Đᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ ʟᴀ̂́ʏ xᴀ́ᴄ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ᴍ ᴀ̂́ᴘ sᴜᴏ̂́ᴛ 16 ɴᴀ̆ᴍ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ‘ᴄᴏ́ đᴇ̂ᴍ ʙᴀ̉ ᴏ̂ᴍ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏ̂ɪ”

Thời Sự

 

Ôɴɢ Lᴇ̂ Vᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ ᴅɪ̣ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠɪ̀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜ̉ ᴄᴜ̀ɴɢ xᴀ́ᴄ ᴠᴏ̛̣ ɢᴀ̂̀ɴ ʜᴀɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʏ̉ ɴᴀʏ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ̆ɴɢ ᴋʜᴀ̆ɴɢ đᴏ́ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪ̀ ᴋʏ̀ ᴄᴜ̣ᴄ.

Ôɴɢ Lᴇ̂ Vᴀ̂ɴ (1953) ᴠᴀ̀ ʙᴀ̀ ᴘʜᴀ̣ᴍ Tʜɪ̣ Sᴀɴɢ (1950) ᴏ̛̉ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴀ̂́ɴ Hᴀ̀ Lᴀᴍ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀ̆ɴɢ Bɪ̀ɴʜ, Qᴜᴀ̉ɴɢ Nᴀᴍ ǫᴜᴇɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴʜᴀᴜ ǫᴜᴀ ᴍᴀɪ ᴍᴏ̂́ɪ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʜᴇ̣ɴ ʜᴏ̀, ʏᴇ̂ᴜ đᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ɴʜᴀᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. Tɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴜ̛́ ᴅᴀ̂̀ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴏ̂̀ɪ đᴀ̆́ᴘ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴀ́ռɢ ɴᴀ̆ᴍ ᴄʜᴜɴɢ sᴏ̂́ɴɢ.

Hᴏ̣ ᴄᴏ́ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ 7 ᴍᴜ̣ɴ ᴄᴏɴ. Nʜᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̂́ʏ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣, ʟᴀ̣ɪ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴀ̂̀ʏ ᴄᴏɴ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ɢᴀ̀ ᴛʀᴜ̛́ɴɢ ᴠɪ̣ᴛ, ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ʙᴜ̛ᴏ̛ɴ ᴄʜᴀ̉ɪ đɪ xᴀ, ᴄᴏ̀ɴ ʙᴀ̀ Sᴀɴɢ ᴏ̛̉ ǫᴜᴇ̂ ɴʜᴀ̀. Sᴏ́ɴɢ ɢɪᴏ́ ᴀ̣̂ᴘ đᴇ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴛʜᴀ́ռɢ 2/2003, ᴋʜɪ ʙᴀ̀ Sᴀɴɢ đᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ. Kʜɪ ᴀ̂́ʏ, ᴏ̂ɴɢ đɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴏ̛̉ Đᴀ̆́ᴋ Lᴀ̆́ᴋ, ᴠᴇ̂̀ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴄʜɪ̉ ᴋɪ̣ᴘ ɴʜɪ̀ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ɪ ᴘʜᴜ́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴏ̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴛ.

Đᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ ᴠᴏ̛̣ ᴠɪ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̛ ʙɪ́ ᴀ̂̉ɴ Cʜᴏ đᴇ̂́ɴ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀, 18 ɴᴀ̆ᴍ ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ ᴠᴏ̛̣ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ, ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ɴɢᴜᴏ̂ɪ ɴʜᴜɴɢ ɴʜᴏ̛́. Ôɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʀᴀ̆ɴ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ đᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣, đᴀ̣̆ᴛ ʀᴀ đᴜ̉ ᴛʜᴜ̛́ ɢɪᴀ̉ ᴛʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴍɪɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.  Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ đᴏ́, ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ sᴜʏ sᴜ̣ᴘ ᴛᴀ̂ᴍ ʟʏ́.

Nʜɪᴇ̂̀ᴜ đᴇ̂ᴍ ʟɪᴇ̂̀ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴏ́ɴɢ ᴅᴀ́ռɢ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀ́ռʜ đᴇ̀ɴ đᴏ̉, ᴛʜᴏ̛ ᴛʜᴀ̂̉ɴ đɪ ǫᴜᴀɴʜ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴛʀᴀɴɢ Hᴀ̀ Lᴀᴍ ʀᴏ̂̀ɪ ɴɢᴜ̉ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ɴɢᴏ̂ɪ ᴍᴏ̣̂ ᴍᴏ̛́ɪ đᴀ̆́ᴘ. Ôɴɢ ᴋʜᴏᴇ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴍɪ̀ɴʜ đᴀ̃ đᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ “ᴍᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̂́ᴛ” ᴅᴀ̂̃ɴ sᴀ̂ᴜ xᴜᴏ̂́ɴɢ ʜᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴍᴏ̣̂ đᴇ̂̉ ɴɢᴜ̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛̣.

Đᴇ̂ᴍ đᴇ̂ᴍ, ᴏ̂ɴɢ ʟᴇ̉ɴ ʀᴀ “ᴍᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̂́ᴛ” ɴᴀ̆̀ᴍ ᴏ̂ᴍ ᴠᴏ̛̣ ʀᴏ̂̀ɪ sᴀ́ռɢ sᴏ̛́ᴍ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀. Cᴏɴ ᴄᴀ́ɪ ᴄᴀɴ ɴɢᴀ̆ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̉, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴇ́ᴘ ᴏ̂ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂.

Ôɴɢ Lᴇ̂ Vᴀ̂ɴ ɢɪᴏ̛̀ đᴀ̃ ɢᴀ̂̀ɴ 70 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴄʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ ʀᴜ́ᴛ ɴᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢᴏ̂̀ɪ xᴇ ʟᴀ̆ɴ.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 20 ᴛʜᴀ́ռɢ ᴛʜɪ̀ ᴏ̂ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̂ᴍ “đᴏ́ɴ” ᴠᴏ̛̣ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴀ̂́ᴍ ᴄᴜ́ɴɢ. Tᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴛᴜ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̛ ᴍᴀɴɢ ᴍᴀ̀ᴜ sᴀ̆́ᴄ ʟɪᴇ̂ᴜ ᴛʀᴀɪ ᴍᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏᴇ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. “Đᴇ̂ᴍ đᴏ́ ǫᴜᴀ́ ᴍᴇ̣̂ᴛ ᴍᴏ̉ɪ, ʟɪɴʜ ʜᴏ̂̀ɴ ᴛᴏ̂ɪ đᴀɴɢ đɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ sᴀᴜ ʟᴜ̛ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄᴏ́ Pʜᴀ̣̂ᴛ Bᴀ̀ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̣̂, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ đᴏ́ ʟᴀ̀ 2 ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴠᴏɪ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ.

Pʜᴀ̣̂ᴛ Bᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴅᴀ̂̃ɴ ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀʏ ʟᴇ̂ɴ, ɢᴀ̂̀ɴ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂̉ɴɢ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ̀ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴠᴏɪ đᴇɴ ᴘʜᴜɴ ʟᴜ̛̉ᴀ ɴʜᴜ̛ ʜᴏᴀ đᴀ̆ɴɢ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đɪ ǫᴜᴀ ᴛʜɪ̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ǫᴜᴀʏ ᴠᴏ̀ɪ đɪ ᴄʜᴏ̂̃ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Đᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ռʜ ᴄᴏ̂̉ɴɢ, ᴛᴏ̂ɪ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠɪ̣ ǫᴜᴀɴ ʜᴏ̉ɪ đɪ đᴀ̂ᴜ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ɴᴏ́ɪ đɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴠᴏ̛̣. Ôɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛʜᴏ̂̉ɪ 1 ᴄᴀ́ɪ, ᴠᴏ̂̃ ᴠᴀɪ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ʀᴏ̛́ᴛ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴀ̂́ᴛ, ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀, ᴍᴀ̀ ᴏ̛̉ ɴɢᴀʏ ᴍᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴠᴏ̛̣. Tᴜ̛̀ ɢɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̛ đᴏ́, ᴛᴏ̂ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ đᴀ̀ᴏ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴀ ᴠᴏ̛̣ ʟᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ đᴀ̂́ᴛ.”.  

Hᴏ̂̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴏ̉ᴇ, ᴛʜɪ̉ɴʜ ᴛʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ʙᴇ̂́ “ᴠᴏ̛̣” ᴅᴀ̣̂ʏ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴀ̉ɴʜ ʟᴜ̛ᴜ ɴɪᴇ̣̂ᴍ.

Hɪ̀ɴʜ ɴᴏ̣̂ᴍ ɴᴀ̀ʏ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 40ᴋɢ, ᴛʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ. Ôɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ đᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛̣ ᴛʀᴏɴɢ ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ. Ôɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ, ᴛᴜ̛̀ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 12ʜ ᴋʜᴜʏᴀ ᴛᴏ̛́ɪ 3ʜ sᴀ́ռɢ ʟᴀ̀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ.

Ôɴɢ đᴇᴍ xᴀ́ᴄ ᴠᴏ̛̣ ʀᴀ đᴇ̂̉ ᴏ̛̉ “ᴍᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ̂́ᴛ” ʀᴏ̂̀ɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ɴɢᴜ̉. 7ʜ sᴀ́ռɢ ʜᴏ̂ᴍ sᴀᴜ ᴏ̂ɴɢ ᴍᴏ̛́ɪ ʀᴀ ᴅᴏ̣ɴ ᴅᴇ̣ᴘ ɴᴏ̂́ᴛ. Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ xᴀ́ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴏ̛̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ʟᴀ̂́ᴘ ʏ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ʀᴀ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴍᴏ̣̂, ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴋʏ̀ ʟᴀ̣ ᴛʜɪ̀ ʜᴏ̉ɪ, ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ʙᴀ̉ᴏ ʟᴀ̀ đᴏ̂̉ ᴛʜᴇ̂ᴍ đᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴛʀᴏ̂ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴᴀ̂́ᴍ, ᴄʜᴜ̛́ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʀᴀ đᴏ́ ʟᴀ̀ đᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴏ̀ɴɢ ᴍᴏ̂̀.

Nɢᴀ̀ʏ ɴɢᴀ̀ʏ ᴏ̂ᴍ “ᴠᴏ̛̣” ɴɢᴜ̉, ᴄʜᴜᴀ̂̉ɴ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ ʜᴀ̣̂ᴜ sᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ Ôɴɢ Vᴀ̂ɴ ɴɢʜɪ̃ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴜ̛́ᴄ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴋʏ̀ ʟᴀ̣, ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɢɪᴀ̂́ʏ ʙᴀ́ᴏ ᴘʜᴜ̉ ᴛʜᴀ̣ᴄʜ ᴄᴀᴏ ᴠᴀ̀ sᴏ̛ɴ ᴘʜᴇ̂́ᴛ ʟᴇ̂ɴ. Hɪ̀ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴀᴏ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴏ̂ɴɢ ᴋʜɪ ᴄᴏ̀ɴ sᴏ̂́ɴɢ. Ôɴɢ ɢɪᴀ̂́ᴜ ɢɪᴇ̂́ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ, ʟᴇ́ɴ ʙᴏ̂́ᴄ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ʜᴀ̀ɪ ᴄᴏ̂́ᴛ đᴇᴍ ᴠᴇ̂̀ ʙᴏ̉ ᴠᴀ̀ᴏ ʜɪ̀ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴅᴀ́ռ sᴀᴜ ʟᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ̂̉ɴ ᴛʜᴀ̣̂ɴ.

Rᴏ̂̀ɪ ᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣, đᴇ̂̉ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴏ̂ᴍ ᴀ̂́ᴘ. Cᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴍᴏ̛́ɪ đᴀ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴɢʜɪ̃ ᴏ̂ɴɢ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴠɪ̀ sᴜ̛̣ ʀᴀ đɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣ ɴᴇ̂ɴ ʙᴀ̀ʏ ʀᴀ ʜɪ̀ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋᴇ̣̂. Ôɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ: “2 ᴛʜᴀ́ռɢ sᴀᴜ đɪ đᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̛̣ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ʟᴏ̛́ɴ ɢᴏ̣ɪ ᴠᴇ̂̀ ʜᴏ̉ɪ, sᴀᴏ ɴᴏ́ đɪ xᴇᴍ ᴛʜᴀ̂̀ʏ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ɴᴏ́ɪ ᴍᴇ̣ ɴᴀ̆̀ᴍ ʟᴀ̣ɴʜ ʟᴇ̃ᴏ, xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ đᴀ̂́ᴛ.

Đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ ᴄᴏɪ. Lᴜ́ᴄ đᴏ́, ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ʟᴀ̀ ʙᴀ đᴜ̛ᴀ ᴍᴇ̣ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴄᴏ̀ɴ đᴀ̂ᴜ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̂̀ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ́ᴄ. Tᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̂́ʏ ʙᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ᴇᴍ ɢᴀ́ɪ. Mᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪ ᴍᴀ́ᴄʜ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ, ʀᴏ̂̀ɪ ᴇ́ᴘ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴏ̂ɴ ʟᴀ̣ɪ. Tᴏ̂ɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̃ɪ ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̉ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴜ̛́ đᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̉ ᴀɪ đᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ. Lᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴀ̆̀ɴɢ ʜᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̂ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴋᴇ̣̂ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴏ̂ᴍ ʙᴀ̉.”.

Bᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̂́ᴘ sᴜ̛̣ ᴘʜᴀ̉ɴ đᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ, ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴏ̂ᴍ ʜɪ̀ɴʜ ɴᴏ̣̂ᴍ ᴠᴏ̛̣ 16 ɴᴀ̆ᴍ ǫᴜᴀ.

Cʜᴜʏᴇ̣̂ɴ đᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ 16 ɴᴀ̆ᴍ. Tᴜ̛̀ ᴋʜɪ ᴠᴏ̛̣ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ, ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đɪ đᴀ̂ᴜ xᴀ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴍᴀ̀ ǫᴜᴀɴʜ ǫᴜᴀ̂̉ɴ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀. Hᴏ̂̀ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴄʜᴏ đᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̀ ʙɪ̣ ʀᴜ́ᴛ ᴄᴏ̛, ᴋʜᴏ̂ɴɢ đɪ ʟᴀ̣ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢᴏ̂̀ɪ xᴇ ʟᴀ̆ɴ, ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄʜᴜ́ᴛ ᴄʜᴏ ʙᴜ̛́ᴄ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ʟᴀᴜ ʀᴜ̛̉ᴀ, ᴛʀᴀɴɢ đɪᴇ̂̉ᴍ, sᴏ̛ɴ ᴍᴏ́ɴɢ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴍᴏ́ɴɢ ᴛᴀʏ, ᴛʜᴀʏ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ.

Tʀᴏɴɢ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʀᴏ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴀ̂ʏ 1 ᴛʜᴀ́ռɢ, ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ɴᴏ́ɪ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʀᴀ̀ɴʜ ʀᴏ̣ᴛ, ɢɪᴏ̣ɴɢ ʏᴇ̂́ᴜ, đᴏ̛́ᴛ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ɴʜᴏ̛́ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ʙᴏ̣̂ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ, ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴋʏ̉ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣. Nɢᴀʏ ᴄᴀ̉ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ Sᴀɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴄ, ᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ ɢɪ̀ɴ ɢɪᴜ̛̃, ᴠᴜᴏ̂́ᴛ ᴠᴇ.

Tʜɪ̉ɴʜ ᴛʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̣ɪ sᴏ̛ɴ ᴍᴏ́ɴɢ ᴛᴀʏ, ᴍᴏ́ɴɢ ᴄʜᴀ̂ɴ, ᴛᴏ̂ sᴏɴ ᴄʜᴏ “ᴠᴏ̛̣”.

Ôɴɢ ʙᴀ̉ᴏ, ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ, ᴠɪ̀ đᴇ̂ᴍ đᴇ̂ᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̂̃ɴ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴄᴀ̣ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ. Tʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́, ᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ̉ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ: “Tᴏ̂ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ɴʜᴀ̣̂ɴ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴠᴏ̛̣ đᴀɴɢ sᴏ̂́ɴɢ, ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴɢᴜ̉, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʙᴀ̉ ǫᴜᴀʏ ǫᴜᴀ ᴏ̂ᴍ ɴᴜ̛̃ᴀ.”.

Ôɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̂ ᴛɪ́ɴ, ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂ᴍ ʙᴀᴏ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̂̀ɴ. Ôɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ʀᴏ̃ ʀᴀ̀ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ đᴀ̃ ᴄʜᴇ̂́ᴛ. Ôɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴍɪ̀ɴʜ đᴀɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ᴄʜᴏ sᴜ̛̣ ʀᴀ đɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ đᴇ̂̉ ᴍɪ̀ɴʜ ɴɢᴜ̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛̣ ᴏ̛̉ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʏ̉ ɴɪᴇ̣̂ᴍ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴏ̂ɴɢ đᴀ̃ ᴄᴏ́ 13 đᴜ̛́ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴᴏ̣̂ɪ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴏ̛̉ ǫᴜᴀ̂ʏ ǫᴜᴀ̂̀ɴ xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ. Nʜᴀ̀ ᴄᴜ̛̉ᴀ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴜ̛̉ᴀ sᴀɴɢ, ɢɪᴏ̛̀ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴄʜᴜɴɢ sᴏ̂́ɴɢ.

Cᴏ́ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ, ᴠɪ̀ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʜɪ̀ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛̀ɴ ɢɪᴀ̣̂ɴ, ᴄᴏ̀ɴ ɢʜɪ ᴄʜᴜ̛̃ ᴅᴀ́ռ ᴏ̛̉ đᴀ̂̀ᴜ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴇ̂̉ ɴʜɪ̀ɴ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴀ̀ʏ.

Tᴏ̛̀ ɢɪᴀ̂́ʏ “ᴜᴀ̂́ᴛ ᴜ̛́ᴄ” ᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ռ ᴏ̛̉ đᴀ̂̀ᴜ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

18 ɴᴀ̆ᴍ ᴠᴏ̛̣ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ, ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪ̃ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛɪ̀ᴍ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴍᴏ̛́ɪ. Ôɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴛɪɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴋʜɪ xᴜ̛ᴀ, ʜᴏ̂̀ɪ ᴏ̂ɴɢ đɪ ʟᴀ̀ᴍ xᴀ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ ᴋʜɪ đᴀ̃ ɢᴏ́ᴀ ᴠᴏ̛̣, ᴄᴏ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴏ̛ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ đᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ. Nʜᴜ̛ɴɢ ʏᴇ̂ᴜ ᴠᴏ̛̣ ǫᴜᴀ́ ɴᴇ̂ɴ ᴏ̂ɴɢ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴛᴀ̂ᴍ ᴏ̛̉ ᴠᴀ̣̂ʏ.

*** Cᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Vᴀ̂ɴ đᴀ̣̆ᴛ ᴛʜɪ ʜᴀ̀ɪ ᴠᴏ̛̣ ᴠᴀ̀ᴏ ʜɪ̀ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ʙɪ̣ ɴɢʜɪ ɴɢᴏ̛̀ ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ́ɴɢ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ. Cᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ đᴏ́ ᴄʜɪ̉ ʟᴀ̀ ʟᴏ̛̀ɪ ɴᴏ́ɪ ᴠᴜ ᴠᴏ̛, ʜᴏᴀɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴀ́ đᴀᴜ ʙᴜᴏ̂̀ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣.

Cᴏ́ ʟᴀ̂̀ɴ, ᴏ̂ɴɢ đᴀ̃ ʀᴀ̣ᴄʜ ʜɪ̀ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ʀᴀ đᴇ̂̉… ᴋʜᴏᴇ xᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴄᴀ́ռʜ ᴛᴀʏ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ʟᴀ̣ɪ, ᴋʜᴏ́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ đᴏ́ ʟᴀ̀ xᴜ̛ᴏ̛ɴɢ. Đᴀ̂ʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ʙɪ́ ᴀ̂̉ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ xᴀ́ᴄ ᴛɪ́ɴ.

Hᴀɪ ᴛʜᴀɴʜ ᴍᴀ̀ᴜ ɴᴀ̂ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴏ̂ɴɢ Vᴀ̂ɴ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ “xᴜ̛ᴏ̛ɴɢ” ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴏ̛̣. (Nɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴛʜᴀᴍ ᴋʜᴀ̉ᴏ: Pʜᴏɴɢ Bᴜ̣ɪ, Cᴀ̉ɴʜ Tᴇ̂)

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘs://sᴏʜᴀ.ᴠɴ/ᴅᴀᴏ-ᴍᴏ-ʟᴀʏ-xᴀᴄ-ᴠᴏ-ᴠᴇ-ɴʜᴀ-ᴏᴍ-ᴀᴘ-sᴜᴏᴛ-16-ɴᴀᴍ-ɴɢᴜᴏɪ-ᴅᴀɴ-ᴏɴɢ-ᴛɪɴ-ʀᴀɴɢ-ᴄᴏ-ᴅᴇᴍ-ʙᴀ-ᴏᴍ-ʟᴀɪ-ᴛᴏɪ-20220123202740143.ʜᴛᴍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *