Mᴀ̂̃ᴜ xᴇ ᴄᴀᴏ ᴄᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴇsʟᴀ ɢᴀ̂ʏ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴏ̛̉ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ: Tʀɪ́ ᴛᴜᴇ̣̂ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣ᴏ đᴀ̃ ɴɢᴜ̉ ǫᴜᴇ̂ɴ?

Thời Sự

 

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Tᴇsʟᴀ, ᴄᴏ́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̆ɴ ᴋʜᴏᴀ̆ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴛʀɪ́ ᴛᴜᴇ̣̂ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣ᴏ đᴀ̃ ɴɢᴜ̉ ǫᴜᴇ̂ɴ.

Cᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ɴʜᴀ̂̀ᴍ ᴄʜᴀ̂ɴ ɢᴀ?

Cʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴀ̀ʏ 15/3, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Tᴇsʟᴀ Mᴏᴅᴇʟ X ᴛᴀ̣ɪ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ đᴀ̃ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ, ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ̃ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅɪᴇ̂̃ɴ đᴀ̀ɴ ᴠᴇ̂̀ xᴇ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ sᴜ̛̣ ᴄʜᴜ́ ʏ́.

Qᴜᴀ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Tᴇsʟᴀ Mᴏᴅᴇʟ X ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̉ đᴀ̃ ᴄᴜᴏ̂́ɴ 2 ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ɢᴀ̂̀ᴍ ᴠᴀ̀ ɢᴀ̂ʏ ʜᴜ̛ ʜᴏ̉ɴɢ ɴᴀ̣̆ɴɢ, ɴɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ ᴄᴏ̀ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴏ̛̉ ɢᴀ̂̀ɴ đᴏ́ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Vᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ Hᴏᴀ̀ɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ Vɪᴇ̣̂ᴛ, ǫᴜᴀ̣̂ɴ Cᴀ̂̀ᴜ Gɪᴀ̂́ʏ, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ. Tʀᴇ̂ɴ ᴛᴏ̛̀ VɪᴇᴛNᴀᴍNᴇᴛ, đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Đᴏ̣̂ɪ Cᴀ̉ɴʜ ѕᴀ́т Gɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ – Tʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ǫᴜᴀ̣̂ɴ Cᴀ̂̀ᴜ Gɪᴀ̂́ʏ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ: “Cʜɪᴇ̂́ᴄ SUV ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ɴʜᴀ̂̀ᴍ ᴄʜᴀ̂ɴ ɢᴀ, đᴀ̃ ᴛᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ 2 xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴠᴀ̀ ᴋᴇ́ᴏ ʟᴇ̂ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 5 ᴍᴇ́ᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 2 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴏ̂̀ᴍ 1 ɴᴀᴍ 1 ɴᴜ̛̃ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴏ̛̉ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴍᴇ̂̀ᴍ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴀ̀ đᴜ̛ᴀ 2 ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ”.

Mᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛᴀ̣ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ ᴅᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ.

Bɪ̀ɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴛᴏ̉ ʀᴀ ᴋʜᴀ́ ɴɢᴀ̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ɴᴀ̀ʏ. Mᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴍᴀ́ʏ ᴛɪ́ɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ Tᴇsʟᴀ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ хᴜ̛̉ ʟʏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ.

Cʜᴏ ᴛᴏ̛́ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ, ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ́ɴʜ ɴᴀ̆ɴɢ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ʟᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴀ ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴇsʟᴀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴄᴀɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ʜᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜᴏ̉ɪ ᴄʜᴏ̛̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜᴇ̂ᴍ. 

Tᴇsʟᴀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴀ́ɴʜ ɴʜᴜ̛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ?

Tʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́, ᴅᴜ̀ Tᴇsʟᴀ đᴀɴɢ ʟᴀ̀ sᴏ̂́ ɪ́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴀ̃ɴɢ xᴇ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴛʜᴇ̂́ ɢɪᴏ̛́ɪ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ đᴏ̣̂ ᴛᴜ̛̣ ʟᴀ́ɪ, ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ̂̃ᴜ xᴇ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴇsʟᴀ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ “ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴀ́ռʜ” ɴʜᴜ̛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ.

Cᴀ́ᴄ ᴍᴀ̂̃ᴜ xᴇ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴇsʟᴀ ɴᴏ́ɪ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄᴏ̀ɴ đᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜᴀ̣ɴ ᴄʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴜ̀ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴘʜᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴄ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴀ́ɪ xᴇ ᴄʜᴏ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ.  Cᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ᴠɪ́ ᴅᴜ̣ ɴɢᴀʏ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ʟᴀ́ɪ Aᴜᴛᴏᴘɪʟᴏᴛ ᴛʀᴇ̂ɴ Tᴇsʟᴀ.

Tʜᴇᴏ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ Hɪᴇ̣̂ᴘ ʜᴏ̣̂ɪ Kʏ̃ sᴜ̛ Ô ᴛᴏ̂ Mʏ̃ SAE, ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴇ̂́ đᴏ̣̂ ᴛᴜ̛̣ ʟᴀ́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴀʏ ᴛʀᴇ̂ɴ xᴇ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴛʜᴀ̀ɴʜ 5 ᴄᴀ̂́ᴘ đᴏ̣̂, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴀ̂́ᴘ đᴏ̣̂ 5 ʟᴀ̀ ᴄᴀ̂́ᴘ đᴏ̣̂ ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ – ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜ̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ́ɪ ᴄᴀɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴀ̂́ᴛ ᴋʏ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ɴᴀ̀ᴏ.

Hᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ʟᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴇsʟᴀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄʜɪ̉ ᴅᴜ̛̀ɴɢ ᴏ̛̉ ᴄᴀ̂́ᴘ 2,5+, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ́ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ᴄᴀ̂̀ɴ ǫᴜᴀɴ ѕᴀ́т ᴠᴀ̀ sᴀ̆̃ɴ sᴀ̀ɴɢ ᴄᴀɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴘ.

Eʟᴏɴ Mᴜsᴋ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴍᴀ̆́ᴛ đᴇ̂̉ ʟᴀ́ɪ xᴇ ᴛʜɪ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ “ᴍᴀ̆́ᴛ” ʟᴀ̀ đᴜ̉.

Tʜᴇ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ đᴏ́, ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɴʜᴀ̆́ᴄ đᴇ̂́ɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴛʀɪ́ ᴛᴜᴇ̣̂ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣ᴏ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ xᴇ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴇsʟᴀ, ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴅɪᴇ̣̂ɴ Lᴀʙᴇʟɪɴɢ (ᴄᴏ̀ɴ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ Dᴀ́ռ ɴʜᴀ̃ɴ). Mᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴍᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʏ̃ sᴜ̛ ᴛʀɪ́ ᴛᴜᴇ̣̂ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣ᴏ ᴄᴀ̂̀ɴ ʟᴀ̀ᴍ ʟᴀ̀ ɢɪᴜ́ᴘ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴍᴀ́ʏ ᴛɪ́ɴʜ đɪ̣ɴʜ ᴅᴀɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴜɴɢ ʜɪ̀ɴʜ.

Đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴀ̂̃ᴜ xᴇ ᴛʜɪ̀ sᴇ̃ ᴄᴀ̂̀ɴ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂̉ɴ ʙᴀ́ᴏ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ, ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̀ɴɢ ʟᴀ̀ xᴇ ᴍᴀ́ʏ, xᴇ đᴀ̣ᴘ, xᴇ ᴛᴀ̉ɪ ʜᴀʏ xᴇ ʙᴜʏ́ᴛ…, ᴛᴜ̛̀ đᴏ́ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ́ɴʜ ᴛᴏᴀ́ռ ᴠᴀ̀ хᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴘʜᴜ̀ ʜᴏ̛̣ᴘ. Hᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ sᴇ̃ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴄʜᴜ́ᴛ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴏ̛ɪ ᴄᴏ́ đᴀ̣̆ᴄ ᴛʜᴜ̀ ɢɪᴀᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴀ́ᴄ ɴʜᴀᴜ.

Vᴀ̀ᴏ ɴᴀ̆ᴍ 2018, ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Tᴇsʟᴀ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ᴋɪ́ᴄʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ʟᴀ́ɪ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ᴠᴀ̀ đᴀ̂ᴍ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴛᴀ̉ɪ ʙɪ̣ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ, ᴄʜᴀ̆́ɴ ɴɢᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Mᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̂́ʏ ʀᴀ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ, đᴏ́ ʟᴀ̀ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴀ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴅᴀ̣ɴɢ ɴʜᴀ̂̀ᴍ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴛᴀ̉ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂ʏ ᴄᴀ̂̀ᴜ, ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʙᴏ́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̂ʏ ᴄᴀ̂̀ᴜ, ᴅᴏ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ đᴀ̃ ʙᴏ̉ ǫᴜᴀ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ᴄᴜ̛́ ᴛʜᴇ̂́ ʟᴀᴏ đɪ.

Nɢᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Eʟᴏɴ Mᴜsᴋ (ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ʟᴀ̀ Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Đɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴇsʟᴀ) ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴀɴʜ ᴄᴀ̃ɪ ʟᴀ̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʟᴏᴀ̣ɪ ʙᴏ̉ ᴄᴀ̉ᴍ ʙɪᴇ̂́ɴ ʀᴀᴅᴀʀ đᴀ̣̆ᴛ ᴏ̛̉ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ đᴀ̂̀ᴜ xᴇ.

Ý ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Eʟᴏɴ Mᴜsᴋ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ʙᴏ̛̉ɪ ᴄᴏɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ đᴏ̂ɪ ᴍᴀ̆́ᴛ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ́ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴇ ᴛʜɪ̀ xᴇ ᴏ̂ ᴛᴏ̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̣̂ʏ ʟᴀ̀ đᴜ̉ đᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̣ ʟᴀ́ɪ; ᴅᴏ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴄᴀ̉ᴍ ʙɪᴇ̂́ɴ ʀᴀᴅᴀʀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏɪ ʟᴀ̀ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ᴛʜᴀ̃ɪ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, sᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ᴛʜɪ̀ ʀᴀᴅᴀʀ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ xᴀ́ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴄᴀ̉ɴ, ᴋʜᴀ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀᴍᴇʀᴀ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ ᴅᴜ̛̣ᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴘʜᴀ́ռ đᴏᴀ́ռ.

Hɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛɪ́ɴʜ ɴᴀ̆ɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴏ̂̉ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴍᴀ̀ ʀᴀᴅᴀʀ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ, đᴏ́ ʟᴀ̀ Aᴅᴀᴘᴛɪᴠᴇ Cʀᴜɪsᴇ Cᴏɴᴛʀᴏʟ – Hᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴜ̛́ɴɢ. Sᴏ ᴠᴏ̛́ɪ Cʀᴜɪsᴇ Cᴏɴᴛʀᴏʟ (Hᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʀɪ̀ɴʜ) ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴᴀ̀ʏ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ʀᴀᴅᴀʀ đᴇ̂̉ ɢɪᴜ̛̃ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴠᴏ̛́ɪ xᴇ ᴘʜɪ́ᴀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ (ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴏ́).

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Tᴇsʟᴀ Mᴏᴅᴇʟ X đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴋʜɪ ᴍᴏ̛́ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠᴇ̂̀.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ Tᴇsʟᴀ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴᴀ̣ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ̀ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴀ̂̃ᴜ Tᴇsʟᴀ Mᴏᴅᴇʟ X, ᴘʜɪᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ɴ P100D ᴄᴀᴏ ᴄᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̂́ᴛ. Cʜɪᴇ̂́ᴄ xᴇ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴍᴀ̂̃ᴜ Tᴇsʟᴀ Mᴏᴅᴇʟ X đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ, ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ʟᴀ̆ɴ ʙᴀ́ռʜ ᴛᴜ̛̀ 2017 ᴠᴀ̀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ̣ɪ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ.

Tʀᴏɴɢ ᴅᴏ̀ɴɢ sᴀ̉ɴ ᴘʜᴀ̂̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴇsʟᴀ, ᴍᴀ̂̃ᴜ Tᴇsʟᴀ Mᴏᴅᴇʟ X (ᴅᴏ̀ɴɢ SUV) ᴠᴀ̀ Tᴇsʟᴀ Mᴏᴅᴇʟ S (ᴅᴏ̀ɴɢ sᴇᴅᴀɴ) ʟᴀ̀ 2 ᴍᴀ̂̃ᴜ xᴇ ᴄᴀᴏ ᴄᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̂́ᴛ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴛʜɪ̀ ᴍᴀ̂̃ᴜ Tᴇsʟᴀ Mᴏᴅᴇʟ X ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́ ɢɪᴀ́ ᴄᴀᴏ ʜᴏ̛ɴ. Tᴀ̣ɪ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ, Tᴇsʟᴀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ɴʜᴀ̀ ᴘʜᴀ̂ɴ ᴘʜᴏ̂́ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ; ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ̂̃ᴜ Tᴇsʟᴀ ᴠᴇ̂̀ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛᴜ̛ ɴʜᴀ̂ɴ.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘs://sᴏʜᴀ.ᴠɴ/ᴍᴀᴜ-xᴇ-ᴄᴀᴏ-ᴄᴀᴘ-ɴʜᴀᴛ-ᴄᴜᴀ-ᴛᴇsʟᴀ-ɢᴀʏ-ᴛᴀɪ-ɴᴀɴ-ᴏ-ʜᴀ-ɴᴏɪ-ᴛʀɪ-ᴛᴜᴇ-ɴʜᴀɴ-ᴛᴀᴏ-ᴅᴀ-ɴɢᴜ-ǫᴜᴇɴ-20220316074359884.ʜᴛᴍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *