C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼C̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼é̼m̼ ̼s̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼đ̼á̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼

Thời Sự

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼k̼ ̼(̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼.̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼T̼u̼ ̼(̼T̼P̼.̼B̼u̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼T̼h̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼k̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼(̼k̼m̼1̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼T̼u̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼u̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼T̼h̼u̼ộ̼t̼)̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼k̼ ̼(̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼-̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼k̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼n̼é̼m̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼s̼ầ̼u̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼ă̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼k̼í̼n̼,̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼á̼n̼ ̼4̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼é̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼s̼ầ̼u̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼h̼ư̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼

̼Đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼k̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼8̼.̼7̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼-̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼k̼.̼

̼Đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼1̼1̼h̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼.̼7̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼N̼h̼ư̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼-̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼m̼1̼2̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼T̼u̼,̼ ̼T̼P̼.̼B̼u̼ô̼n̼ ̼M̼a̼ ̼T̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼-̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼C̼P̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼ ̼-̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼(̼t̼ụ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼e̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ũ̼i̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼.̼

̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼s̼ầ̼u̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ó̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼-̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼k̼ ̼-̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼k̼í̼n̼,̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼h̼:̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼-̼ ̼P̼V̼)̼ ̼b̼á̼n̼ ̼4̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ơ̼m̼ ̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼é̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼s̼ầ̼u̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *