Hᴀ̀ɴʜ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ sᴀᴜ ʟᴏ̛̀ɪ ᴅᴏ̣ᴀ “ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ Mʏ̃ ᴠᴇ̂̀ Tʀᴀ́ɪ đᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ Nɢᴀ”

Thời Sự

 

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛́ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Vᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ Nɢᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴄᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ đᴇ̂̉ ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ Mʏ̃ Mᴀʀᴋ Vᴀɴᴅᴇ Hᴇɪ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀɴ, ᴄʜɪ̉ đᴜ̛ᴀ ʜᴀɪ ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ Nɢᴀ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ Tʀᴀ́ɪ đᴀ̂́ᴛ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴜɴɢ đᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴀɴɢ ɢɪᴜ̛̃ᴀ Nɢᴀ ᴠᴀ̀ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ʙᴜ̀ɴɢ ɴᴏ̂̉, Mʏ̃ đᴀ̃ ᴀ́ᴘ đᴀ̣̆ᴛ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣ɪ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Nɢᴀ. Nɢᴀ̀ʏ 24/2, Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Mʏ̃ Jᴏᴇ Bɪᴅᴇɴ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ sᴇ̃ ᴀ́ᴘ đᴀ̣̆ᴛ “ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛᴀ̀ɴ ᴋʜᴏ̂́ᴄ” đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Nɢᴀ, ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ: “Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪ́ɴʜ sᴇ̃ ᴄᴀ̆́ᴛ ɢɪᴀ̉ᴍ ʜᴏ̛ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴᴜ̛̉ᴀ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴄᴀᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ; đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ sᴇ̃ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀ̣ɪ ʜᴏ́ᴀ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ ʟᴀ̀ᴍ sᴜʏ ʏᴇ̂́ᴜ ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ʜᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣, ʙᴀᴏ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴄᴀ̉ ᴄʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀɴ”.

Nɢᴀ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ ᴄʜᴏ Mʏ̃

Nɢᴀʏ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Mʏ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ, Dᴍɪᴛʀʏ Rᴏɢᴏᴢɪɴ – ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛́ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Vᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ Nɢᴀ (Rᴏsᴄᴏsᴍᴏs) – đᴀ̃ ʀᴀ̂́ᴛ ᴛᴜ̛́ᴄ ɢɪᴀ̣̂ɴ, đᴀ̆ɴɢ 7 ʙᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ʟᴇ̂ɴ Tᴡɪᴛᴛᴇʀs đᴇ̂̉ “ᴘʜᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ́ᴏ”.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛́ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Vᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ Nɢᴀ (Rᴏsᴄᴏsᴍᴏs) – ᴏ̂ɴɢ Dᴍɪᴛʀʏ Rᴏɢᴏᴢɪɴ. Ảɴʜ: Sᴏʜᴜ

Ôɴɢ Rᴏɢᴏᴢɪɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ ɴʜᴏ̛̉ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ǫᴜʏ̃ đᴀ̣ᴏ ᴠᴀ̀ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴀ̣ᴍ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ (ISS) đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂̉ɴ ʙᴏ̛̉ɪ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ, ɴᴇ̂́ᴜ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ Nɢᴀ, ᴀɪ sᴇ̃ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴛʀᴀ̣ᴍ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣?

ISS ᴍᴀ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀᴏ xᴜᴏ̂́ɴɢ Mʏ̃ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄʜᴀ̂ᴜ Âᴜ. Mᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴀ̀ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ɴᴀ̣̆ɴɢ 500 ᴛᴀ̂́ɴ ɴᴀ̀ʏ ʀᴏ̛ɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ Ấɴ Đᴏ̣̂ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ. Mʏ̃ ᴄᴏ́ ᴍᴜᴏ̂́ɴ đᴇ ᴅᴏ̣ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠɪᴇ̂̃ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ?

Mʏ̃ đᴀ̃ sᴀ̆̃ɴ sᴀ̀ɴɢ ɢᴀ́ռʜ ᴠᴀ́ᴄ ʀᴜ̉ɪ ʀᴏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ISS ʙɪ̣ ʀᴏ̛ɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ? Ôɴɢ Rᴏɢᴏᴢɪɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴛʀɪ́ᴄʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ Sᴘᴀᴄᴇ X ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʏ̉ ᴘʜᴜ́ Eʟᴏɴ Mᴜsᴋ: “Cᴀ́ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ – ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴛᴀ̀ɪ ʙᴀ – đᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴏ̂ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ǫᴜʏ̃ đᴀ̣ᴏ Tʀᴀ́ɪ đᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̂́ᴘ ʙᴀ̆̀ɴɢ ʀᴀ́ᴄ”.

Tʜᴀ́ռɢ 12 ɴᴀ̆ᴍ ɴɢᴏᴀ́ɪ, Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴜ̛̀ɴɢ đᴇ̣̂ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʟᴇ̂ɴ Lɪᴇ̂ɴ ʜᴏ̛̣ᴘ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ʜᴀ̀ᴍ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴇ̣̂ ᴛɪɴʜ Sᴛᴀʀʟɪɴᴋ ᴅᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ SᴘᴀᴄᴇX ᴘʜᴏ́ɴɢ ʟᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀɴ đᴀ̃ ʜᴀɪ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴀ̣̂ɴ Tʀᴀ̣ᴍ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ Tʜɪᴇ̂ɴ Cᴜɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ. Vɪ̀ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ, ᴛᴏ̂̉ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛʀᴀ̣ᴍ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ đᴀ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴀɪ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴛʀᴀ́ռʜ ᴠᴀ ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ.

Đᴇ̂̉ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Mʏ̃, ᴏ̂ɴɢ Rᴏɢᴏᴢɪɴ ʜᴏ̂ᴍ 3/3 ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Kᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ʙᴀ̂ʏ ɢɪᴏ̛̀, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ ᴄʜᴏ Mʏ̃ ᴠᴀ̀ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ̉ᴏ ᴛʀɪ̀ ᴋʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̛ đᴀ̃ ɢɪᴀᴏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ ɴᴜ̛̃ᴀ”. Ôɴɢ Rᴏɢᴏᴢɪɴ ɴᴏ́ɪ: “Tʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ɴᴀ̀ʏ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄʜᴏ Mʏ̃ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ ᴛᴏ̂́ᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ.

Hᴀ̃ʏ đᴇ̂̉ ʜᴏ̣ ʙᴀʏ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛́ ᴋʜᴀ́ᴄ, ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʜᴀ̣ɴ ɴʜᴜ̛… ᴄʜᴏ̂̉ɪ”. “Tᴏ̂ɪ xɪɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴋᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ 1990, Mʏ̃ đᴀ̃ ᴋʜᴀ́ ᴘʜᴜ̣ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ, ʙᴀ́ռ ᴄʜᴏ ʜᴏ̣ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴᴀ̆ᴍ”, Ôɴɢ Rᴏɢᴏᴢɪɴ ɴᴏ́ɪ.

Ôɴɢ Rᴏɢᴏᴢɪɴ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ Aᴛʟᴀs-5 ᴄᴜ̉ᴀ Uɴɪᴛᴇᴅ Lᴀᴜɴᴄʜ Aʟʟɪᴀɴᴄᴇ (ULA) – ɴʜᴀ̀ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴅɪ̣ᴄʜ ᴠᴜ̣ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Mʏ̃ – sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ RD-180 ʜᴏᴀ̣̆ᴄ RD-181 ᴛʀᴏɴɢ ᴘʜᴀ̂ɴ đᴏᴀ̣ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ ɴᴀ̀ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ Mʏ̃ ᴛɪɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣.

“Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ᴋʏ́ ʜᴏ̛̣ᴘ đᴏ̂̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ULA ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ 12 đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ RD-181 ᴛᴜ̛̀ ɴᴀ̆ᴍ 2022 đᴇ̂́ɴ ɴᴀ̆ᴍ 2024, ᴠᴀ̀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ, sᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴀ̀ᴍ ᴘʜᴀ́ռ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂̉ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̛ RD-181M ᴠᴏ̛́ɪ ʜɪᴇ̣̂ᴜ sᴜᴀ̂́ᴛ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴏ̛ɴ.

Nʜᴜ̛ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̂́ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ sᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂́ɴ Mʏ̃”, ᴏ̂ɴɢ Rᴏɢᴏᴢɪɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ.

ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ Aᴛʟᴀs-5 ᴄᴜ̉ᴀ Uɴɪᴛᴇᴅ Lᴀᴜɴᴄʜ Aʟʟɪᴀɴᴄᴇ (ULA) sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ. Ảɴʜ: Sᴏʜᴜ

Tʜᴇᴏ ᴛʀᴀɴɢ Sᴏʜᴜ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ, ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴅᴀ̀ɪ, Mʏ̃ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ǫᴜᴀ̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ ɴᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴜ̛̣ᴀ ᴠᴀ̀ᴏ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ.

Cᴏ̂́ Tʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢʜɪ̣ sɪ̃ Đᴀ̉ɴɢ Cᴏ̣̂ɴɢ ʜᴏ̀ᴀ (Mʏ̃) Jᴏʜɴ MᴄCᴀɪɴ đᴀ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̂́ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʜᴏ̣̂ɪ Mʏ̃ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴀ̀ɪ ɴᴀ̆ᴍ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ ʀᴀ̆̀ɴɢ: “Tʜᴀ̣̂ᴛ đᴀ́ռɢ xᴀ̂́ᴜ ʜᴏ̂̉ ᴋʜɪ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴅᴏ Nɢᴀ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ ᴄᴜ̉ᴀ Mʏ̃”.

Ôɴɢ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ULA ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Mʏ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̛ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ, đᴇ̂̉ ᴛʀᴀ́ռʜ ʙɪ̣ Nɢᴀ ᴄʜᴇ̀ɴ ᴇ́ᴘ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̀ɴʜ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣.

Pʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ Mʏ̃ ᴠᴇ̂̀ Tʀᴀ́ɪ đᴀ̂́ᴛ Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, Nɢᴀ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄᴀ̉ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜɪ́ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ Đᴜ̛́ᴄ.

Ôɴɢ Rᴏɢᴏᴢɪɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Dᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ хᴇ́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ Hᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ Vᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ Đᴜ̛́ᴄ (DLR), ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ʙᴀᴏ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜɪ́ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ISS”. Hɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ᴛʀᴇ̂ɴ ISS ᴄᴏ́ 7 ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ 2 ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ Nɢᴀ, 4 ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ Mʏ̃ ᴠᴀ̀ 1 ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ Đᴜ̛́ᴄ.

Aɴᴛᴏɴ Sʜᴋᴀᴘʟᴇʀᴏᴠ ᴠᴀ̀ Pʏᴏᴛʀ Dᴜʙʀᴏᴠ – ʜᴀɪ ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Nɢᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ISS – ᴠᴜ̛̀ᴀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂́ɴ đɪ ʙᴏ̣̂ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴀ̆ᴍ 2022 ᴠᴀ̀ sᴜ̛̉ᴀ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴀ̂́ᴍ ᴘɪɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ISS ᴠᴀ̀ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ. Nʜᴜ̛ɴɢ ʜᴏ̣ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴋʜᴏ́ хᴜ̛̉ ᴋʜɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ ᴋʜᴀ́ᴄ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʜᴇ̂́ ᴋʜᴏ́ хᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴʜᴏ̉.

Nᴇ̂́ᴜ Mʏ̃ ᴠᴀ̀ Nɢᴀ ᴄᴀ̆́ᴛ đᴜ̛́ᴛ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀɴ, ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ Mʏ̃ đᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀ̀ᴜ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ǫᴜᴀʏ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ Tʀᴀ́ɪ đᴀ̂́ᴛ.

Nɢᴀ̀ʏ 26/2, ᴏ̂ɴɢ Rᴏɢᴏᴢɪɴ đᴀ̃ đᴀ̆ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠɪᴅᴇᴏ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ Nɢᴀ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴏ̂ɴɢ đᴀɴɢ ᴄᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̆́ᴄ đᴇ̂̉ ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Mʏ̃ Mᴀʀᴋ Vᴀɴᴅᴇ Hᴇɪ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀɴ, ᴄʜɪ̉ đᴜ̛ᴀ ʜᴀɪ ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Nɢᴀ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ Tʀᴀ́ɪ đᴀ̂́ᴛ, ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̀ɴ ᴛᴀ́ᴄʜ ᴍᴏ̂-đᴜɴ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ISS.

Tʜᴇᴏ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ, Mᴀʀᴋ Vᴀɴᴅᴇ Hᴇɪ – ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ ᴄᴜ̉ᴀ Nᴀsᴀ (ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʙᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ) sᴇ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ Tʀᴀ́ɪ đᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴀɪ ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Nɢᴀ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ Sᴏʏᴜᴢ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 30/3. Ảɴʜ: Sᴏʜᴜ

Tʜᴀ́ռɢ 4/2021, ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ Mᴀʀᴋ Vᴀɴᴅᴇ Hᴇɪ đᴀ̃ ʟᴇ̂ɴ ISS ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛᴀ̀ᴜ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ Sᴏʏᴜᴢ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ. Tʜᴇᴏ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ᴋᴇ́ᴏ ᴅᴀ̀ɪ 355 ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴜ̉ᴀ Vᴀɴᴅᴇʀ Hᴇɪ ​​sᴇ̃ ᴋᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ́ᴄ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀ́ռɢ 3.

Vᴀɴᴅᴇ Hᴇɪ ᴠᴀ̀ ʜᴀɪ ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Nɢᴀ ᴋʜᴀ́ᴄ sᴇ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ Tʀᴀ́ɪ đᴀ̂́ᴛ ʙᴀ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ sᴀᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴀ̀ᴜ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ, ᴅᴜ̛̣ ᴋɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̣ ᴄᴀ́ռʜ ᴏ̛̉ Kᴀᴢᴀᴋʜsᴛᴀɴ. Gɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Mᴀʀᴋ Vᴀɴᴅᴇ Hᴇɪ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴀɴʜ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʀᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ Tʀᴀ́ɪ đᴀ̂́ᴛ.

Mᴇ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Mᴀʀᴋ Vᴀɴᴅᴇ Hᴇɪ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ: “Tᴏ̂ɪ đᴀ̃ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʀᴀ̂́ᴛ sᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴇ̂̃ sᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ”. Mᴀʀᴋ Vᴀɴᴅᴇ Hᴇɪ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ 55 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ʟᴀ̀ ᴄʜᴀ ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴀɪ đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉. Vᴏ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ Vᴀɴᴅᴇ Hᴇɪ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴀɴʜ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴏ̀ᴀ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ᴛᴏ̂́ᴛ đᴇ̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ ᴋʜᴀ́ᴄ.

Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Hᴀ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ Vᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ Mʏ̃ (NASA) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʜᴏ̣ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʀᴀ̆̀ɴɢ Mᴀʀᴋ Vᴀɴᴅᴇʀ Hᴇɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴜ̛ᴀ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ sᴜᴏ̂ɴ sᴇ̉. Dᴜ̀ ᴏ̂ɴɢ Rᴏɢᴏᴢɪɴ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ʟᴏ̛̀ɪ đᴇ ᴅᴏ̣ᴀ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 14/3, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ Nɢᴀ Rᴏsᴄᴏsᴍᴏs đᴀ̃ ʙᴀ́ᴄ ʙᴏ̉ ᴛɪɴ đᴏ̂̀ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʜᴏ̣ sᴇ̃ ʙᴏ̉ ʀᴏ̛ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Mʏ̃ ᴛʀᴇ̂ɴ Tʀᴀ̣ᴍ Vᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ (ISS) ᴅᴏ ᴄᴀ̆ɴɢ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ʟᴇᴏ ᴛʜᴀɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ Mʏ̃.

Nɢᴀ sᴇ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢʜɪ̃ᴀ ᴠᴜ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴘʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Mʏ̃ Mᴀʀᴋ Vᴀɴᴅᴇ Hᴇɪ sᴇ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ Tʀᴀ́ɪ đᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛᴀ̀ᴜ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ Sᴏʏᴜᴢ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢᴀ̀ʏ 30 ᴛʜᴀ́ռɢ 3, ᴛʜᴇᴏ ᴋᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ, ʙᴏ̣̂ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜɪ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ɴᴀ̀ʏ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ.

ISS đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴛᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Mʏ̃, Nɢᴀ, Nʜᴀ̣̂ᴛ Bᴀ̉ɴ, Cᴀɴᴀᴅᴀ ᴠᴀ̀ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ Vᴜ̃ ᴛʀᴜ̣ ᴄʜᴀ̂ᴜ Âᴜ (ESA) ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴀ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʜᴀɪ ᴘʜᴀ̂̀ɴ: ᴍᴏ̂-đᴜɴ ǫᴜʏ̃ đᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̂-đᴜɴ ǫᴜʏ̃ đᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Mʏ̃.

Pʜɪ ʜᴀ̀ɴʜ ɢɪᴀ NASA Gᴀʀʀᴇᴛᴛ Rᴇɪsᴍᴀɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ: “Mᴏ̂-đᴜɴ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ᴘʜɪ́ᴀ Mʏ̃, ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̂-đᴜɴ ᴄᴜ̉ᴀ Mʏ̃ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ɴᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ đᴀ̂̉ʏ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜɪ́ᴀ Nɢᴀ. Vɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ “ᴄʜɪᴀ ᴛᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏ̀ᴀ ʙɪ̀ɴʜ”, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛᴀ́ᴄʜ ʀᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄᴏ́ ʏ́ ᴛʜᴜ̛́ᴄ”.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘs://sᴏʜᴀ.ᴠɴ/ʜᴀɴʜ-ᴅᴏɴɢ-ᴄᴜᴀ-ɴɢᴀ-sᴀᴜ-ʟᴏɪ-ᴅᴏᴀ-ᴋʜᴏɴɢ-ᴄʜᴏ-ᴘʜɪ-ʜᴀɴʜ-ɢɪᴀ-ᴍʏ-ᴠᴇ-ᴛʀᴀɪ-ᴅᴀᴛ-ʙᴀɴɢ-ᴛᴀᴜ-ᴠᴜ-ᴛʀᴜ-ɴɢᴀ-20220314162247802.ʜᴛᴍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *