C̼h̼.̼á̼n̼ ̼c̼h̼.̼ồ̼n̼g̼ ̼M̼ẹ̼ ̼g.̼̼̼เ̼.̼̼̼ế̼̼̼ƭ̼̼̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼.̼o̼n̼ ̼n̼h̼.̼ỏ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼é̼̼̼.̼p ̼c̼h̼o̼ ̼u̼.̼ố̼n̼g̼ ̼t̼̼̼h̼̼̼.̼̼̼u̼̼̼ố̼̼̼c̼̼̼ ̼̼̼c̼̼̼h̼̼̼.̼̼̼u̼̼̼ộ̼̼̼t̼̼̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ƈ̼̼̼h.̼̼̼ế̼̼̼ƚ̼̼̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼.̼ố̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ì̼n̼h̼ ̼m̼.̼ớ̼i̼

Thời Sự

2̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼á̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼g̼-̼â̼y̼ ̼t̼-̼ộ̼i̼ ̼á̼-̼c̼ ̼t̼-̼à̼y̼ ̼t̼r̼-̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼-̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼-̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼-̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼-̼ộ̼i̼ ̼á̼-̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼-̼ỏ̼ ̼t̼r̼-̼ố̼n̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼m̼ố̼i̼,̼ ̼b̼-̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼-̼ậ̼n̼ ̼m̼-̼ư̼a̼ ̼đ̼-̼ò̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼-̼ũ̼ ̼p̼h̼-̼u̼,̼ ̼h̼-̼a̼m̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼(̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼à̼o̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼é̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼b̼à̼ ̼S̼á̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼d̼a̼y̼ ̼d̼ứ̼t̼,̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼,̼ ̼c̼-̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼-̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼-̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼.̼

̼B̼à̼ ̼S̼á̼u̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼c̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼0̼,̼ ̼b̼à̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Q̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼5̼,̼ ̼ở̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼.̼

M̼ù̼a̼ ̼h̼è̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼à̼n̼ ̼g̼i̼ụ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ế̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼-̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼-̼ế̼t̼,̼ ̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼?̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼-̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼-̼o̼á̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼5̼)̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼1̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼-̼u̼ố̼c̼ ̼c̼h̼-̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼-̼u̼ố̼c̼ ̼t̼-̼ẩ̼y̼ ̼g̼-̼i̼u̼n̼ ̼s̼-̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼-̼i̼a̼ ̼s̼-̼ú̼c̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼a̼m̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼à̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼á̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼S̼á̼u̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼-̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

ảnh minh họa

̼K̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼i̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼ô̼ ̼h̼ỏ̼i̼:̼ ̼“̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ả̼ ̼m̼ẹ̼?̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼S̼á̼u̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼:̼ ̼“̼B̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼-̼ỉ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼á̼n̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼-̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼-̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼-̼á̼i̼ ̼đ̼-̼ã̼ ̼t̼-̼ử̼ ̼v̼-̼o̼n̼g̼.̼

̼D̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼S̼á̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼d̼è̼m̼ ̼p̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼-̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼Q̼Đ̼T̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼á̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼-̼ộ̼i̼ ̼G̼-̼i̼-̼ế̼-̼t̼ ̼n̼-̼g̼-̼ư̼-̼ờ̼i̼.̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼-̼ộ̼i̼ ̼l̼-̼ỗ̼i̼ ̼c̼ũ̼

S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼3̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼-̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼-̼ô̼n̼ ̼t̼h̼-̼ú̼.̼

̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼r̼ũ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼1̼)̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼l̼ẻ̼o̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼S̼á̼u̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼-̼i̼ế̼t̼ ̼c̼-̼o̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼á̼u̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼b̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼-̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ũ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼u̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼h̼ờ̼”̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼-̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼-̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼h̼á̼i̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼t̼h̼u̼ê̼…̼

̼T̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼à̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼-̼ố̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼d̼a̼y̼ ̼d̼ứ̼t̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼-̼ự̼ ̼t̼-̼ử̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼m̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼-̼ộ̼i̼ ̼á̼-̼c̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼-̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼i̼á̼.̼

̼D̼ù̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼S̼á̼u̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼-̼u̼y̼ ̼b̼-̼ắ̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼-̼ắ̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼S̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼S̼á̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼-̼ắ̼t̼ ̼S̼á̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼n̼ã̼,̼ ̼d̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼r̼a̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

M̼ứ̼c̼ ̼á̼-n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼s̼ố̼ ̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼S̼á̼u̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼a̼m̼ ̼l̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼g̼h̼-̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼-̼ã̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼-̼a̼y̼ ̼d̼-̼ứ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼.̼
̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼S̼á̼u̼,̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼-̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼l̼u̼y̼ế̼n̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼S̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼8̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼S̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼đ̼o̼á̼i̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼S̼á̼u̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼S̼á̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼o̼á̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼”̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ả̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼o̼a̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼

Nguồn: Báo Giao Thông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *