Xᴏ̂ xᴀ́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ: Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ

Thời Sự

Íᴛ ɴʜᴀ̂́ᴛ đᴀ̃ ᴄᴏ́ 2 đᴏ̛̣ᴛ xᴀ̉ʏ ʀᴀ xᴏ̂ xᴀ́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛʜɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̣ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ռ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ ᴏ̛̉ xᴀ̃ Hᴏᴀ̆̀ɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ (H.Hᴏᴀ̆̀ɴɢ Hᴏ́ᴀ, Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ). Cʜɪ́ɴʜ ǫᴜʏᴇ̂̀ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ đᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ.

Nɢᴀ̀ʏ 19.2, ᴏ̂ɴɢ Lᴇ̂ Tʜᴀɴʜ Cᴀ̉ɴʜ, Cʜᴜ̉ ᴛɪ̣ᴄʜ UBND xᴀ̃ Hᴏᴀ̆̀ɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ (H.Hᴏᴀ̆̀ɴɢ Hᴏ́ᴀ, Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ) ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ H.Hᴏᴀ̆̀ɴɢ Hᴏ́ᴀ đᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ đᴇ̂̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ, xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ ᴠᴜ̣ xᴏ̂ xᴀ́ᴛ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ռ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ ᴏ̛̉ xᴀ̃ Hᴏᴀ̆̀ɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴄʜɪ̉ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ ʟᴏ́ᴛ ʙɪ̣ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴜ̀ɪ ᴄᴜɪ ᴋᴇ́ᴏ ʟᴇ̂ ᴛʀᴇ̂ɴ ʙᴀ̃ɪ ᴄᴀ́ᴛMɪɴʜ Hᴀ̉ɪ

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 8 ɢɪᴏ̛̀ ɴɢᴀ̀ʏ 18.2, ᴋʜɪ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴛʜɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ռ ᴛʜɪ̀ xᴀ̉ʏ ʀᴀ xᴏ̂ xᴀ́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴏ̂ɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ Vᴀ̆ɴ Lᴀɴʜ (65 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ, xᴀ̃ Hᴏᴀ̆̀ɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ).

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛̀ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴄʟɪᴘ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ǫᴜᴀʏ ᴠᴀ̀ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴄᴀ̉ɴʜ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ xᴏ̂ xᴀ́ᴛ ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴏ̂̃ɴ ʟᴏᴀ̣ɴ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ᴄʜɪ̉ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴀ́ᴏ ʟᴏ́ᴛ ʙɪ̣ ʜᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜ̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴀʏ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴅᴜ̀ɪ ᴄᴜɪ, ᴍᴀ̣̆ᴄ ǫᴜᴀ̂̀ɴ ᴀ́ᴏ ʙᴀ̉ᴏ ʜᴏ̣̂ xᴏ̂ đᴀ̂̉ʏ, ᴋᴇ́ᴏ ʟᴇ̂ ᴠᴀ̀ đᴀ́ռʜ đᴀ̣̂ᴘ. Vᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴜᴏ̂ɴ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ռ.

Hɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃ ʙɪ̣ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴜ̀ɪ ᴄᴜɪ đᴀ́ռʜMɪɴʜ ʜᴀ̉ɪ

Hᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ 5 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ sᴏ̛ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̂ᴍ ᴛɪ́ᴍ, ʙᴀ̂̀ᴍ ᴅᴀ̣̂ᴘ ᴏ̛̉ ᴄʜᴀ̂ɴ ᴛᴀʏ. Sᴀ́ռɢ 19.2, ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ đᴀ ᴋʜᴏᴀ Hᴀ̉ɪ Tɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ɴɢᴀ̀ʏ 18.2 ᴄᴏ́ 5 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ sᴀᴜ ᴠᴜ̣ xᴏ̂ xᴀ́ᴛ đᴇ̂̉ sᴏ̛ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴀ́ᴄ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ sᴏ̛ ᴄᴜ̛́ᴜ, 4 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀ̃ ᴏ̂̉ɴ đɪ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ɴ, ᴄᴏ̀ɴ 1 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀɪ̣ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ xᴜᴀ̂́ᴛ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ 1 – 2 ɴɢᴀ̀ʏ ᴛᴏ̛́ɪ.

Vᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴀ̂ᴍ ᴛɪ́ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ xᴏ̂ xᴀ́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴMɪɴʜ Hᴀ̉ɪ

Cᴀ́ᴄ đᴏᴀ̣ɴ ᴄʟɪᴘ ɢʜɪ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴜ̣ xᴏ̂ xᴀ́ᴛ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ᴍᴀ̣ɴɢ xᴀ̃ ʜᴏ̣̂ɪ. Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ sᴀᴜ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴀ̂̀ɴ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ɢɪ̀, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ đᴜ́ɴɢ ʜᴀʏ ѕᴀɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ʜᴀ̀ɴʜ хᴜ̛̉ ᴄᴜ̉ᴀ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴅᴜ̀ɴɢ ᴅᴜ̀ɪ ᴄᴜɪ đᴀ́ռʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ ᴘʜᴜ̣ ɴᴜ̛̃, ʟᴀ̀ ᴠɪ ᴘʜᴀ̣ᴍ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ.

Cᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ UBND xᴀ̃ Hᴏᴀ̆̀ɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ɴɢᴀ̀ʏ 17.2 ᴄᴜ̃ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ xᴏ̂ xᴀ́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴏ̂ɴɢ Lᴀɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ đɪ̣ᴀ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 1 ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴋʜᴀ̂ᴜ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴍᴜ̃ɪ.

Đᴀ̂ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̂̀ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ xᴀ̉ʏ ʀᴀ xᴏ̂ xᴀ́ᴛ ᴛᴀ̣ɪ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ռ ᴅᴜ ʟɪ̣ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, ᴄᴜᴏ̂́ɪ ɴᴀ̆ᴍ 2021 ᴄᴜ̃ɴɢ xᴀ̉ʏ ʀᴀ xᴏ̂ xᴀ́ᴛ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴏ̂ɴɢ Lᴀɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 1 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ.

Hᴀ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ 5 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ ɴʜᴀ̣̂ᴘ ᴠɪᴇ̣̂ɴ sᴏ̛ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴠᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢMɪɴʜ Hᴀ̉ɪ

Tʜᴇᴏ ᴛɪ̀ᴍ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ PV, ᴋʜɪ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴋʜᴀɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴘʜᴏ́ɴɢ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ռ ɴᴀ̀ʏ, ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴏ̂ɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ Vᴀ̆ɴ Lᴀɴʜ đᴀ̃ ᴄᴏ́ đᴏ̛ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ʜᴏ̛ɴ 2 ʜᴀ đᴀ̂́ᴛ ᴛʀᴏ̂̀ɴɢ ʀᴜ̛̀ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ sᴏ̂̉ đᴏ̉, ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ռ ᴠᴀ̀ ʙɪ̣ ᴛʜᴜ ʜᴏ̂̀ɪ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴇ̂̀ɴ ʙᴜ̀.

UBND xᴀ̃ Hᴏᴀ̆̀ɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, UBND H.Hᴏᴀ̆̀ɴɢ Hᴏ́ᴀ đᴀ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̆ɴ ʙᴀ̉ɴ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đᴏ̛ɴ ᴋʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴀ̣ɪ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Lᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴏ́ đᴏ̛ɴ ɢᴜ̛̉ɪ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ.

Ôɴɢ Lᴀɴʜ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛɪ̉ɴʜ Tʜᴀɴʜ Hᴏ́ᴀ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ɢɪᴀ̉ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛ɴɢ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ᴛʜɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴏ̂ɴɢ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ.

Nɢᴜᴏ̂̀ɴ: ʜᴛᴛᴘs://ᴛʜᴀɴʜɴɪᴇɴ.ᴠɴ/xᴏ-xᴀᴛ-ɢɪᴜᴀ-ᴄᴏɴɢ-ɴʜᴀɴ-ᴠᴏɪ-ɴɢᴜᴏɪ-ᴅᴀɴ-ᴛᴀɪ-ᴅᴜ-ᴀɴ-ꜰʟᴀᴍɪɴɢᴏ-ᴄᴏɴɢ-ᴀɴ-ᴠᴀᴏ-ᴄᴜᴏᴄ-ᴘᴏsᴛ1431066.ʜᴛᴍʟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *