T.ᴜ̛̉ ʜɪ̀.ɴ.ʜ ᴋᴇ̉ ɴ.ᴏ̂̉ sᴜ́ɴ.ɢ ʙᴀ̆́.ɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜʏ sɪɴʜ

Thời Sự

Tʀᴏɴɢ ᴋʜɪ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂ɴ ɢɪᴏ̛́ɪ, ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ Vɪ Vᴀ̆ɴ Lᴜᴀ̂ɴ, ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠɪᴇ̂ɴ xᴀ̃ Pᴜ̀ Nʜɪ (Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ), đᴀ̃ ʙɪ̣ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴋᴇ̉ ʙᴜᴏ̂ɴ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ ɴᴏ̂̉ sᴜ́ɴɢ ʙᴀ̆́ɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴠᴀ̀ ʜʏ sɪɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴛᴏ̛́ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ.

Sᴀ́ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ 24-9, TAND ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ đᴀ̃ ᴍᴏ̛̉ ᴘʜɪᴇ̂ɴ xᴇ́ᴛ xᴜ̛̉ sᴏ̛ ᴛʜᴀ̂̉ᴍ ᴠᴜ̣ ᴀ́ɴ ʜɪ̀ɴʜ sᴜ̛̣ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “Gɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ” đᴏ̂́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ 4 ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ ɢᴏ̂̀ᴍ: Sᴜ̀ɴɢ A Cʜɪ́ᴀ (SN 1981), Sᴜ̀ɴɢ A Tᴏ̂ɴɢ (SN 1991), Tʜᴀ̀ᴏ A Mɪɴʜ (SN 2000), Pʜᴀ̀ɴɢ A Pᴀ́ᴏ (SN 1994); ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ᴄᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̣ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Mᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Lᴀ́ᴛ, ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ.

1 ᴀ́ɴ ᴛᴜ̛̉ ʜɪ̀ɴʜ, 3 ᴀ́ɴ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄʜᴏ ɴʜᴏ́ᴍ ʙɪ̣ ᴄᴀ́ᴏ sᴀ́ᴛ ʜᴀ̣ɪ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ Vɪ Vᴀ̆ɴ Lᴜᴀ̂ɴ

Tʜᴇᴏ ᴄᴀ́ᴏ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ VKSND ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ Kᴇ̂́ ʜᴏᴀ̣ᴄʜ ᴄᴜ̉ᴀ Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ ᴍᴏ̛̉ đᴏ̛̣ᴛ ᴄᴀᴏ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛᴀ̂́ɴ ᴄᴏ̂ɴɢ, ᴛʀᴀ̂́ɴ ᴀ́ᴘ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ, ʙᴀ̉ᴏ đᴀ̉ᴍ ᴀɴ ɴɪɴʜ, ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ Đᴀ̣ɪ ʜᴏ̣̂ɪ Đᴀ̉ɴɢ ᴛᴏᴀ̀ɴ ǫᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴜ̛́ XIII ᴠᴀ̀ Tᴇ̂́ᴛ Nɢᴜʏᴇ̂ɴ đᴀ́ɴ Tᴀ̂ɴ Sᴜ̛̉ᴜ ɴᴀ̆ᴍ 2021, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 20 ɢɪᴏ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 6-2, ᴛᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Mᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Lᴀ́ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ ᴠᴜ̃ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ Qᴜᴏ̂́ᴄ ʟᴏ̣̂ 16.

Tᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ɢᴏ̂̀ᴍ 5 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴛʀᴏɴɢ đᴏ́ ᴄᴏ́ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ Vɪ Vᴀ̆ɴ Lᴜᴀ̂ɴ (ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠɪᴇ̂ɴ xᴀ̃ Pᴜ̀ Nʜɪ; ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ ɴᴀ̀ʏ ᴏ̂ɴɢ Lᴜᴀ̂ɴ đᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ ǫᴜᴀ̂ɴ ʜᴀ̀ᴍ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴀ́) ᴋʜɪ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴀ đᴇ̂́ɴ ᴋʜᴜ ᴠᴜ̛̣ᴄ ʙᴀ̉ɴ Mᴀᴜ, xᴀ̃ Mᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Lʏ́ ᴛʜɪ̀ ɢᴀ̣̆ᴘ Nɢᴀ̂ɴ Vᴀ̆ɴ Lᴀ́ɪ đɪ xᴇ ᴍᴀ́ʏ ᴛʜᴇᴏ ʜᴜ̛ᴏ̛́ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ.

Sᴀᴜ đᴏ́, ᴛᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛʜᴀ̂́ʏ Sᴜ̀ɴɢ A Cʜɪ́ᴀ, Sᴜ̀ɴɢ A Tᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴛʜᴇᴏ sᴜ́ɴɢ đᴀɴɢ đᴜ̛́ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ɴɢʜɪ ᴠᴀ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ʙɪᴇ̂̉ᴜ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴍᴀ ᴛᴜ́ʏ ɴᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ.

Bᴀ̂́ᴛ ɴɢᴏ̛̀, Sᴜ̀ɴɢ A Cʜɪ́ᴀ ᴄᴀ̂̀ᴍ sᴜ́ɴɢ ʙᴀ̆́ɴ ᴛʜᴀ̆̉ɴɢ ᴠᴜ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛̣ᴄ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ Vɪ Vᴀ̆ɴ Lᴜᴀ̂ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜ́ɴɢ đᴀ̣ɴ ɢᴜ̣ᴄ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ. Tɪᴇ̂́ᴘ đᴏ́, ᴏ̂̉ ɴʜᴏ́ᴍ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ đᴀ̃ ɴᴏ̂̉ sᴜ́ɴɢ ʙᴀ̆́ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ ᴛᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ đᴇ̂̉ ɢɪᴜ́ᴘ sᴜ̛́ᴄ ᴄʜᴏ A Cʜɪ́ᴀ ᴠᴀ̀ A Tᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̂̉ᴜ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ.

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ Tʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ Vɪ Vᴀ̆ɴ Lᴜᴀ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ đᴜ̛ᴀ ᴛɪᴇ̂̃ɴ ᴠᴇ̂̀ ɴᴏ̛ɪ ᴀɴ ɴɢʜɪ̉ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ

Lᴜ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴏ̂̉ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ đᴀ̃ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ đᴜ̛ᴀ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ Vɪ Vᴀ̆ɴ Lᴜᴀ̂ɴ đɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠɪ̀ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ǫᴜᴀ́ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴏ̂ɴɢ Lᴜᴀ̂ɴ đᴀ̃ ʜʏ sɪɴʜ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ đɪ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄᴜ̛́ᴜ.

4 ᴋᴇ̉ ɢᴀ̂ʏ ᴀ́ɴ, ʙᴀ̆́ɴ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Vɪ Vᴀ̆ɴ Lᴜᴀ̂ɴ sᴀᴜ đᴏ́ ʟᴀ̂̀ɴ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ʙɪ̣ Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ ʙᴀ̆́ᴛ ɢɪᴜ̛̃, ᴋʜᴏ̛̉ɪ ᴛᴏ̂́ ᴠᴇ̂̀ ᴛᴏ̣̂ɪ “Gɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ”.

Vᴏ̛́ɪ ʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ, Sᴜ̀ɴɢ A Cʜɪ́ᴀ đᴀ̃ ʙɪ̣ HĐXX TAND ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ “Tᴜ̛̉ ʜɪ̀ɴʜ”; Sᴜ̀ɴɢ A Tᴏ̂ɴɢ, Tʜᴀ̀ᴏ A Mɪɴʜ, Pʜᴀ̀ɴɢ A Pᴀ́ᴏ ʙɪ̣ ᴛᴜʏᴇ̂ɴ ᴀ́ɴ ᴛᴜ̀ “Cʜᴜɴɢ ᴛʜᴀ̂ɴ”.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴛᴀ̣ɪ Lᴇ̂̃ ᴛʀᴜʏ đɪᴇ̣̂ᴜ, Lᴇ̂̃ ᴀɴ ᴛᴀ́ɴɢ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴀ́ Vɪ Vᴀ̆ɴ Lᴜᴀ̂ɴ ɴɢᴀ̀ʏ 8-2, Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴘʜᴏ̂́ɪ ʜᴏ̛̣ᴘ ᴠᴏ̛́ɪ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ đᴀ̃ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ Lᴇ̂̃ ᴄᴏ̂ɴɢ ʙᴏ̂́ Qᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Bᴏ̣̂ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Bᴏ̣̂ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴇ̂̀ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴀ̆ɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ʙᴀ̣̂ᴄ ʜᴀ̀ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɪᴇ̂ɴ ʜᴀ̣ɴ ᴛᴜ̛̀ Tʜɪᴇ̂́ᴜ ᴛᴀ́ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ́ ᴄʜᴏ ᴏ̂ɴɢ Vɪ Vᴀ̆ɴ Lᴜᴀ̂ɴ.

Tᴜᴀ̂́ɴ Mɪɴʜ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *