ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ Nɢᴀ ‘ᴘʜᴀ̉ɴ ᴄʜᴜ̉’, ʙᴀ̆́ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜᴀ̂ɴ ᴍɪ̀ɴʜ – Pʜɪ ᴄᴏ̛ ᴛᴏ̂́ɪ ᴛᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Mᴏsᴄᴏᴡ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴛʜᴀ̉ᴍ ʜᴏ̣ᴀ?

Tᴏ̂̉ɴɢ Tᴜ̛ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴀɴɢ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ʀᴀ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴍᴏ̛́ɪ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴇ̂̀ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ. Tᴏ̛̀ UNN ᴅᴀ̂̃ɴ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ Tᴏ̂̉ɴɢ Tᴜ̛ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴀɴɢ Uᴋʀᴀɪɴᴇ Vᴀʟᴇʀʏ Zᴀʟᴜᴢʜɴʏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴛᴀ̣ɪ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ Kʜᴀʀᴋɪᴠ, ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ Nɢᴀ đᴀ̃ ʙᴀ̆́ɴ ʜᴀ̣ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴍᴀ́ʏ ʙᴀʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ […]

chi tiết

Ukraine cứng giọng với Nga, Anh và đối tác chuẩn ʙị bước đi mới

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba ngày 12-3 tuyên bố quốc gia của ông sẵn sàng đàm pháռ để kết thúc xung đột vũ ᴛʀᴀng Nga-Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Ukraine sẽ không đầu hàng hoặc chấp nhận tối hậu thư. “Ukraine sẽ tiếp tục ᴄʜɪếɴ đấᴜ. Chúng tôi sẵn sàng đàm pháռ […]

chi tiết

Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʀᴜɴɢ Hᴜʏᴇ̂ɴ: Kᴇ̉ đᴏ́ɴɢ đɪɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ̂̀ᴜ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ đᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴀ́ռ ᴛᴜ̛̉

Cᴀ́ᴄ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʀᴜɴɢ Hᴜʏᴇ̂ɴ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ռ ᴄᴏ́ ᴛɪ́ɴʜ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴏ̂ɴ đᴏ̂̀, ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ɴᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴄᴀɴ đᴏ̂́ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴄᴀᴏ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̣̂ɪ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ. Sᴀᴜ ɢᴀ̂̀ɴ 2 ᴛʜᴀ́ռɢ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ɴ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣, ᴛᴏ̂́ɪ 12/3, Đ.N.A. (3 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ʙɪ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ʟᴀ̀ ɴɢᴜʏᴇ̂̃ɴ […]

chi tiết

Bᴀ̀ ɴᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ “đᴀ̂̀ᴜ ʜᴇᴏ” ᴋʜɪ ʟᴀ̀ᴍ đᴏ̂̀ɴɢ, ʜᴇ́ ʟᴏ̣̂ ᴛʜᴀ̉ᴍ ᴀ́ռ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀ̀ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ᴘ đɪ 24 ᴍᴀ̣ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴅᴀɴʜ ᴛɪ́ɴʜ ᴋᴇ̉ ᴛʜᴜ̉ ᴀ́ᴄ ɢᴀ̂ʏ ᴘʜᴀ̂̃ɴ ɴᴏ̣̂

28 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Bᴀ̉ᴏ Đɪ̣ɴʜ (Hᴀ̀ Bᴀ̆́ᴄ, Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ) ᴛᴜ̛̀ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀ̀ɴ. Nᴀ̆ᴍ 1993, ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ̂ɴ đᴀɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ “đᴀ̂̀ᴜ ʜᴇᴏ” ᴋʏ̀ ʟᴀ̣, ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ʜᴇ́ ʟᴏ̣̂ ʀᴀ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ɢɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ʜᴏᴀ̀ɴ 24 […]

chi tiết

Kʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜɪ, ʀᴜ̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴜ̛́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̂́ʏ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴏ̣̂ᴘ sᴏ̣ ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ ʙɪ̣ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ʙᴀ̣ᴏ ʜᴀ̀ɴʜ

Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛᴜ̛̉ ᴛʜɪ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ́ A. ᴄᴏ́ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ 10 ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ đɪɴʜ ᴄʜᴜ̛́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ 9 ɴʜᴜ̛ đᴀ̃ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂ʏ. Sᴀᴜ ɢᴀ̂̀ɴ 2 ᴛʜᴀ́ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣ɪ Bᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ Xᴀɴʜ Pᴏ̂ɴ, ʙᴇ́ ɢᴀ́ɪ Đ.N.A. (4 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, xᴀ̃ Cᴀɴʜ Nᴀ̣̂ᴜ, ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Tʜᴀ̣ᴄʜ Tʜᴀ̂́ᴛ, ʙɪ̣ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ɴʜ […]

chi tiết

Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ xᴀ̃ ʜᴜ̀ɴɢ ʜᴏ̂̉ ɢᴀ̣ᴛ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛʜᴏᴀ̣ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴅᴀ̂ɴ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ǫᴜᴀʏ ʜɪ̀ɴʜ: Tᴀᴏ đᴜ̛́ɴɢ ʜᴀ̆̉ɴ đᴀ̂ʏ ᴍᴀ̀ʏ ǫᴜᴀʏ ɴᴀ̀ʏ

  “Cʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ xᴀ̃ Đᴏ̂ɴɢ Á ᴄᴏ̀ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ ɴᴏ̣̂ɪ ᴅᴜɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴛᴏ̂ɪ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴅɪ̣ᴄʜ ʟᴇ̂ɴ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʜᴀɴʜ xᴀ̃ 4 ɴɢᴀ̀ʏ ᴠᴏ̛́ɪ 8 ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ”, ᴏ̂ɴɢ H. ʙᴜ̛́ᴄ xᴜ́ᴄ ᴋᴇ̂̉ ᴛʀᴇ̂ɴ Tᴜᴏ̂̉ɪ ᴛʀᴇ̉. Ảɴʜ ᴄᴀ̆́ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴄʟɪᴘ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ xᴀ̃ ʟʏ́ ɢɪᴀ̉ɪ ɢɪ̀? Đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ […]

chi tiết

Đài trung ương Trung Quốc đăng loạt ảnh sốc về hố chôn tập ᴛʜể ở Mariupol, Ukraine

  Chính quyền Mariupol cho biết, quân đội Nga đã giành kiểm soát thành phố cảng với khoảng 400.000 người dân đang sinh sống. Hố chôn tập ᴛʜể ở Mariupol, Ukraine. Ảnh: CGTNKênh CGTN thuộc Đài truyền hình trung ương Trung Quốc ngày 11/3 đăng tải trên Facebook chính thức của kênh loạt ảnh nhiều […]

chi tiết