Hᴏᴀ ᴋʜᴏ̂ɪ Tᴀ̂ʏ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̉ đᴏ́ɪ ᴄᴏɴ đɪ ᴄʜᴏ̛ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ̂̀ ᴄᴀ̉ ɴɢᴀ̀ʏ ʙɪ̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đ.ᴀ̂ᴍ ᴄʜ.ᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̆̀ɴɢ 36 ɴʜ.ᴀ́ᴛ ᴅ.ᴀᴏ

Thời Sự

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ʟᴏ̣̂ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ sᴀ̂ᴜ xᴀ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tᴀ̂́ɴ Tʜɪ̣ɴʜ đ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼N̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼D̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ᴍ̼ ̼K̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼3̼6̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼T̼P̼ ̼P̼ʟ̼ᴇ̼ɪ̼ ̼K̼ᴜ̼,̼ ̼G̼ɪ̼ᴀ̼ ̼L̼ᴀ̼ɪ̼.̼

Cᴏ́ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄᴀᴏ, ɴʜᴀɴ sᴀ̆́ᴄ ᴠᴀ̀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛ ʜᴏᴛ ɢɪʀʟ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴏ̛̉ TP Pʟᴇɪ Kᴜ, ᴄʜɪ̣ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Dɪᴇ̂̃ᴍ Kɪᴇ̂̀ᴜ (23 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tᴀ̂́ɴ Tʜɪ̣ɴʜ – ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ ʜᴏ̛ɴ 11 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴋʜᴀ́ ɢɪᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴀ̂ʏ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 3 ɴᴀ̆ᴍ ᴠᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ sᴇ̃ sᴏ̂́ɴɢ sᴜɴɢ ᴛᴜ́ᴄ, ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ.

Cᴏ́ 1 đᴜ̛́ᴀ ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ɴʜᴏ̉ ʜᴏ̛ɴ 2 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đᴇ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ɴɢʜᴇ̂̀ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ɢɪ̀, Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tᴀ̂́ɴ Tʜɪ̣ɴʜ ʟᴀ̣ɪ ʜ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̂ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ ̼đ̼ᴏ̣̼̂ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ᴏ̛̣̼.̼

Cʜɪ̣ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Dɪᴇ̂̃ᴍ Kɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ʜᴏᴛ ɢɪʀʟ ɴᴏ̂̉ɪ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ Pʟᴇɪ Kᴜ.

Bᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tᴀ̂́ɴ Tʜɪ̣ɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, Tʜɪ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ Kɪᴇ̂̀ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴠᴇ̂̀ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̀ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴠᴏ̛̣ ᴅᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴏ̂̃ ᴏ̛̉.

C̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼đ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼N̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼D̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ᴍ̼ ̼K̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̃ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼đ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼T̼ʜ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ɴ̼ɪ̼́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼C̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼đ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼đ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼đ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉?̼

̼T̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂ ̼ʀ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼x̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́.̼ ̼T̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴏ̼́ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼N̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼D̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ᴍ̼ ̼K̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̀ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̃ ̼ɴ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼ ̼V̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼đ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼đ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̉ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼N̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼T̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼đ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼.̼

Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Dɪᴇ̂̃ᴍ Kɪᴇ̂̀ᴜ xɪɴʜ đᴇ̣ᴘ ɴᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂̉ ʏ́

Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Dɪᴇ̂̃ᴍ Kɪᴇ̂̀ᴜ sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ʟᴀ̀ɴ ᴅᴀ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ đᴇ̣ᴘ ᴍɪ̣ɴ ᴍᴀ̀ɴɢ

Cᴏ̂ ᴄᴏ́ ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ 2 ᴍᴀ́ ɴᴜ́ᴍ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪᴇ̂̀ɴ đᴀ̂̀ʏ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ

“̼C̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼đ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼1̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼đ̼ᴏ̼́ ̼đ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼́ᴍ̼,̼ ̼đ̼ᴀ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼ ̼H̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼đ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼đ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼đ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼2̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ ̼Ô̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ʏ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀.̼ ̼E̼ᴍ̼ ̼đ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼đ̼ᴏ̼̂̀ ̼đ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼,̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼.̼ ̼T̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼.̼ ̼B̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴜ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼”̼.̼

̼“̼C̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼.̼ ̼Q̼ᴜ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼1̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̃ ̼ɴ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʟ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼đ̼ᴜ̣̼ᴄ̼,̼ ̼đ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼,̼ ̼đ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼.̼ ̼A̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ɪ̼́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼đ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼,̼ ̼đ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼.̼ ̼L̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼̃ ̼ɴ̼ᴏ̛̣̼ ̼đ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼.̼ ̼N̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼,̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼?̼ ̼Đ̼ᴀ̼̃ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼đ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼đ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼.̼ ̼V̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼đ̼ᴏ̼́ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼(̼?̼!̼)̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼đ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼”̼.̼

̼“̼E̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼x̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼”̼.̼

̼“̼C̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼đ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼.̼ ̼A̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼ʜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼đ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼đ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼đ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼ ̼L̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼đ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴅ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́.̼ ̼V̼ᴏ̛̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼đ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼̃ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼”̼.̼

̼Đ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ ̼4̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼,̼ ̼s̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴏ̣̼̂ ̼x̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼.̼

Bᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̉ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ Dɪᴇ̂̃ᴍ Kɪᴇ̂̀ᴜ đɪ ᴄᴀ̣̆ᴘ ʙᴏ̂̀ ʙᴏ̉ đᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ 2 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀

T̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼đ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼1̼8̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼,̼ ̼T̼ʜ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼đ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼D̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ᴍ̼ ̼K̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼.̼ ̼E̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼K̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼x̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼̂̉ ̼đ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼.̼

̼S̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼x̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼T̼ʜ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼́ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂́ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̣̼ ̼K̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼K̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼.̼ ̼T̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼3̼6̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼.̼

̼K̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼1̼5̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼N̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼T̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼5̼0̼0̼ᴍ̼.̼ M̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼1̼7̼,̼ ̼P̼.̼Y̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼T̼P̼.̼P̼ʟ̼ᴇ̼ɪ̼ᴋ̼ᴜ̼ ̼(̼G̼ɪ̼ᴀ̼ ̼L̼ᴀ̼ɪ̼)̼ ̼đ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂̃ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴇ̼̂.̼ ̼N̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼.̼

̼T̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼đ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼́ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼C̼M̼N̼D̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼N̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼T̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼,̼ ̼1̼ ̼ɢ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́,̼ ̼1̼ ̼Đ̼T̼D̼Đ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼1̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼3̼0̼ ̼ᴄ̼ᴍ̼.̼ ̼C̼ᴏ̛̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼đ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼.̼ ̼T̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼đ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼đ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼̉ʏ̼.̼

̼C̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̛̣̼ ̼đ̼ᴏ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼N̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼T̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼T̼ʜ̼ɪ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼đ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̉ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *