Ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼,̼g̼â̼y̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼C̼Đ̼M̼

Thời Sự

 

T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼về

̼T̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ả̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼

̼B̼é̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼q̼u̼à̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼.̼ ̼L̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼,̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ó̼a̼ ̼m̼ạ̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ở̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ở̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ẩ̼m̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼–̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ố̼ ̼t̼r̼í̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼x̼a̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼í̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼à̼ ̼“̼x̼ử̼”̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ỏ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼s̼â̼u̼ ̼(̼9̼0̼ ̼%̼)̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ó̼t̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼d̼ì̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼

̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼X̼í̼c̼h̼ ̼T̼h̼ố̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ỏ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼ù̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼y̼ể̼u̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼,̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

Bà Phạm Thị Hợi, ̼ Bà Ngoại Cửa Châu được, ̼ NGA Quý, ̼ Khóc ̼n̼ấ̼c̼.̼ Đầu lâu Hòn, ̼ NGAY KHI Thị Châu được be given to san nha, ̼ all nha noi Châu Đà properly for san gay Hòn chien voi Gia Định Bến ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼noi the beginning of the nguoi than truoc su RA traverse xót Xa Cửa Châu được

Nỗi Đau Chất chống, ̼ inconsistency đấy ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ Tiếng Khóc, ̼ tiếng oan hồn VA Thoa Ma nhau khien cho Khong KHI Tang Thượng Cang họ đau ̼x̼ó̼t̼.̼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *