CBS Nᴇᴡs: Mʏ̃ đᴇ ᴅᴏ̣ᴀ ᴋɪ́ᴄʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ Đɪᴇ̂̀ᴜ 5 ɴᴇ̂́ᴜ Nɢᴀ “đᴀ́ռʜ ɴʜᴀ̂̀ᴍ ᴅᴜ̀ ᴄʜɪ̉ 1 ɪɴᴄʜ” ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ NATO

Thời Sự

 

Tʜᴏ̂ɴɢ đɪᴇ̣̂ᴘ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ sᴀᴜ ᴋʜɪ Nɢᴀ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ѕᴀ́т ʙɪᴇ̂ɴ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ NATO

Jᴀᴋᴇ Sᴜʟʟɪᴠᴀɴ, ᴄᴏ̂́ ᴠᴀ̂́ɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Mʏ̃ Jᴏᴇ Bɪᴅᴇɴ, đᴀ̃ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ Nɢᴀ ʀᴀ̆̀ɴɢ NATO sᴇ̃ ᴛᴜɴɢ ʀᴀ “ᴛᴏᴀ̀ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ” ɴᴇ̂́ᴜ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʟᴀ̃ɴʜ ᴛʜᴏ̂̉ NATO – ʙᴀ̂́ᴛ ᴋᴇ̂̉ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ̂́ ʏ́ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ – sᴀᴜ ᴋʜɪ Mᴏsᴄᴏᴡ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ɢᴀ̂̀ɴ ʙɪᴇ̂ɴ ɢɪᴏ̛́ɪ Bᴀ Lᴀɴ.

Tʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂ɴʜ CBS ‘Fᴀᴄᴇ ᴛʜᴇ Nᴀᴛɪᴏɴ’ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 13/3, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ Mᴀʀɢᴀʀᴇᴛ Bʀᴇɴɴᴀɴ đᴀ̃ đᴀ̣̆ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ʜᴏ̉ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜɪ́ɴʜ sᴀ́ᴄʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Mʏ̃ ᴄᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̀ “ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴀ̃ɴʜ ᴛʜᴏ̂̉ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̣̂ɴ Bᴀ Lᴀɴ, ᴋᴇ̂̉ ᴄᴀ̉ ᴄᴏ̂́ ʏ́ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̂ ᴛɪ̀ɴʜ” ᴄᴜ̃ɴɢ sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ NATO ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ.

Cᴏ̂́ ᴠᴀ̂́ɴ Aɴ ɴɪɴʜ Qᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ Jᴀᴋᴇ Sᴜʟʟɪᴠᴀɴ. Ảɴʜ: Gᴇᴛᴛʏ Iᴍᴀɢᴇs / Aɴɴᴀ Mᴏɴᴇʏᴍᴀᴋᴇʀ

“Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Mʏ̃ đᴀ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴏ́ɪ ʀᴏ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ Mʏ̃ sᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪɴʜ đᴇ̂̉ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɪɴᴄʜ ʟᴀ̃ɴʜ ᴛʜᴏ̂̉ NATO, ᴠᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ́ ᴄᴏ́ ɴɢʜɪ̃ᴀ đᴇɴ ʟᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɪɴᴄʜ”, ᴏ̂ɴɢ Sᴜʟʟɪᴠᴀɴ ᴛʀᴀ̉ ʟᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̀ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ “ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴀ̃ɴʜ ᴛʜᴏ̂̉ NATO, Đɪᴇ̂̀ᴜ 5 sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋɪ́ᴄʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ, ᴠᴀ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ᴍᴀɴɢ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂̀ɴɢ ᴍɪɴʜ NATO ᴛᴏ̛́ɪ đᴇ̂̉ ᴜ̛́ɴɢ ᴘʜᴏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴏ́”.

Đɪᴇ̂̀ᴜ 5 Hɪᴇ̣̂ᴘ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ NATO ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴀɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ NATO ᴏ̛̉ ᴄʜᴀ̂ᴜ Âᴜ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ Bᴀ̆́ᴄ Mʏ̃ sᴇ̃ ʙɪ̣ xᴇᴍ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ NATO ᴠᴀ̀ sᴇ̃ ᴠᴀ̂́ᴘ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴏ̂́ɪ, ʙᴀᴏ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴄᴀ̉ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴠᴜ̃ ʟᴜ̛̣ᴄ.

Kʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̉ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ NATO ᴄᴏ́ “ᴛᴏᴀ̀ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ” ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ Nɢᴀ ɴɢᴀʏ ᴄᴀ̉ ᴋʜɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̂ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ, ᴏ̂ɴɢ Sᴜʟʟɪᴠᴀɴ đ.ᴀ́ᴘ: “Nɢʜᴇ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɢɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴏ́ɪ ʟᴀ̀ ɴᴇ̂́ᴜ Nɢᴀ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ, ᴋʜᴀɪ ʜᴏ̉ᴀ, ʙᴀ̆́ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʟᴀ̃ɴʜ ᴛʜᴏ̂̉ NATO, ᴛʜɪ̀ ʟɪᴇ̂ɴ ᴍɪɴʜ NATO sᴇ̃ đ.ᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ̉ ᴠᴇ̂̀ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ́”.

Cᴀ́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Nɢᴀ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪ́ᴄʜ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴠɪ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ Yᴀᴠᴏʀɪᴠ, ᴄᴏ̀ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ Gɪ̀ɴ ɢɪᴜ̛̃ Hᴏ̀ᴀ ʙɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ Aɴ ɴɪɴʜ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́, ᴄᴀ́ᴄʜ ʙɪᴇ̂ɴ ɢɪᴏ̛́ɪ Bᴀ Lᴀɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 15 ᴋᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 13/3.

Kɪᴇᴠ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ 35 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ 130 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ Nɢᴀ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ʀᴀ̆̀ɴɢ “ᴄᴏ́ ᴛᴏ̛́ɪ 180 ʟɪ́ɴʜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ” đᴀ̃ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴜ̃ ᴋʜɪ́ “ᴄʜɪ́ɴʜ xᴀ́ᴄ ᴄᴀᴏ”.

Kɪᴇᴠ đᴀ̃ ʙᴀ́ᴄ ʙᴏ̉ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ đᴏ́. Pʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, Tʜᴜ̛́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Nɢᴏᴀ̣ɪ ɢɪᴀᴏ Bᴀ Lᴀɴ đᴀ̃ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ᴄᴜ̉ᴀ NATO ᴏ̛̉ ʙɪᴇ̂ɴ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴏ̂̃ ʟᴜ̛̣ᴄ “ᴄʜᴏ Nɢᴀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʀᴀ̆̀ɴɢ Bᴀ Lᴀɴ đᴜ̉ ᴍᴀ̣ɴʜ đᴇ̂̉ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴀ̉”.

Cᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Wᴀsʜɪɴɢᴛᴏɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ́ɪ ᴅᴏ ᴛʜᴀ́ᴍ ʙᴀʏ ᴛᴜ̛̀ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ᴠᴀ̀ ʀᴏ̛ɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ Zᴀɢʀᴇʙ, Cʀᴏᴀᴛɪᴀ, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ᴍɪɴʜ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ᴅᴏ Mʏ̃ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴄʜᴀ̣̂ᴍ. Tʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Cʀᴏᴀᴛɪᴀ Aɴᴅʀᴇᴊ Pʟᴇɴᴋᴏᴠɪᴄ ɢᴏ̣ɪ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ – ᴅᴜ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴀ̣ɪ ʜᴀʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴏɴɢ ɴᴀ̀ᴏ – ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ “ᴍᴏ̂́ɪ đᴇ ᴅᴏ̣ᴀ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ”.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɢᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ́ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴍᴀ̣̂ᴘ ᴍᴏ̛̀ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ᴠᴀ̀ Nɢᴀ đᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴜ̉ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ɴᴀ̀ʏ. Cʀᴏᴀᴛɪᴀ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ NATO ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 2009.

ʜᴛᴛᴘs://sᴏʜᴀ.ᴠɴ/ᴄʙs-ɴᴇᴡs-ᴍʏ-ᴅᴇ-ᴅᴏᴀ-ᴋɪᴄʜ-ʜᴏᴀᴛ-ᴅɪᴇᴜ-5-ɴᴇᴜ-ɴɢᴀ-ᴅᴀɴʜ-ɴʜᴀᴍ-ᴅᴜ-ᴄʜɪ-1-ɪɴᴄʜ-ᴠᴀᴏ-ᴍᴏᴛ-ɴᴜᴏᴄ-ɴᴀᴛᴏ-20220314162304825.ʜᴛᴍ

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘs://sᴏʜᴀ.ᴠɴ/ᴄʙs-ɴᴇᴡs-ᴍʏ-ᴅᴇ-ᴅᴏᴀ-ᴋɪᴄʜ-ʜᴏᴀᴛ-ᴅɪᴇᴜ-5-ɴᴇᴜ-ɴɢᴀ-ᴅᴀɴʜ-ɴʜᴀᴍ-ᴅᴜ-ᴄʜɪ-1-ɪɴᴄʜ-ᴠᴀᴏ-ᴍᴏᴛ-ɴᴜᴏᴄ-ɴᴀᴛᴏ-20220314162304825.ʜᴛᴍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *