Nᴏ́ɴɢ: Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Zᴇʟᴇɴsᴋɪʏ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ Uᴋʀᴀɪɴᴇ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢɪᴀ ɴʜᴀ̣̂ᴘ NATO

Thời Sự

 

Tᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴏ̂ɴɢ Zᴇʟᴇɴsᴋʏ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ǫᴜᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Lᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Vɪᴇ̂̃ɴ ᴄʜɪɴʜ Lɪᴇ̂ɴ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴅᴏ Vᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ Aɴʜ đᴜ̛́ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ.

Kᴇ̂ɴʜ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜɪ̀ɴʜ CNN đᴜ̛ᴀ ᴛɪɴ, Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Vᴏʟᴏᴅʏᴍʏʀ Zᴇʟᴇɴsᴋɪʏ đᴀ̃ ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ̆̀ɴɢ Uᴋʀᴀɪɴᴇ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ Hɪᴇ̣̂ᴘ ᴜ̛ᴏ̛́ᴄ Bᴀ̆́ᴄ Đᴀ̣ɪ Tᴀ̂ʏ Dᴜ̛ᴏ̛ɴɢ (NATO).

Tᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴏ̂ɴɢ Zᴇʟᴇɴsᴋʏ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ̀ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ǫᴜᴀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Lᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Vɪᴇ̂̃ɴ ᴄʜɪɴʜ Lɪᴇ̂ɴ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴅᴏ Vᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ Aɴʜ đᴜ̛́ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ.

Đᴀ̂ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ́ռʜ ɢɪᴀ́ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʙᴏ̣̂ đᴀ́ռɢ ᴋᴇ̂̉ ᴠᴀ̀ᴏ đᴜ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴋʜɪ Tʜᴜ̉ đᴏ̂ Kɪᴇᴠ ᴄᴜ̉ᴀ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ʙɪ̣ đᴀ̣ɴ ᴘʜᴀ́ᴏ ᴠᴀ̀ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ Nɢᴀ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ Mᴏsᴄᴏᴡ đᴀɴɢ sɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴠᴀ̂ʏ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́.

Lɪ́ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̉ᴀ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴠᴜ̣ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴏ̀ᴀ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̛ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ ʜᴜ̉ʏ sᴀᴜ ᴠᴜ̣ đᴀ́ռʜ ʙᴏᴍ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋʜᴜ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴜ̛ ᴏ̛̉ Kɪᴇᴠ, Uᴋʀᴀɪɴᴇ, Tʜᴜ̛́ Bᴀ, ɴɢᴀ̀ʏ 15 ᴛʜᴀ́ռɢ 3 ɴᴀ̆ᴍ 2022. Ảɴʜ: AP

Tʜᴇᴏ CNN, ᴏ̂ɴɢ Zᴇʟᴇɴsᴋʏ ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ đᴀ̃ ʀᴏ̛̀ɪ xᴀ ᴍᴜ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ᴄʜᴏ đᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɴᴀʏ ᴠᴀ̂̃ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏɪ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀᴍ ᴠᴏ̣ɴɢ ᴄʜᴜ̉ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ Uᴋʀᴀɪɴᴇ. “Tʀᴏɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̆ᴍ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đᴀ̃ ɴɢʜᴇ ɴᴏ́ɪ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴀ́ռʜ ᴄᴜ̛̉ᴀ ɢɪᴀ ɴʜᴀ̣̂ᴘ NATO đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ sᴇ̃ ᴍᴏ̛̉ ʀᴀ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ɴʜᴜ̛ɴɢ ɢɪᴏ̛̀ đᴀ̂ʏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̣ɪ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ɢɪᴀ ɴʜᴀ̣̂ᴘ.

Đᴏ́ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ᴠᴀ̀ ɴᴏ́ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ”, Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Zᴇʟᴇɴsᴋʏ ᴘʜᴀ́ᴛ ʙɪᴇ̂̉ᴜ. “Tᴏ̂ɪ ᴠᴜɪ ᴍᴜ̛̀ɴɢ ᴠɪ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đᴀɴɢ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʀᴀ đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ʜᴏ̣ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴀ́ᴄ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ”, ᴏ̂ɴɢ Zᴇʟᴇɴsᴋʏ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ.

Mᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɢɪᴀ ɴʜᴀ̣̂ᴘ NATO ᴄᴜ̉ᴀ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴜ̛ ᴄᴀ́ᴄʜ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴏ̂́ɪ ᴛᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴋʜᴏ̂́ɪ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Nɢᴀ Vʟᴀᴅɪᴍɪʀ Pᴜᴛɪɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴘʜᴀ́ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴀ́ɪ ᴍᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ “ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴅɪ̣ᴄʜ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ” ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴀ́ռɢ ɢɪᴇ̂̀ɴɢ ᴘʜɪ́ᴀ ɴᴀᴍ.

Tʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ʙɪᴇ̂́ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴋʜᴀ́ᴄ, Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Vᴏʟᴏᴅʏᴍʏʀ Zᴇʟᴇɴsᴋʏ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ Uᴋʀᴀɪɴᴇ “ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ” ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ “100% đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ” ʀᴀ̆̀ɴɢ sᴇ̃ đᴀ̣ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ sᴀᴜ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Bᴀ Lᴀɴ, Sᴇ́ᴄ ᴠᴀ̀ Sʟᴏᴠᴇɴɪᴀ ᴛᴀ̣ɪ Kɪᴇᴠ ʜᴏ̂ᴍ ᴛʜᴜ̛́ Bᴀ. Ôɴɢ Zᴇʟᴇɴsᴋʏ đᴀ̃ ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ Tʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Bᴀ Lᴀɴ Mᴀᴛᴇᴜsᴢ Mᴏʀᴀᴡɪᴇᴄᴋɪ, Tʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Sʟᴏᴠᴇɴɪᴀ Jᴀɴᴇᴢ Jᴀɴšᴀ ᴠᴀ̀ Tʜᴜ̉ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ Sᴇ́ᴄ Pᴇᴛʀ Fɪᴀʟᴀ ᴠɪ̀ “sᴜ̛̣ ᴜ̉ɴɢ ʜᴏ̣̂ ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴠᴏ̛̀ɪ” ᴄᴜ̉ᴀ ʜᴏ̣ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ᴋʜɪ “ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ đᴀ̣ɪ sᴜ̛́ ᴋʜᴀ́ᴄ đᴀ̃ ʀᴏ̛̀ɪ Uᴋʀᴀɪɴᴇ”.

ʜᴛᴛᴘs://sᴏʜᴀ.ᴠɴ/ɴᴏɴɢ-ᴛᴏɴɢ-ᴛʜᴏɴɢ-ᴢᴇʟᴇɴsᴋɪʏ-ᴛᴜʏᴇɴ-ʙᴏ-ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ-sᴇ-ᴋʜᴏɴɢ-ɢɪᴀ-ɴʜᴀᴘ-ɴᴀᴛᴏ-20220315221400036.ʜᴛᴍ

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘs://sᴏʜᴀ.ᴠɴ/ɴᴏɴɢ-ᴛᴏɴɢ-ᴛʜᴏɴɢ-ᴢᴇʟᴇɴsᴋɪʏ-ᴛᴜʏᴇɴ-ʙᴏ-ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ-sᴇ-ᴋʜᴏɴɢ-ɢɪᴀ-ɴʜᴀᴘ-ɴᴀᴛᴏ-20220315221400036.ʜᴛᴍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *