Ôɴɢ ɴᴏ̣̂ɪ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴɢʜɪ ʙɪ̣ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴏ̛̉ Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ: “Nɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴɢʜɪ ʙɪ̣ đɪɴʜ đᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ, ᴛᴏ̂ɪ ʀᴜ̣ɴɢ ʀᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛᴀʏ”

Thời Sự

Ôɴɢ Cʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴇ̂̀ᴜ ʙᴏ̉ ǫᴜᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛʀᴜʏ ᴄᴜ̛́ᴜ.

Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴏ̂ɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ sᴏ̛́ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʙᴇ́ A. ʜᴏ̂ɴ ᴍᴇ̂ sᴀ̂ᴜ, ᴄᴏ́ 9 ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢʜɪ ʟᴀ̀ đɪɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ʜᴏ̣̂ᴘ sᴏ̣. Tᴏ̂́ɪ 18/1, ɴʜᴀ̣̂ɴ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ʙᴀ́ᴏ ᴄʜᴀ́ᴜ ɢᴀ́ɪ ɴɢᴜʏ ᴋɪ̣ᴄʜ, ᴏ̂ɴɢ Đᴏ̂̃ Hᴜ̛̃ᴜ Cʜᴜ̛́ᴄ, 68 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ xᴀ̃ Cᴀɴʜ Nᴀ̣̂ᴜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀ̣ᴄʜ Tʜᴀ̂́ᴛ, Hᴀ̀ Nᴏ̣̂ɪ, ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛᴏ̂́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Xᴀɴʜ Pᴏ̂ɴ.

Bᴇ́ Đᴏ̂̃ Nɢᴏ̣ᴄ A., 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ Kʜᴏᴀ Hᴏ̂̀ɪ sᴜ̛́ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴʜɪ. Ôɴɢ Cʜᴜ̛́ᴄ ᴋᴇ̂̉, ᴄᴏɴ ᴛʀᴀɪ ʟᴀ̀ ᴀɴʜ Đᴏ̂̃ Vᴀ̆ɴ Tʀ. ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ̣ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜɪ̣ L. đᴀ̃ ʟᴀ̣̂ᴘ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʜᴏ̛ɴ 10 ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ. Hᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ, ᴍᴀ̀ ᴅᴏ ᴍᴀɪ ᴍᴏ̂́ɪ.

Dᴏ ᴀɴʜ Tʀ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀɴʜ ɴʜᴇ̣ɴ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜɪ̣ L. ᴄᴀ́ռɢ đᴀ́ռɢ ᴛʀᴜ̣ ᴄᴏ̣̂ᴛ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ. Cᴀ̉ ʜᴀɪ sɪɴʜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 3 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏɴ, ʙᴇ́ A. ʟᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴜ́ᴛ. Cᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ xᴜɴɢ đᴏ̣̂ᴛ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴛʜᴀ́ռɢ 2/2021, L. ʙᴏ̉ đɪ, đᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏɴ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ɴᴜᴏ̂ɪ.

“L. ʙᴏ̉ đɪ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴛᴀ̆ᴍ 1 ᴛʜᴀ́ռɢ. Gɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̂ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ʟᴀ̣ᴄ ᴍᴏ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. Sᴀᴜ đᴏ́, ᴛᴏ̂ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴏ̛̀ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴋᴇ̂ɴʜ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛɪ̀ᴍ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏɴ ʙᴇ́ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀”, ᴏ̂ɴɢ Cʜᴜ̛́ᴄ ᴋᴇ̂̉.

Đến nửa đêm, ông Chức vẫn đợi vào thăm cháu nội

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ X-Qᴜᴀɴɢ ʜᴏ̣̂ᴘ sᴏ̣ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ 9 ʜɪ̀ɴʜ ᴛʜᴇ̂̉ ɴɢʜɪ ʟᴀ̀ đɪɴʜ (Ảɴʜ: ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀ̣ᴄʜ Tʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ)

Nɢᴀ̀ʏ L. ǫᴜᴀʏ ᴠᴇ̂̀, ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴇ̂̀ᴜ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Cʜᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̂̀ɴ ʙɪ̀ɴʜ ᴛɪ̃ɴʜ đᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴍᴏ̣ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ. Dᴀ̂̀ɴ ᴅᴀ̀, ᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̉ ǫᴜᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴏ̂̃ɪ ʟᴀ̂̀ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ ᴅᴀ̂ᴜ, đᴇ̂̉ ʜᴀɪ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴀɴʜ Tʀ.

đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ, ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴄᴏɴ ᴄᴀ́ɪ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴋʜɪ ǫᴜᴀʏ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴜɴɢ sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ, ᴄʜɪ̣ L. ᴠᴀ̂̃ɴ ɢᴜ̛̉ɪ đᴏ̛ɴ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ ʀᴀ ᴛᴏᴀ̀. Mᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ɴʜᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ ᴋʜᴜʏᴇ̂ɴ ᴄᴀɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜɪ̣ ɴʜᴀ̂́ᴛ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴅᴜ̛́ᴛ ᴀ́ᴏ ʀᴀ đɪ ᴅᴏ “ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ”. Sᴀᴜ ʟʏ ʜᴏ̂ɴ, ʜᴀɪ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴏ̛̉ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ̂́ ᴠᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ ɴᴏ̣̂ɪ, ᴄᴏ̀ɴ ʙᴇ́ A. sᴏ̂́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣.

Kᴇ̂̉ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ đᴏ́, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴏ̂ɴɢ Cʜᴜ̛́ᴄ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛɪɴ ᴅᴜ̛̃ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴇ́ A. 4 ʟᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ. Lᴜ́ᴄ ᴛʜɪ̀ ʙᴇ́ ɴᴜᴏ̂́ᴛ đɪɴʜ, ᴄᴏ́ ᴅɪ̣ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴏ̛̉ ᴍᴜ̃ɪ, sᴀᴜ ʟᴀ̣ɪ ᴜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂̀ᴍ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴛʀᴜ̛̀ sᴀ̂ᴜ, ɢᴀ̃ʏ ᴛᴀʏ. “Tʀᴏɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴛᴏ̂ɪ đᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ. Sᴀᴜ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴜ̛ᴀ ᴄʜᴀ́ᴜ ᴠᴇ̂̀ ɴʜᴀ̀ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ᴋʜᴏᴇ̉ ᴍᴇ̣ ɴᴏ́ ᴍᴏ̛́ɪ đᴏ́ɴ ᴠᴇ̂̀”, ᴏ̂ɴɢ Cʜᴜ̛́ᴄ ɴᴏ́ɪ.

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̀ᴜ ʙᴏ̉ ǫᴜᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴛʀᴜʏ ᴄᴜ̛́ᴜ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴏ̂ɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ sᴏ̛́ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʙᴇ́ A. ʜᴏ̂ɴ ᴍᴇ̂ sᴀᴜ, ᴄᴏ́ 9 ᴅɪ̣ ᴠᴀ̣̂ᴛ ɴɢʜɪ ʟᴀ̀ đɪɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ ʜᴏ̣̂ᴘ sᴏ̣. “Cᴏɴ ʙᴇ́ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴍᴀ̀ ʙɪ̣ ᴛᴏ̛́ɪ 9 ᴄᴀ́ɪ đɪɴʜ đᴏ́ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ ʟᴀ̀ ǫᴜᴀ́ ʙᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ.

Dᴜ̀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛ ɴᴀ̀ᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴏɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ sᴏ̛́ᴍ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ…”, ᴏ̂ɴɢ Cʜᴜ̛́ᴄ ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ɴᴏ́ɪ. Ôɴɢ ᴄʜᴏ ʜᴀʏ, ʟᴀ̂̀ɴ ɢᴀ̣̆ᴘ ʙᴇ́ A. ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴀ̂ʏ ʜᴏ̛ɴ 1 ᴛʜᴀ́ռɢ.

Kʜɪ đᴏ́, ʙᴇ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀ ᴋʜᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ. “Tᴜ̛̀ ᴛʀᴜ̛ᴀ ᴛᴏ̛́ɪ ɢɪᴏ̛̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴀ̆ɴ ɢɪ̀ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴜ̣ɴɢ. Nɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴄʜᴀ́ᴜ ɴɢʜɪ ʙɪ̣ đɪɴʜ đᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂ɪ ʀᴜ̣ɴɢ ʀᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛᴀʏ…”, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ 68 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉. Mᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴍᴇ̣ ʙᴇ́ A. ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴜ̛̀ đᴀ̂̀ᴜ ɢɪᴏ̛̀ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀʏ ᴠᴀ̀ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ đᴇ̂̉ ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄᴏɴ.

Ôɴɢ Cʜᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ʏ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̉ ǫᴜᴀ, ᴍᴏɴɢ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ, ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴏ̂ɴɢ Vᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tʀᴜɴɢ Kɪᴇ̂ɴ, Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀ̣ᴄʜ Tʜᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛᴏ̂́ɪ 17/1, Kʜᴏᴀ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜɪ 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ʜᴏ̂ɴ ᴍᴇ̂ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ ɢɪᴀ̣̂ᴛ.

Tʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴋʜᴀ́ᴍ, ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ռʜ ᴛᴀʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ đᴀ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴏ́ ʙᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ 2 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̆ᴍ ᴋʜᴀ́ᴍ, ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴄʜᴀ̂̉ɴ đᴏᴀ́ռ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜɪ ʙɪ̣ ᴠɪᴇ̂ᴍ ᴍᴀ̀ɴɢ ɴᴀ̃ᴏ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ʙᴇ́ ʟᴇ̂ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Xᴀɴʜ Pᴏ̂ɴ. Tʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ Kɪᴇ̂ɴ, ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Đᴀ ᴋʜᴏᴀ Xᴀɴʜ Pᴏ̂ɴ đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ᴄᴀ̆́ᴛ ʟᴏ̛́ᴘ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ, ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɢɪᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ đɪɴʜ ɢᴏ̂̃ ᴏ̛̉ sᴏ̣ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̃ᴏ, ᴛᴏ̂̉ɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ 9 ᴄᴀ́ɪ.

Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀ̣ᴄʜ Tʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ đᴀɴɢ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̣ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ 3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ɴɢʜɪ ʙɪ̣ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ. “Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ đᴀɴɢ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ʙᴀ̉ɴ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀, xᴇᴍ ᴄᴏ́ đᴜ́ɴɢ ʟᴀ̀ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ. Kʜɪ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴏ́ ᴋᴇ̂́ᴛ ʟᴜᴀ̣̂ɴ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ sᴇ̃ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴄᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ sᴀᴜ”, ᴠɪ̣ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ɴᴏ́ɪ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ đᴀ̃ ᴍᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴇ̂̉ ᴛʜᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ, ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘs://ᴋᴇɴʜ14.ᴠɴ/ᴏɴɢ-ɴᴏɪ-ʙᴇ-ɢᴀɪ-3-ᴛᴜᴏɪ-ɴɢʜɪ-ʙɪ-ʙᴀᴏ-ʜᴀɴʜ-ᴏ-ʜᴀ-ɴᴏɪ-ɴɢʜᴇ-ᴛɪɴ-ᴄʜᴀᴜ-ɴɢʜɪ-ʙɪ-ᴅɪɴʜ-ᴅᴀᴍ-ᴠᴀᴏ-ᴅᴀᴜ-ᴛᴏɪ-ʀᴜɴɢ-ʀᴏɪ-ᴄʜᴀɴ-ᴛᴀʏ-20220118230309476.ᴄʜɴ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *