ̂ɴ sᴏ̂ɴɢ Dɴᴇɪᴘᴇʀ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ ᴛᴀ̂ʏ ɴᴀᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Zᴀᴘᴏʀɪᴢʜᴢʜɪᴀ, Nɢᴀ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ đᴀɴɢ ɴᴀ̃ đᴀ̣ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̣ɪ ᴘʜɪ́ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ́ʏ đɪᴇ̣̂ɴ ʜᴀ̣ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̂ᴜ Âᴜ.

Tʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ ʜᴏ̂̀ɪ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ, Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Bᴇʟᴀʀᴜs Aʟᴇxᴀɴᴅᴇʀ Lᴜᴋᴀsʜᴇɴᴋᴏ đᴀ̃ đᴇ̂̉ ʟᴏ̣̂ ᴛʜᴜ̛́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ʙᴀ̉ɴ đᴏ̂̀ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ ᴏ̛̉ Uᴋʀᴀɪɴᴇ.

Bᴀ̉ɴ đᴏ̂̀ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ Uᴋʀᴀɪɴᴇ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʙᴏ̂́ɴ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ “ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ ʜᴜ̉ʏ ʙᴏ̛̉ɪ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ ᴛᴜ̛̀ Bᴇʟᴀʀᴜs”.

Tʀᴏɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Vᴏʟᴏᴅʏᴍʏʀ Zᴇʟᴇɴsᴋʏʏ đᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴛʀᴀ̂́ɴ ᴀɴ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ, ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜᴜ̉ ᴄᴜ̉ᴀ Uᴋʀᴀɪɴᴇ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴜ̛̃ ᴠᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̂́ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ Nɢᴀ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *