Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Pᴜᴛɪɴ: Cᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ Nɢᴀ đᴀ̃ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̣ɪ

Thời Sự

 

“Nᴇ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ Nɢᴀ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴜ̛́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴍᴏ̛́ɪ. Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ᴄᴜ̉ɴɢ ᴄᴏ̂́ ᴄʜᴜ̉ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ” – Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Nɢᴀ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ.

Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Nɢᴀ V.Pᴜᴛɪɴ. Ảɴʜ: Tᴀss

Nɢᴀ̀ʏ 16/03, Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Nɢᴀ Vʟᴀᴅɪᴍɪʀ Pᴜᴛɪɴ đᴀ̃ ᴄʜᴜ̉ ᴛʀɪ̀ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ʜᴏ̣ᴘ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ – xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ. Nʜᴀ̀ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Nɢᴀ đᴀ̃ ᴄʜɪ̉ ʀᴏ̃ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ, ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴇ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴅᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴛ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ̆̉ɴɢ đɪ̣ɴʜ, đᴀ̂́ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴇ̃ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ.

Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Nɢᴀ V.Pᴜᴛɪɴ ɴʜᴀ̂́ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴛᴀ̀ɪ ᴄʜɪ́ɴʜ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ʟᴏ̛́ɴ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴠᴀ̀ ɴʜᴏ̉ ᴄᴜ̉ᴀ Nɢᴀ đᴀɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴏ̂́ɪ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄᴏ́. Hᴇ̣̂ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ ʟᴀ̀ ɴᴏ̛ɪ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ʙᴏ̛̉ɪ ᴄᴀ́ᴄ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴛ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ Nɢᴀ đᴀ̃ đᴏ̂́ɪ ᴘʜᴏ́ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴀ́ᴄʜ ᴛʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ.

Tʜᴇᴏ ᴏ̂ɴɢ, ʟᴀ̀ɴ sᴏ́ɴɢ ᴛʀᴜ̛̀ɴɢ ᴘʜᴀ̣ᴛ ᴛʜᴜ̛́ ʜᴀɪ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ sᴜ̛̣ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ʟᴏᴀ̣ɴ ᴛʀᴏɴɢ ʟɪ̃ɴʜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣ɪ. Ưᴏ̛́ᴄ ᴛɪ́ɴʜ, ᴛʀᴏɴɢ ʙᴀ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ǫᴜᴀ, ɴʜᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ʜᴀ̀ɴɢ ʜᴏ́ᴀ ʙᴏ̂̉ sᴜɴɢ đᴀ̃ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ́ 1.000 ᴛʏ̉ ʀᴜ́ᴘ. Nʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ, ɴʜᴀ̀ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ᴠᴀ̣̂ɴ ᴛᴀ̉ɪ ᴠᴀ̀ ʜᴀ̣̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴏ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴇ̂̉ ᴛʀᴀ́ռʜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ʜᴜ̣ᴛ ǫᴜʏ ᴍᴏ̂ ʟᴏ̛́ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ᴄʜᴜᴏ̂̃ɪ ʙᴀ́ռ ʟᴇ̉.

Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Pᴜᴛɪɴ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́, ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ʟᴀ̣ɪ Lɪᴇ̂ɴ ʙᴀɴɢ Nɢᴀ đᴀ̃ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ʙᴀ̣ɪ; Nɢᴀ sᴇ̃ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ǫᴜᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ɴᴀ̀ʏ: “Nᴇ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ Nɢᴀ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴜ̛́ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴍᴏ̛́ɪ.

Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ᴄᴜ̉ɴɢ ᴄᴏ̂́ ᴄʜᴜ̉ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ̣̂ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏᴀ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, ᴘʜᴀ̂ɴ ʙᴏ̂̉ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ʟᴜ̛̣ᴄ đᴇ̂̉ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɴᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, sᴀ̉ɴ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴄᴏ̛ sᴏ̛̉ ʜᴀ̣ ᴛᴀ̂̀ɴɢ, xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ɴʜᴀ̀ ᴏ̛̉ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ǫᴜᴀɴ ʜᴇ̣̂ ɴɢᴏᴀ̣ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ɴʜᴀ̆̀ᴍ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴛᴇ̂́ đᴀɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ɴʜᴀɴʜ ᴠᴀ̀ ɴᴀ̆ɴɢ đᴏ̣̂ɴɢ”. Ôɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɢɪ̀ ᴠᴇ̂̀ ɴɢᴜᴏ̂̀ɴ ᴠᴏ̂́ɴ ᴛᴜ̛̀ ɴɢᴀ̂ɴ sᴀ́ᴄʜ ʟɪᴇ̂ɴ ʙᴀɴɢ.

Nᴏ́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ, Nɢᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ɴɢ Tʀᴜɴɢ ᴜ̛ᴏ̛ɴɢ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ ɪɴ ᴛɪᴇ̂̀ɴ. Nɢᴀ ᴄᴏ́ đᴜ̉ ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴛʜɪ̣ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ʟᴀ̀ɴʜ ᴍᴀ̣ɴʜ. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴄʜɪ́ɴʜ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ʟɪɴʜ ᴋɪᴇ̣̂ɴ, ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʙɪ̣, ᴠᴀ̣̂ᴛ ʟɪᴇ̣̂ᴜ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ɴʜᴀ̀ ᴛʜᴀ̂̀ᴜ. Đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ đᴏ̀ɪ ʜᴏ̉ɪ sᴜ̛̣ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴠᴀ̀ đᴀ̣ɪ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, đᴀ̂̉ʏ ɴʜᴀɴʜ ᴛɪᴇ̂́ɴ đᴏ̣̂ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ռ ᴛʜᴀʏ ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ, đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ.

Tʜᴇᴏ Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Nɢᴀ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ̂̀ɴ đᴏ́ɴɢ ᴠᴀɪ ᴛʀᴏ̀ ᴛʜᴇɴ ᴄʜᴏ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴘʜᴜ̣ᴄ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ɴᴏ̂̉ɪ ᴄᴏ̣̂ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴇ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́, ɢɪᴀ̉ᴍ ʙᴏ̛́ᴛ ᴄᴀ́ᴄ ʀᴀ̀ᴏ ᴄᴀ̉ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴄʜɪ́ɴʜ đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴠᴀ̀ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴏ́ ᴍᴜ̣ᴄ ᴛɪᴇ̂ᴜ, ʙᴀᴏ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴄʜᴏ ᴠᴀʏ ᴜ̛ᴜ đᴀ̃ɪ, ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴍᴜᴀ sᴀ̆́ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴜ̛ᴜ đᴀ̃ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ. Nʜᴀ̀ ʟᴀ̃ɴʜ đᴀ̣ᴏ Nɢᴀ đᴀ́ռʜ ɢɪᴀ́ ᴄᴀᴏ ᴠɪ̣ ᴛʜᴇ̂́ ᴄᴜ̉ᴀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ, ʙᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ᴀ́ᴘ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴛᴜ̛̀ Mʏ̃ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ, ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴏ̛̉ Nɢᴀ.

Tʀᴏɴɢ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀɪ, ʜᴏ̣ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́ɴ sᴇ̃ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴇ̂ᴍ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴏ̛ ʜᴏ̣̂ɪ đᴇ̂̉ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ. Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Pᴜᴛɪɴ ʟᴜ̛ᴜ ʏ́, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ᴍᴏ̛́ɪ sᴇ̃ đᴏ̀ɪ ʜᴏ̉ɪ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̉ɪ ᴄᴏ̛ ᴄᴀ̂́ᴜ sᴀ̂ᴜ sᴀ̆́ᴄ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴇ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́, ᴄʜᴜ́ɴɢ sᴇ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴇ̂̃ ᴅᴀ̀ɴɢ, ᴄʜᴜ́ɴɢ sᴇ̃ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ sᴜ̛̣ ɢɪᴀ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̣ᴍ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ.

Ôɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʟᴏᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛̀ ʟᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢᴀ̆́ɴ ʜᴀ̣ɴ ᴅᴏ ɢɪᴀ́ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴋʜᴀ̂̉ᴜ ᴛᴀ̆ɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ ʙᴏ̂́ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ đᴏ̂̀ɴɢ ʀᴜ́ᴘ sᴜʏ ʏᴇ̂́ᴜ. Gɪᴏ̛̀ đᴀ̂ʏ, ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ sᴜ̛̣ sᴀ̆̃ɴ ᴄᴏ́ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʜᴀ̀ɴɢ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ ʏᴇ̂́ᴜ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ ᴍᴇɴ. Ôɴɢ đᴀ̃ ᴄʜɪ̉ ᴛʜɪ̣ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ sᴏᴀ́ᴛ ɢɪᴀ́ ᴄᴀ̉, ʟᴏᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛̀ ᴄᴀɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴘ ᴛʜᴜ̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ɢɪᴀ́ ᴄᴀ̉. Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ đᴏ̣̂ᴄ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ʙᴀɴɢ ᴠᴀ̀ ᴄʜɪ́ɴʜ ᴘʜᴜ̉ sᴇ̃ đᴀ̉ᴍ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ.

Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴄʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ sᴇ̃ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Pᴜᴛɪɴ ɴᴏ́ɪ: “Tᴏ̂ɪ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɢɪᴀ́ ᴄᴀ̉ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴄᴀᴏ đᴀɴɢ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴜ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ. Vɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ, sᴀ̆́ᴘ ᴛᴏ̛́ɪ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̆ɴɢ ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ́ᴄ ʟᴏ̛̣ɪ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ, ʙᴀᴏ ɢᴏ̂̀ᴍ ᴛʀᴏ̛̣ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴜ̛ᴜ.

Cʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ sᴇ̃ ᴛᴀ̆ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴏ̂́ɪ ᴛʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴠᴀ̀ ᴍᴜ̛́ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴛᴏ̂́ɪ ᴛʜɪᴇ̂̉ᴜ, ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛᴀ̆ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ɴɢᴀ̂ɴ sᴀ́ᴄʜ”. Tᴏ̂̉ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ Pᴜᴛɪɴ đᴀ̃ ᴋʏ́ Sᴀ̆́ᴄ ʟᴇ̣̂ɴʜ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴘ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ – xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ ᴠᴀ̀ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴅᴀ̂ɴ ᴄᴜ̛ ᴏ̛̉ Nɢᴀ, ᴛʜᴇᴏ đᴏ́ ʙᴏ̂̉ sᴜɴɢ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ʜᴀ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴜ̛́ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ. Hᴏ̣ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đᴜ̛ᴀ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ʟɪɴʜ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴇ̂̉ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ ɴᴇ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ ᴛᴇ̂́ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴇ̂ɴ đɪ̣ᴀ ʙᴀ̀ɴ.

Cᴀ́ᴄ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴍɪᴇ̂̃ɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏᴀ́ռ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴠᴀʏ ɴɢᴀ̂ɴ sᴀ́ᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ɴᴀ̆ᴍ ɴᴀʏ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴛʜᴀɴʜ ᴛᴏᴀ́ռ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴ ᴠᴀʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̣ɪ, ɴᴇ̂́ᴜ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴛ, sᴇ̃ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʜᴀʏ ᴛʜᴇ̂́ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴɢᴀ̂ɴ sᴀ́ᴄʜ./.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘs://sᴏʜᴀ.ᴠɴ/ᴛᴏɴɢ-ᴛʜᴏɴɢ-ᴘᴜᴛɪɴ-ᴄᴜᴏᴄ-ᴛᴀɴ-ᴄᴏɴɢ-ᴋɪɴʜ-ᴛᴇ-ᴄʜᴏɴɢ-ʟᴀɪ-ɴɢᴀ-ᴅᴀ-ᴛʜᴀᴛ-ʙᴀɪ-20220317064636247.ʜᴛᴍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *