Kʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜɪ, ʀᴜ̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴜ̛́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̂́ʏ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏ̣̂ᴘ sᴏ̣ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ʙɪ̣ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ

Thời Sự

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜɪ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ A. ᴄᴏ́ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ 10 ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đɪɴʜ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ 9 ɴʜᴜ̛ đᴀ̃ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂ʏ.

Sᴀᴜ ɢᴀ̂̀ɴ 2 ᴛʜᴀ́ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Xᴀɴʜ Pᴏ̂ɴ, ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ Đ.N.A. (4 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, xᴀ̃ Cᴀɴʜ Nᴀ̣̂ᴜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀ̣ᴄʜ Tʜᴀ̂́ᴛ, ʙɪ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ đᴏ́ɴɢ đɪɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ) đᴀ̃ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ. Nɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴅᴏ ᴛᴏ̂̉ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴᴀ̃ᴏ ǫᴜᴀ́ ɴᴀ̣̆ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ ʜᴏ̂̀ɪ.

Nɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ đᴇ̂ᴍ 12/3, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Xᴀɴʜ Pᴏ̂ɴ, ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴀ́ᴛ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ɢɪᴀ́ᴍ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴘ ʏ.

Kết thúc quá trình khám nghiệm tử thi phát hiện có 10 chiếc đinh trong đầu bé gái 4 tuổi - Ảnh 1.

Aɴʜ Cʜᴜɴɢ (ʙᴏ̂́ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ) ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴏ̂ᴍ đᴏ̂̀ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ.

00ʜ30 ɴɢᴀ̀ʏ 13/3, ᴛʀᴀᴏ đᴏ̂̉ɪ ʙᴇ̂ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀɴɢ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Xᴀɴʜ Pᴏ̂ɴ Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Lᴇ̂ Hᴏ̂̀ɴɢ Hɪᴇ̂̉ɴ – Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Hᴀ̃ɴɢ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ Lᴇ̂ Hᴏ̂̀ɴɢ Hɪᴇ̂̉ɴ ᴠᴀ̀ Cᴏ̣̂ɴɢ sᴜ̛̣ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ʟᴏ̛̣ɪ ɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄʜᴏ ʙᴇ́ Đ.N.A. (3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀ̣ᴄʜ Tʜᴀ̂́ᴛ, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ) ʙɪ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀ̃ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟʏ́, ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜɪ.

Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Hɪᴇ̂̉ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜɪ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ A. ᴄᴏ́ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ 10 ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đɪɴʜ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ 9 ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ. “Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đɪɴʜ ɴᴀ̀ʏ ᴅᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 2ᴄᴍ ᴠᴀ̀ ʜɪᴇ̣̂ɴ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̀ɴ ɢɪᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ ᴠᴜ̣ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ. Gɪᴀ đɪ̀ɴʜ sᴇ̃ đᴜ̛ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ đɪ ʜᴏᴀ̉ ᴛᴀ́ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴀ ᴛʀᴏ ᴄᴏ̂́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ đᴇ̂̉ ᴋʜᴀ̂ᴍ ʟɪᴇ̣̂ᴍ…”, Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Hɪᴇ̂̉ɴ ɴᴏ́ɪ.Kết thúc quá trình khám nghiệm tử thi phát hiện có 10 chiếc đinh trong đầu bé gái 4 tuổi - Ảnh 2.

 

Lᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ Lᴇ̂ Hᴏ̂̀ɴɢ Hɪᴇ̂̉ɴ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠᴀ̀ ʟᴏ̛̣ɪ ɪ́ᴄʜ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴘʜᴀ́ᴘ ᴄʜᴏ ʙᴇ́ Đ.N.A. (3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀ̣ᴄʜ Tʜᴀ̂́ᴛ, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜɪ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ A. ᴄᴏ́ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ 10 ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đɪɴʜ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ 9 ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́.

Nɢᴏ̂̀ɪ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ᴄʜɪ̣ L (ᴍᴇ̣ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 4 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ) ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ʀᴏ̛ɪ, ʜᴀɪ ᴛᴀʏ đᴀɴ xᴇɴ ɴᴀ̆́ᴍ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀᴜ. Cʜɪ̣ L. ɴɢᴀ̣̂ᴘ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉, ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴄᴏɴ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴛʀᴏ̛̉ ɴᴀ̣̆ɴɢ đᴀ̃ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛᴏ̂́ᴄ đɪ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ.

Kʜɪ đᴇ̂́ɴ ɴᴏ̛ɪ ᴄʜɪ̣ L. ɴʜᴜ̛ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̣̆ɴɢ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ đᴀ̃ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ sᴀᴜ ɢᴀ̂̀ɴ 2 ᴛʜᴀ́ɴɢ ǫᴜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ đᴀ̂́ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴛᴀ̣̂ᴛ. “Lᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴛᴏ̂ɪ đᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ʟᴀ̆́ᴍ. Tᴏ̂ɪ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɢɪᴀ̣̂ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ Hᴜʏᴇ̂ɴ đᴀ̃ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ᴍɪ̀ɴʜ. Tᴏ̂ɪ ᴀ̂ɴ ʜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴀ̃ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴇ̂̉ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ”, ᴄʜɪ̣ L. ʙᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ́ᴄ

Kết thúc quá trình khám nghiệm tử thi phát hiện có 10 chiếc đinh trong đầu bé gái 4 tuổi - Ảnh 3.

Mᴇ̣ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴄʜᴏ̛̀ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ʟᴀɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 1 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ɴᴜ̛̃ᴀ đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ sɪɴʜ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ǫᴜᴀ ᴄʜɪ̣ ᴋʜᴇ́ᴘ ᴍɪ̀ɴʜ ᴏ̛̉ ɴʜᴀ̀ ᴛʀᴏ̣ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ Cᴀ̂̀ɴ Kɪᴇ̣̂ᴍ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀ̣ᴄʜ Tʜᴀ̂́ᴛ. Tᴜ̛̀ ᴋʜɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜɪ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴀ ɢɪ̀ ᴀ̆ɴ ᴜᴏ̂́ɴɢ.

Tʜᴇᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ɴᴀ̀ʏ, ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ɴɢʜɪ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴄʜɪ̣ đᴀ̃ ʀᴀ̂́ᴛ sᴏ̂́ᴄ. Cʜɪ̣ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢᴏ̛̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʀᴜɴɢ Hᴜʏᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ ᴍɪ̀ɴʜ. “Bɪ̀ɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ, ᴄᴏ́ ʟᴜ́ᴄ ɴᴏ́ɴɢ ᴛɪ́ɴʜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄᴏ́ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪ̀ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ. Aɴʜ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʜᴀʏ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃.

Eᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ᴀɴʜ ᴀ̂́ʏ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ̣̂ʏ. Kʜɪ ʏᴇ̂ᴜ Hᴜʏᴇ̂ɴ, ᴇᴍ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ɴᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ɴᴏ́ɪ ᴄᴀ̉ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ́ᴜ Nɢᴏ̣ᴄ A. Hᴜʏᴇ̂ɴ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ.

Cᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ʟᴜ́ᴄ, Hᴜʏᴇ̂ɴ ᴍᴀ̆́ɴɢ ᴄᴏɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ đᴀ́ɴʜ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴇᴍ”, ᴄʜɪ̣ L. ᴄʜɪᴀ sᴇ̉. Nᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴀ̣̂ɴ “ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛̉ ɴʜᴀ̂́ᴛ sɪɴʜ” ᴄᴏɴ ɢᴀ́ɪ đᴀ̃ ᴛʀᴀ̉ɪ ǫᴜᴀ ᴋʜɪ ᴛʜɪ̀ ɴᴜᴏ̂́ᴛ đɪɴʜ, ᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴜ̛̀ sᴀ̂ᴜ, ᴍᴀ̆́ᴄ ᴅɪ̣ ᴠᴀ̣̂ᴛ… ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ɴᴀ̀ʏ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ̆̀ɴɢ “ᴅᴏ ᴄᴏɴ ɴɢʜɪ̣ᴄʜ”, ᴛɪɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ʀᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ.

Kết thúc quá trình khám nghiệm tử thi phát hiện có 10 chiếc đinh trong đầu bé gái 4 tuổi - Ảnh 4.

Ôɴɢ Cʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʜᴇ̂́ᴛ ʙᴀ̀ɴɢ ʜᴏᴀ̀ɴɢ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜᴀ́ᴜ ɢᴀ́ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂́ɪ 17/1, ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ Đ.N.A., ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀ̣ᴄʜ Tʜᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʜᴏ̂ɴ ᴍᴇ̂ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ ɢɪᴀ̣̂ᴛ. Bᴇ́ A. đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʟᴇ̂ɴ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Xᴀɴʜ Pᴏ̂ɴ, sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴄʜɪᴇ̂́ᴜ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ 9 ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢʜɪ ʟᴀ̀ đɪɴʜ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̣ ɴᴀ̃ᴏ.

Nɢᴀ̀ʏ 20/1, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ TP. Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́, ʙᴀ̆́ᴛ ᴛᴀ̣ᴍ ɢɪᴀᴍ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʀᴜɴɢ Hᴜʏᴇ̂ɴ, 30 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʜᴏ̛̣ ᴍᴏ̣̂ᴄ, ʟᴀ̀ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ʙᴇ́ A. Tᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ, Hᴜʏᴇ̂ɴ ᴋʜᴀɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴀ̃ đᴏ́ɴɢ đɪɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʙᴇ́ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴏ ɴɢᴏ̣̂ đᴏ̣̂ᴄ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴜ̛̀ sᴀ̂ᴜ, ɢᴀ̃ʏ ᴛᴀʏ, ɴᴜᴏ̂́ᴛ đɪɴʜ, đᴀᴜ ᴛᴀɪ đᴇ̂̀ᴜ ᴅᴏ Hᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ.

Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴀɴʜ Đᴏ̂̃ Hᴜ̛̃ᴜ Cʜᴜɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ L. (ᴍᴇ̣ ʙᴇ́ A.) đᴀ̃ ʟᴀ̣̂ᴘ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ʜᴏ̛ɴ 10 ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ. Hᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ, ᴍᴀ̀ ᴅᴏ ᴍᴀɪ ᴍᴏ̂́ɪ. Dᴏ ᴀɴʜ Cʜᴜɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀɴʜ ɴʜᴇ̣ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜɪ̣ L. ᴄᴀ́ɴɢ đᴀ́ɴɢ ᴛʀᴜ̣ ᴄᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ.

Cᴀ̉ ʜᴀɪ sɪɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ. Tʜᴀ́ɴɢ 2/2021, L. ʙᴏ̉ đɪ, đᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ɴᴜᴏ̂ɪ. Bᴀ ᴛʜᴀ́ɴɢ sᴀᴜ, L. ǫᴜᴀʏ ᴠᴇ̂̀ đᴏ́ɴ ᴄᴏɴ, ʜᴀɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪ ʜᴏ̂ɴ. Hᴀɪ ʙᴇ́ ʟᴏ̛́ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴏ̛̉ ᴠᴏ̛́ɪ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ Cᴀɴʜ Nᴀ̣̂ᴜ, ʙᴇ́ ᴜ́ᴛ Đ.N.A. sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣.

Tổng hợp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *