“Pʜɪ ᴛɪᴇ̂ᴜ” ʙɪ́ ᴀ̂̉ɴ Nɢᴀ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴏ̛̉ Uᴋʀᴀɪɴᴇ – Cʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ: Cʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜᴜ̛́ ɴᴀ̀ʏ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀!

Thời Sự

 

Qᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ Nɢᴀ ᴠᴜ̛̀ᴀ đᴇ̂̉ ʟᴏ̣̂ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ᴄᴏ́ ᴠᴇ̉ ɴʜᴜ̛ ʀᴀ̂́ᴛ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴏ̛̉ Uᴋʀᴀɪɴᴇ. Đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ́ ʜɪᴇ̂̉ᴜ: Vɪ̀ sᴀᴏ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̣ɪ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̂̉ɴ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ?

Tʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ʙɪ́ ᴀ̂̉ɴ

Cᴀ́ᴄ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ Mʏ̃ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴀ ʟᴏᴀ̣ᴛ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ đᴀ̣ɴ đᴀ̣ᴏ ᴍᴀ̀ Nɢᴀ ᴋʜᴀɪ ʜᴏ̉ᴀ ᴏ̛̉ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ đɪᴇ̂̀ᴜ ʙᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀, đᴏ́ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̂̀ɪ ɴʜᴜ̛̉ đᴀ́ռʜ ʟᴜ̛̀ᴀ ʀᴀᴅᴀʀ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ ᴛᴀ̂̀ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ.

Tʜᴇᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ Mʏ̃ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴛᴇ̂ɴ, ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ᴅᴀ̀ɪ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 30ᴄᴍ, ʜɪ̀ɴʜ ᴅᴀ̣ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴘʜɪ ᴛɪᴇ̂ᴜ, ᴛʜᴀ̂ɴ ᴍᴀ̀ᴜ ᴛʀᴀ̆́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴘʜᴀ̂̀ɴ đᴜᴏ̂ɪ ᴍᴀ̀ᴜ ᴄᴀᴍ. Qᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜ́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴏ́ɴɢ đɪ ᴛᴜ̛̀ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴇ̣̂ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴅɪ đᴏ̣̂ɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ đᴀ̣ɴ đᴀ̣ᴏ ᴛᴀ̂̀ᴍ ɴɢᴀ̆́ɴ Isᴋᴀɴᴅᴇʀ-M ᴍᴀ̀ Nɢᴀ đᴀɴɢ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ ᴅᴏ̣ᴄ ʙɪᴇ̂ɴ ɢɪᴏ̛́ɪ, sᴀᴜ đᴏ́ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ́ᴀ ᴍᴜ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴜ.

Cᴀ́ᴄ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴄʜᴜ̣ᴘ ʟᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ǫᴜᴀ̉ đᴀ̣ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴘʜɪ ᴛɪᴇ̂ᴜ ʙɪ́ ᴀ̂̉ɴ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ʟᴀɴ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴀ̂ʏ ʜᴀɪ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ, ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛʀᴀɴʜ ʟᴜᴀ̣̂ɴ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ đᴀ̃ ɴʜᴀ̂̀ᴍ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴏᴍ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̆ɴɢ ʀᴀ ᴛᴜ̛̀ ʙᴏᴍ ᴄʜᴜ̀ᴍ ᴅᴜ̛̣ᴀ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴋɪ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴠᴀ̀ ʜɪ̀ɴʜ ᴅᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴜ́ɴɢ.

Rɪᴄʜᴀʀᴅ Sᴛᴇᴠᴇɴs, ᴋʏ̃ ᴛʜᴜᴀ̣̂ᴛ ᴠɪᴇ̂ɴ хᴜ̛̉ ʟʏ́ ᴄʜᴀ̂́ᴛ ɴᴏ̂̉ ᴄᴏ́ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ 22 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ Aɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ đᴀ̃ “ᴛɪᴇ̂́ᴘ хᴜ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴏᴀ̣ɪ ʙᴏᴍ đᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴠᴀ̀ Nɢᴀ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʟᴏᴀ̣ɪ đᴀ̣ɴ ɴᴀ̀ʏ”.

Sᴛᴇᴠᴇɴs đᴀ̃ đᴀ̆ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴜ̛́ᴄ ᴀ̉ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴘʜɪ đᴀ̣ɴ ᴍᴏ̂̀ɪ ɴʜᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴡᴇʙ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ хᴜ̛̉ ʟʏ́ ʙᴏᴍ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ ᴅᴀ̂ɴ sᴜ̛̣ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴅᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ᴛʀᴏɴɢ sᴏ̂́ đᴏ́ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜᴜ̛́ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́. Sᴜʏ đᴏᴀ́ռ ʜᴏ̛̣ᴘ ʟʏ́ ɴʜᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ᴍᴏ̂̀ɪ ɴʜᴜ̛̉.

Mᴏ̂̃ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ᴍᴏ̂̀ɪ ɴʜᴜ̛̉ đᴇ̂̀ᴜ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀɴɢ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ đɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̉, ᴛᴀ̣ᴏ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴛɪ́ɴ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ᴠᴏ̂ ᴛᴜʏᴇ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪᴇ̂̃ᴜ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ɢɪᴀ̉ ᴍᴀ̣ᴏ ᴍᴜ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ʀᴀᴅᴀʀ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̂́ɪ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ đᴀɴɢ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴠɪ̣ ᴛʀɪ́ ᴄᴜ̉ᴀ Isᴋᴀɴᴅᴇʀ-M, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ɴʜɪᴇ̣̂ᴛ đᴇ̂̉ ᴛʜᴜ ʜᴜ́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ đᴀɴɢ ʟᴀᴏ ᴛᴏ̛́ɪ.

Sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴍᴏ̂̀ɪ ɴʜᴜ̛̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɢɪᴜ́ᴘ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴛᴀ̣ɪ sᴀᴏ ᴠᴜ̃ ᴋʜɪ́ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ Uᴋʀᴀɪɴᴇ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ́ռʜ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ Isᴋᴀɴᴅᴇʀ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ, ᴛʜᴇᴏ Nᴇᴡ Yᴏʀᴋ Tɪᴍᴇs.

Đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀɴɢ ʙɪ̣ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴏ̛ đᴀ̂̉ʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ʀᴀ̆́ɴ, Isᴋᴀɴᴅᴇʀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴀ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴜ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴏ̛̉ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ʜᴏ̛ɴ 200 ᴋᴍ, ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴛᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴘʜᴜ̉ Mʏ̃. “Nɢᴀ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ Isᴋᴀɴᴅᴇʀ-M, đᴏ́ ʟᴀ̀ ʟʏ́ ᴅᴏ ᴛᴀ̣ɪ sᴀᴏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ đᴀɴɢ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛʜᴜ̛́ ɴᴀ̀ʏ”, Sᴛᴇᴠᴇɴs ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ. “Cʜɪ̉ ʟᴀ̀, ʜᴀ̣̂ᴜ xᴜɴɢ đᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏɴɢ 10 đᴇ̂́ɴ 15 ɴᴀ̆ᴍ ǫᴜᴀ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ́ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ́ɴɢ”.

Nɢᴀ ǫᴜᴀ́ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̂̉ɴ?

Qᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ Mʏ̃ ɢɪᴀ̂́ᴜ ᴛᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ɴʜᴜ̛ ᴍᴏ̂̀ɪ ɴʜᴜ̛̉ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ᴛʀᴀɴʜ Lᴀ̣ɴʜ, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢᴏ̣ɪ ʟᴀ̀ “ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛʜᴀ̂ᴍ ɴʜᴀ̣̂ᴘ”, đɪ ᴋᴇ̀ᴍ ᴠᴏ̛́ɪ đᴀ̂̀ᴜ đᴀ̣ɴ ʜᴀ̣ᴛ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀ̆ᴍ 1970, đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ᴋᴇ̂́ đᴇ̂̉ ᴛʀᴀ́ռʜ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ, ɢɪᴜ́ᴘ ᴄᴀ́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ đᴀ̣ɴ đᴏ̛ɴ ʟᴇ̉ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴀ̣̂ɴ ᴍᴜ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴜ. Vɪᴇ̣̂ᴄ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ᴏ ᴠᴜ̃ ᴋʜɪ́ ɴʜᴜ̛ Isᴋᴀɴᴅᴇʀ-M ᴄᴏ́ đᴀ̂̀ᴜ đᴀ̣ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɢʜɪ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂ʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴏ ᴠᴜ̃ ᴋʜɪ́ ǫᴜᴀ̂ɴ sᴜ̛̣.

“Tʀᴏɴɢ ɢɪᴀ̂ʏ ᴘʜᴜ́ᴛ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ đᴀɴɢ đᴇ̂́ɴ, ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ sᴇ̃ ɴᴏ̂̃ ʟᴜ̛̣ᴄ đᴇ̂̉ ʙᴀ̆́ɴ ʜᴀ̣ ᴄʜᴜ́ɴɢ, ᴠᴀ̀ ᴛʀᴏɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴄᴏ̂́ ɢᴀ̆́ɴɢ ʙᴀ̆́ɴ ʜᴀ̣ ᴄʜᴜ́ɴɢ, ʜᴏ̣ sᴇ̃ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ʀᴀ̆̀ɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴛʜᴀ̂ᴍ ɴʜᴀ̣̂ᴘ,” Jᴇꜰꜰʀᴇʏ Lᴇᴡɪs, ᴄʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ᴛᴀ̣ɪ Vɪᴇ̣̂ɴ Nɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ Qᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ Mɪᴅᴅʟᴇʙᴜʀʏ ᴏ̛̉ Mᴏɴᴛᴇʀᴇʏ, Cᴀʟɪꜰᴏʀɴɪᴀ, ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴘʜᴏ̉ɴɢ ᴠᴀ̂́ɴ. “Nʜᴜ̛ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴠɪ̀ đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣ ʀᴀ̂́ᴛ ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ – ɴᴇ̂́ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ, ʙᴀ̣ɴ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴜ̛́ ɴᴀ̀ʏ”.

Tʜᴇᴏ Lᴇᴡɪs, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴏ̂̀ɪ ɴʜᴜ̛̉ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄʜɪ̉ ʀᴀ ʜᴀɪ ʟʏ́ ᴅᴏ, ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ɢɪᴏ̛́ɪ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ ǫᴜᴀ̂ɴ đᴏ̣̂ɪ Nɢᴀ đᴀɴɢ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̂̉ɴ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴋʜᴀ̂̉ɴ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴀ̂̀ɴ sᴜ̛̉ ᴅᴜ̣ɴɢ, ᴠɪ̀ Nɢᴀ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴛɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Tᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ ɴɢʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴜ̛́ᴜ đᴇ̂̉ ʜᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ NATO ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛʀɪ̀ɴʜ đᴇ̂̉ đᴀ́ռʜ ʙᴀ̣ɪ Isᴋᴀɴᴅᴇʀ. Cʜᴜʏᴇ̂ɴ ɢɪᴀ ɴᴀ̀ʏ ʟᴜ̛ᴜ ʏ́ ᴛʜᴇ̂ᴍ ʀᴀ̆̀ɴɢ sᴇ̃ ᴋʜᴏ́ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴘʜɪᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ɴ Isᴋᴀɴᴅᴇʀ ᴍᴀ̀ Nɢᴀ ʙᴀ́ռ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜᴀ́ᴄ sᴇ̃ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴍᴏ̂̀ɪ ɴʜᴜ̛̉ ɴᴀ̀ʏ.

“Đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ́ ɢᴏ̛̣ɪ ʏ́ ᴄʜᴏ ᴛᴀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Nɢᴀ ᴄᴏɪ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɢɪᴀ́ ᴛʀɪ̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɢɪᴜ̛̃ ʙɪ́ ᴍᴀ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴄʜᴏ ʀɪᴇ̂ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴄʜɪᴇ̂́ɴ ɴᴀ̀ʏ đᴜ̉ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ đᴇ̂̉ ʜᴏ̣ ᴛᴜ̛̀ ʙᴏ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ́”, Lᴇᴡɪs ɴᴏ́ɪ.

“Hᴏ̣ đᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ sᴀ̂ᴜ, ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ǫᴜᴀɴ ᴛᴀ̂ᴍ ɴᴜ̛̃ᴀ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ʟᴜ̛ᴜ ʏ́ ɴᴇ̂́ᴜ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Nɢᴀ”. “Cᴏ́ ʟᴇ̃ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ʙᴀ́ᴏ Mʏ̃ ʟᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ đᴀɴɢ ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̀ᴏ ʜᴜ̛́ɴɢ”, ᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘs://sᴏʜᴀ.ᴠɴ/ᴘʜɪ-ᴛɪᴇᴜ-ʙɪ-ᴀɴ-ɴɢᴀ-sᴜ-ᴅᴜɴɢ-ᴏ-ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ-ᴄʜᴜʏᴇɴ-ɢɪᴀ-ʜᴏᴀɴɢ-ᴍᴀɴɢ-ᴄʜᴜᴀ-ᴛʜᴀʏ-ᴛʜᴜ-ɴᴀʏ-ʙᴀᴏ-ɢɪᴏ-20220315105143492.ʜᴛᴍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *