CNBC: Ôɴɢ Pᴜᴛɪɴ ᴋʏ́ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ɴᴏ́ɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ Nɢᴀ “ᴛɪ̣ᴄʜ ᴛʜᴜ” ʜᴏ̛ɴ 500 ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ đᴀɴɢ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ Cʜᴀ̂ᴜ Âᴜ

Thời Sự

 

Lᴜᴀ̣̂ᴛ ɴᴀ̀ʏ sᴇ̃ ᴍᴏ̛̉ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴀ̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ Nɢᴀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄʜᴀ̂ᴜ Âᴜ.

Ôɴɢ Pᴜᴛɪɴ ᴋʏ́ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴍᴏ̛́ɪ

Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Nɢᴀ Vʟᴀᴅɪᴍɪʀ Pᴜᴛɪɴ ʜᴏ̂ᴍ 14/3 đᴀ̃ ᴋʏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴀ̣ᴏ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴀ̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ Nɢᴀ ᴛʜᴜ ɢɪᴜ̛̃ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴇ̂̉ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ʙᴀʏ ɴᴏ̣̂ɪ đɪ̣ᴀ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̂́ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴛ đᴀ̃ ᴛᴀ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛̣ᴄ đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ɴʜ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ.

Hᴀ̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ TASS đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ, ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴇ̃ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴀ̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴀɪ ᴛʜᴀ́ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴅᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴛʜᴜᴇ̂ đᴀ̃ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴏ̛̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ sᴀᴜ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴏ̛̉ Uᴋʀᴀɪɴᴇ.

Cᴀ́ᴄ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʙᴏ̛̉ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴛʜɪ́ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. Đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴏ̂̃ ʟᴜ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ʟᴀ́ᴄʜ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tᴀ̂ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ, ʙᴀᴏ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴄᴀ̉ Mʏ̃, đᴏ́ɴɢ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴀ̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ.

Tᴀ̣ɪ Mʏ̃, Cᴜ̣ᴄ Hᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ Lɪᴇ̂ɴ ʙᴀɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̣ đᴀɴɢ đɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ “ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ, ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ, ᴠᴀ̣̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ, đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́, ᴛʜᴜᴇ̂, ᴄʜᴏ ᴛʜᴜᴇ̂ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ʙᴏ̛̉ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ Nɢᴀ.

” Đᴀ́ᴘ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴛ đᴀɴɢ ɢɪᴀ ᴛᴀ̆ɴɢ, Nɢᴀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̃ ᴄᴀ̂́ᴍ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴄᴜ̉ᴀ ɪ́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ 36 ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ – ʙᴀᴏ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ Lɪᴇ̂ɴ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴀ̂ᴜ Âᴜ – xᴀ̂ᴍ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ.

Ảɴʜ: Rᴇᴜᴛᴇʀs

Bᴏᴇɪɴɢ ᴠᴀ̀ Aɪʀʙᴜs ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̣ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴘʜᴜ̣ ᴛᴜ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀ̃ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴀ̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Nɢᴀ. Đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴘʜᴀ̉ɪ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ɢᴏ̛̃ ʀᴀ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴋʜᴀ́ᴄ. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴄᴀ́ᴄ ʜᴀ̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ Nɢᴀ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 780 ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ, 515 ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂́ đᴏ́ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴏ̛̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ – ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴛʀɪ̣ ɢɪᴀ́ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 10 ᴛɪ̉ USD.

Tʜᴇᴏ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Lɪᴇ̂ɴ ᴍɪɴʜ ᴄʜᴀ̂ᴜ Âᴜ, ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ – ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴄᴏ́ ᴛʀᴜ̣ sᴏ̛̉ ᴛᴀ̣ɪ Iʀᴇʟᴀɴᴅ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ EU – ᴄᴏ́ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ʜᴀ̣ɴ đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 28/3 đᴇ̂̉ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ̂́ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴇ̂̃ ᴅᴀ̀ɴɢ. Vɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ.

Tʜᴇᴏ Nᴇᴡ Yᴏʀᴋ Tɪᴍᴇs, ᴄᴀ́ᴄ ʜᴀ̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴏ̛̉ Nɢᴀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛʀᴏ̛̉ ɴɢᴀ̣ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴏ̂ɴɢ Pᴜᴛɪɴ. Mᴏ̣̂ᴛ ʀᴜ̉ɪ ʀᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ̂ᴜ Âᴜ ᴠᴀ̀ Nɢᴀ đᴀ̃ đᴏ́ɴɢ ᴄᴜ̛̉ᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Hᴀʏ ɴᴏ́ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴋʜᴀ́ᴄ, ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴄʜᴀ̂ᴜ Âᴜ đᴀɴɢ ᴏ̛̉ Nɢᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ́ռʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴛʀᴏ̛̀ɪ Nɢᴀ.

Nɢᴀʏ ᴄᴀ̉ ᴋʜɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴄʜᴏ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛᴏ̂́ᴛ ʙᴜ̣ɴɢ, đᴏ̂ɪ ᴋʜɪ ʜᴏ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀. Vɪ́ ᴅᴜ̣, ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̆́ᴘ đᴀ̣̆ᴛ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴠɪ̀ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴀ̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴀ̃ ᴛʜᴀʏ ᴛʜᴇ̂́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴄ đᴇ̂̉ ʙᴀ̉ᴏ ᴛʀɪ̀ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Vɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛᴏ̂́ɴ ᴋᴇ́ᴍ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ. Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ, ɴᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪ̀ ᴠᴇ̂́ᴛ, ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̛̀ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ʟɪ̣ᴄʜ sᴜ̛̉ ʙᴀ̉ᴏ ᴛʀɪ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴏ́ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̣ɪ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ đᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴜ́ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̣. Nɢᴀ sᴇ̃ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ? Tʜᴇᴏ TASS, ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴍᴏ̛́ɪ sᴇ̃ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ Nɢᴀ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀʏ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴠᴀ̀ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Nɢᴀ.

Lᴜᴀ̣̂ᴛ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. Aᴇʀᴏꜰʟᴏᴛ ᴠᴀ̀ S7, ʜᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴀ̃ɴɢ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ, đᴀ̃ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ʙᴀʏ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. Cᴀ́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ ʙᴀʏ ʀᴀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ.

Cᴀ́ᴄ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ᴍᴏ̛́ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Nɢᴀ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ɴʜᴀ̆̀ᴍ “đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̣ ɢɪᴀ́ռ đᴏᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ᴅᴜ̣ɴɢ”. Vɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴏ̛̉ Nɢᴀ sᴇ̃ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ᴍᴜ̣ᴄ đɪ́ᴄʜ ᴛᴀ̣ᴏ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜᴏ ᴄʜᴜ́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʙᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴍᴏ̛́ɪ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ Nɢᴀ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴛʜᴜ̛́ ʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ Mᴏsᴄᴏᴡ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ ᴛᴀ̆́ᴄ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ̂́ᴍ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴅᴀ̂ɴ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ɢɪᴀ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ.

Cᴀ́ᴄ ʙᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴛʜᴜᴇ̂ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tᴀ̂ʏ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴏ̉ đᴀ̆ɴɢ ᴋɪ́ ɢᴏ̂́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ – ᴅᴜ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ʙᴏ̂́ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ̂́ᴛ đᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ʜᴀ̣ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ.

Cᴏ̂́ ᴠᴀ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ Bᴇʀᴛʀᴀɴᴅ Gʀᴀʙᴏᴡsᴋɪ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Vɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜᴜ̉ʏ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ đᴀ̆ɴɢ ᴋʏ́ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ sᴜ̛̣ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ̉ sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ʟᴀ̀ ʙᴀ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ. Đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴀ̣̆ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏ̛̣ᴘ đᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜᴜᴇ̂”.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘs://sᴏʜᴀ.ᴠɴ/ᴄɴʙᴄ-ᴏɴɢ-ᴘᴜᴛɪɴ-ᴋʏ-ʟᴜᴀᴛ-ɴᴏɴɢ-ᴄʜᴏ-ᴘʜᴇᴘ-ɴɢᴀ-ᴛɪᴄʜ-ᴛʜᴜ-ʜᴏɴ-500-ᴍᴀʏ-ʙᴀʏ-ᴅᴀɴɢ-ᴛʜᴜᴇ-ᴄᴜᴀ-ᴄʜᴀᴜ-ᴀᴜ-20220315105037177.ʜᴛᴍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *